Posts Tagged ‘ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ’

h1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

05/07/2013

.

Λαϊκὴ εἰκόνα ποὺ ἀπεικονίζει τὴν μάχη τοῦ Σαγγαρίου.

.

,

Στρατηγικὰ καὶ τακτικὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν Μικρᾶ Ἀσία

 ,

,

Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἀποβιβάσθηκε στὴν Σμύρνη τὸν Μάϊο τοῦ 1919 κατόπιν Συμμαχικῆς συναινέσεως, μὲ ἀποστολὴ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν τάξι στὴν περιοχὴ αὐτὴ καὶ νὰ προστατεύσῃ τὸ πολυπληθὲς Ἑλληνικὸ στοιχεῖο. Τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 1919 μέχρι τὸν Μάϊο τοῦ 1920, χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐπιχειρήσεις τοπικοῦ χαρακτῆρος γιὰ τὴν έκκαθάριση τῆς κατεχομένης περιοχῆς.

Γενικῶς ἦταν μία περίοδος στασιμότητος καὶ ἀναγκαστικῆς ἀναμονῆς γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ, λόγῳ τῶν ἀπαγορευτικῶν διαταγῶν τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων.

Μία κηδεμονία δεσμευτικὴ στὶς ἐνέργειες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, χωρὶς τῆν δυνατότητα ἀντιδράσεως, γεγονὸς ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ χαθῇ πολύτιμος χρόνος εἰς βάρος τῶν Ἑλληνικῶν συμφερόντων. Read the rest of this entry ?

h1

ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

02/07/2013

.

οι λεβέντες.

.

.

Ἡ κτηνωδία καὶ ἡ ἀχαλίνωτη ἀγριότητα τῶν στρατευμάτων τοῦ Κεμᾶλ.

.

.

Χάρης Τσιρκινίδης, ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: ἔχω ὅπλο τὴν ἀγχόνη…

 .

.

……Παρὰ τὴ γενικὴ καθοδήγηση τῆς γαλλικῆς κυβέρνησης πρὸς τοὺς Γάλλους ἀξιωματικοὺς καὶ δημοσιογράφους, ν’ ἀποκρύπτουν τὰ ἐγκλήματα τῶν Τούρκων ἤ νὰ τὰ παραποιοῦν, μερικοὶ ἔντιμοι Γάλλοι εἶπαν τὴν ἀλήθεια.

Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς, ὁ Γάλλος Ζουμπὲρ (Joubert), ὑπεύθυνος τοῦ παραρτήματος τῆς τράπεζας «Credit Foncier», στὴ Σμύρνη, ὅταν ἔφτασε στὴ Μασσαλία, μπροστὰ σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους, εἶπε: Read the rest of this entry ?

h1

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΕΚ ΤΑΥΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΙ

17/06/2013

.

Παιδιὰ σὲ καταυλισμὸ προσφύγων στὴν Ἀθήνα

.

.

Διάλεξις δοθεῖσα ὑπὸ Νικολάου Λαῒου τῇ 09/04/1927

 .

Ἡ παροῦσα διάλεξις θὰ δώση ἐν συνόψει τὴν εἰκόνα τῆς ὅλης προσφυγικῆς ὑποθέσεως  ἤτις ἔσχε σπουδαῖον ἀντίκτυπον ἐπὶ τῆς πολιτικῆς, κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς ζωῆς τῆς χώρας, θὰ ὤφειλαν δὲ ἴσως πάντες οἱ ὁπωσδήποτε τὰ οἰκονομικὰ ἀσχολούμενοι νὰ ἔχωσι μίαν ἰδέαν τῶν γενικῶν ὅρων τοῦ προβλήματος, ὁποῖον ἐτέθη πρὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.

.

Κατὰ τὸ φθινόπωρον τοῦ 1922, ἐν μία ἡμέρα δυστυχίας κατεβάλλετο, ἐξεμηδενίζετο καὶ ἐξεριζοῦτο ἀπὸ τὰ βάθη καὶ τὰ παράλια τῆς Μ. Ασίας ἕνας ὁλόκληρος ὅγκος Ἑλληνικοῦ Πληθυσμοῦ, 1.400.000 περίπου προσφύγων, γυμνῶν, ρακενδύτων, πεινώντων καὶ ὅστις στιβαζόμενος ἐντὸς τῶν πλοίων μεταφέρετο εἰς τὴν Ἑλληνικὴν πατρίδα διὰ νὰ διαιτᾶται κατόπιν καὶ ἐπὶ μακρῶν, εἰς τὰ πεζοδρόμια τῶν πόλεων, τὰ λιθόστρωτα τῶν ὀδῶν, ἄνευ στέγης , ἄνευ ἐπαρκοὺς περιθάλψεως, συγκεντρωμένος ὑπὸ τὰ ὑπόστεγα Σιδ.Σταθμῶν ἐν μέσω χειμῶνος..

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

 

.

Συντομευμένος σύνδεσμος   —   http://wp.me/p12k4g-2Wr

.

.

 .

.

.

h1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

20/05/2013

.

Άντε να σωθείς από αυτούς...

.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Ἱστορικὴ  Ἀνάλυση)

[γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ]

.

.

<<Τὸ τουρκικὸ ἔθνος εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ὑπερήφανα ἔθνη, μὲ τὰ ὁποῖα δὲν ὑπάρχει καμμία ἐλπίς νὰ ἐπιτύχετε κάτι διὰ τῶν ἀπειλῶν.>>

Ἐλ. Βενιζέλος, Βουλὴ, 25 Ἰουνίου 1930

 .

.

Ποιὸς ἡγέτης βαδίζει γιὰ τὸ Ἐσκὶ Σεχίρ καὶ τὴν Ἄγκυρα καὶ γνωρίζει, ὅτι πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέτωπο ὑπάρχει ἀντάρτικο Ἑλληνικὸ, στὰ μετόπισθεν τοῦ ἀντιπάλου καὶ δὲν θέλει νὰ τὸ χρησιμοποιήσει;

Ποιὸς ἡγέτης δὲν θὰ ἤθελε νὰ χρησιμοποίηση τὸ δυναμικὸ 700.000 χριστιανῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ποὺ ζοῦσαν στὰ μετόπισθεν τοῦ ἐχθροῦ;

Αὐτό τὸ ἐρώτημα θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀπαντήσει κάθε Ἕλληνας, μόνος, στὸν ἐαυτὸ του.

Τὸ ἐρώτημα εἶναι, ἐάν ὁ Βενιζέλος τῆς ὁρμῆς καὶ τῆς ἀποφασιστικότητας, τῆς ὀξυδέρκειας καὶ τῆς διπλωματικότητας, γνώριζε ἤ δὲν γνώριζε;

 

Κανεὶς δὲν  μπορεῖ ν’ ἀρνηθεῖ ὅτι ὁ Βενιζέλος συνέδεσε τὴν πολιτικὴ του μοῖρα, ἄρα καὶ τὴν μοῖρα τῆς Ἑλλάδας, μὲ τὰ συμφέροντα τῆς Ἐγκάρδιας Συμμαχίας καὶ ἰδιαίτερα τῆς Ἀγγλίας. Ἀντίθετα, τὸ βασιλικὸ στρατόπεδο συνέδεσε τὴν μοῖρα του, καὶ πίστευε, ὅτι ἔτσι ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδας, μὲ τὴν πορεῖα τοῦ Ἄξονα καὶ ἰδίως τῆς Γερμανίας. Ἡ διαμάχη, αὐτὴ τελικὰ δίχασε ἀνεπανόρθωτα τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ.

.

Ἡ ἀπόδοση τῆς Μακεδονίας στὴν Ἑλλάδα…..ἀποδείχτηκε ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅτι ἔγινε μὲ συνοδεία ἕνα βαρὺ γραμμάτιο, ποὺ τὸ ἔθνος μας ἀναγκάστηκε νὰ ἐξαργυρώσει ἀργότερα καὶ μέχρι σήμερα πολὺ ἀκριβὰ.

.

Ὁ Βενιζέλος  κλύθηκε ἀπό τοὺς φίλους τῆς Ἑλλάδας νὰ ἐξαργυρώσει τὸ μακεδονικὸ γραμμάτιο μὲ δύο ἐνέργειες οἱ ὁποῖες  καὶ ἔκριναν τὰ πάντα μέχρι τὶς ἡμέρες μας.

Read the rest of this entry ?

h1

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ

17/05/2013

.

Ὁ Ἐλ. Βενιζέλος καὶ ὁ Ἰσμέτ Ἰνονοῦ. Οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ συμφώνου φιλίας.....

Ὁ Ἐλ. Βενιζέλος καὶ ὁ Ἰσμέτ Ἰνονοῦ. Οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ συμφώνου φιλίας……

..

..

Μὲ ἀφορμή τὴν θλιβερὴ ἐπέτειο  τῆς 19ης/5ου , γιὰ τὴν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου  – ἡ ὁποῖα σημειωτέον ψηφίστηκε μὲ πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ (;) κοινοβούλιο  τὸ 1994..Χρέος τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ  γιὰ τὰ ἐκατομμύρια τῶν γενοκτονηθέντων Ἑλλήνων εἶναι, νὰ ἐρευνήση μὲ ξεκάθαρη καὶ ἀμερόληπτη ματιὰ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀναδεικνύουν τὴν εὐθύνη ποὺ φέρει ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος στὸ τραγικὸ αὐτὸ γεγονός.

Ἐπιτρέψατέ μου μία μικρὴ παρένθεση σχετικῶς μὲ τὸν τρόπο «ἐορτασμοῦ» ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ Κράτος τῆς θλιβερῆς ἐπετείου.

Χαρακτηριστικὸ τοῦ «σεβασμοῦ» ποὺ ἔχει δείξει μέχρι τώρα τὸ ἑλληνικὸ…κράτος, εἶναι ὅτι,

α) ὁ τρόπος «ἐορτασμοῦ» τῆς ἐπετείου τῆς  Γενοκτονίας , ( ὅπως αὐτὸς περιγράφεται στὸ Προεδρικὸ Διάταγμα ), εἶναι πιστὴ ἀντιγραφὴ τοῦ ἐορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου! καὶ  περιλαμβάνει : Γενικὸ Σημαιοστολισμὸ, φωταγώγηση, δοξολογίες, πανηγυρικὸ,  ( ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ τιμηθῆ ἡ Γενοκτονία ) καὶ

β) οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους, κατὰ τὴν διάρκεια ἐπισκέψεών τους στὴν τουρκία, καταθέτουν στεφάνια στὸν σφαγὲα κεμὰλ, ἐνῶ θὰ μποροῦσε τὸ Διπλωματικὸ Γραφεῖο γιὰ λόγους ἐσωτερικοῦ Ἐθνικοῦ καὶ πρωτίστως ΗΘΙΚΟΥ δικαίου νὰ ἀρνηθῆ.

.

Στὸ θέμα μας ὅμως..

.

  Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ Read the rest of this entry ?

h1

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-Η ΑΠΟΣΙΩΠΗΜΕΝΗ ΘΥΣΙΑ

02/05/2013

.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

.

.

Χρυσόστομος Σμύρνης

ἡ ἀποσιωπημένη θυσία

.

 

Ἡ ἀνάμνηση τῆς ὑπέροχης αὐτοθυσίας του, ἑνὸς μαρτυρικοῦ τέλους, ποὺ μόνο ὁ Χρυσόστομος μποροῦσε νὰ ὑπομείνει, δὲν ἀφήνει τὴν πληγὴ νὰ κλείσει, τὴ λήθη νὰ σβήσει τὸ παρελθόν.

Ὁ Χρυσόστομος ἦταν ὁ Παλαιολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας κι ἀκόμη πιὸ μεγάλος. Ὁ τελευταῖος τῆς στρατιᾶς τοῦ μαχόμενου Κλήρου μας· κι ἔπεσε στὶς ἐπάλξεις – στὴν πύλη τοῦ Ρωμανοῦ.

 

Ἑκουσίως παρεδόθη «ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν», μὴ στέρξας νὰ ἐγκαταλείψη, ὡς θὰ ἠδύνατο, τὴν Σμύρνην ἐν ὄψει τῆς βεβαίας θανατώσεώς του, ἀλλὰ «μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ», ὡς ὀφείλει νὰ πράττη ὁ καλὸς ποιμήν. Αὐτὴ ἦτο ἡ ἀπάντησίς του εἰς τὴν προταθεῖσαν «διευκόλυνσιν» τῆς ἀσφαλοῦς ἀποχωρήσεώς του.

«Παράδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ κλήρου, ἀλλὰ καὶ καθῆκον τοῦ καλοῦ ποιμένος, εἶναι νὰ παραμείνη μὲ τὸ ποίμνιόν του».  

«Ζητῶ Σταυρόν, μεγάλον Σταυρόν, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ δοκιμάσω τὴν εὐχαρίστησιν καθηλούμενος καὶ μὴ ἔχων τί νὰ δώσω πρὸς σωτηρίαν τῆς ἡμετέρας λατρευτῆς πατρίδος νὰ δώσω τὸ αἷμά μου. Οὕτως ἐννοῶ τὸ ἐπ’ ἐμοὶ τὴν ζωὴν καὶ τὴν ἀρχιερωσύνην».

Read the rest of this entry ?

h1

ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΩΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

11/04/2013

.

Δείγματα τουρκικοῦ «πολιτισμοῦ»

.

.

Τουρκικοὶ ἱσχυρισμοὶ γιὰ ὡμότητες Ἑλλήνων κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας

,

  Χάρη Τσιρκινίδη

,

.

Οἱ Τοῦρκοι, γιὰ ν’ ἀντιμετωπίσουν τὴ γενικὴ διεθνὴ κατακραυγὴ τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων γιὰ τὰ ἐγκλήματα γενοκτονίας σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν, τὰ ὁποῖα τὸ 1921 ἔφτασαν στὸ ζενίθ τῆς βαρβαρότητας καὶ παρουσιάζονταν μὲ τὰ μελανότερα χρώματα στὶς ξένες ἐφημερίδες καὶ στὶς διάφορες ἀναφορές διπλωματῶν, στρατιωτικῶν καὶ προπάντων στὶς ἀναφορὲς ὑπαλλήλων τῆς Ἀμερικανικῆς Ὑπηρεσίας Βοήθειας Ἑγγὺς Ἀνατολῆς, κατέφυγαν στὴν προαιώνια δοκιμασμένη τακτικὴ τους:

πέρασαν στὴν ἀντεπίθεση, παρουσιάζοντας τοὺς ἐαυτοὺς τους γιὰ θύματα καὶ τοὺς Ἕλληνες στρατιῶτες γιὰ θύτες….

,

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

,

.,.

Σύντομος σύνδεσμος :  http://wp.me/p12k4g-2mv

,

,

 

.

.

 

.

.

.

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 95 ακόμα followers