Posts Tagged ‘ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ’

h1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

05/07/2013

.

Λαϊκὴ εἰκόνα ποὺ ἀπεικονίζει τὴν μάχη τοῦ Σαγγαρίου.

.

,

Στρατηγικὰ καὶ τακτικὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν Μικρᾶ Ἀσία

 ,

,

Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἀποβιβάσθηκε στὴν Σμύρνη τὸν Μάϊο τοῦ 1919 κατόπιν Συμμαχικῆς συναινέσεως, μὲ ἀποστολὴ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν τάξι στὴν περιοχὴ αὐτὴ καὶ νὰ προστατεύσῃ τὸ πολυπληθὲς Ἑλληνικὸ στοιχεῖο. Τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 1919 μέχρι τὸν Μάϊο τοῦ 1920, χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐπιχειρήσεις τοπικοῦ χαρακτῆρος γιὰ τὴν έκκαθάριση τῆς κατεχομένης περιοχῆς.

Γενικῶς ἦταν μία περίοδος στασιμότητος καὶ ἀναγκαστικῆς ἀναμονῆς γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ, λόγῳ τῶν ἀπαγορευτικῶν διαταγῶν τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων.

Μία κηδεμονία δεσμευτικὴ στὶς ἐνέργειες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, χωρὶς τῆν δυνατότητα ἀντιδράσεως, γεγονὸς ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ χαθῇ πολύτιμος χρόνος εἰς βάρος τῶν Ἑλληνικῶν συμφερόντων. Read the rest of this entry ?

h1

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΕΚ ΤΑΥΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΙ

17/06/2013

.

Παιδιὰ σὲ καταυλισμὸ προσφύγων στὴν Ἀθήνα

.

.

Διάλεξις δοθεῖσα ὑπὸ Νικολάου Λαῒου τῇ 09/04/1927

 .

Ἡ παροῦσα διάλεξις θὰ δώση ἐν συνόψει τὴν εἰκόνα τῆς ὅλης προσφυγικῆς ὑποθέσεως  ἤτις ἔσχε σπουδαῖον ἀντίκτυπον ἐπὶ τῆς πολιτικῆς, κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς ζωῆς τῆς χώρας, θὰ ὤφειλαν δὲ ἴσως πάντες οἱ ὁπωσδήποτε τὰ οἰκονομικὰ ἀσχολούμενοι νὰ ἔχωσι μίαν ἰδέαν τῶν γενικῶν ὅρων τοῦ προβλήματος, ὁποῖον ἐτέθη πρὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.

.

Κατὰ τὸ φθινόπωρον τοῦ 1922, ἐν μία ἡμέρα δυστυχίας κατεβάλλετο, ἐξεμηδενίζετο καὶ ἐξεριζοῦτο ἀπὸ τὰ βάθη καὶ τὰ παράλια τῆς Μ. Ασίας ἕνας ὁλόκληρος ὅγκος Ἑλληνικοῦ Πληθυσμοῦ, 1.400.000 περίπου προσφύγων, γυμνῶν, ρακενδύτων, πεινώντων καὶ ὅστις στιβαζόμενος ἐντὸς τῶν πλοίων μεταφέρετο εἰς τὴν Ἑλληνικὴν πατρίδα διὰ νὰ διαιτᾶται κατόπιν καὶ ἐπὶ μακρῶν, εἰς τὰ πεζοδρόμια τῶν πόλεων, τὰ λιθόστρωτα τῶν ὀδῶν, ἄνευ στέγης , ἄνευ ἐπαρκοὺς περιθάλψεως, συγκεντρωμένος ὑπὸ τὰ ὑπόστεγα Σιδ.Σταθμῶν ἐν μέσω χειμῶνος..

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

 

.

Συντομευμένος σύνδεσμος   —   http://wp.me/p12k4g-2Wr

.

.

 .

.

.

h1

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-Η ΑΠΟΣΙΩΠΗΜΕΝΗ ΘΥΣΙΑ

02/05/2013

.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

.

.

Χρυσόστομος Σμύρνης

ἡ ἀποσιωπημένη θυσία

.

 

Ἡ ἀνάμνηση τῆς ὑπέροχης αὐτοθυσίας του, ἑνὸς μαρτυρικοῦ τέλους, ποὺ μόνο ὁ Χρυσόστομος μποροῦσε νὰ ὑπομείνει, δὲν ἀφήνει τὴν πληγὴ νὰ κλείσει, τὴ λήθη νὰ σβήσει τὸ παρελθόν.

Ὁ Χρυσόστομος ἦταν ὁ Παλαιολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας κι ἀκόμη πιὸ μεγάλος. Ὁ τελευταῖος τῆς στρατιᾶς τοῦ μαχόμενου Κλήρου μας· κι ἔπεσε στὶς ἐπάλξεις – στὴν πύλη τοῦ Ρωμανοῦ.

 

Ἑκουσίως παρεδόθη «ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν», μὴ στέρξας νὰ ἐγκαταλείψη, ὡς θὰ ἠδύνατο, τὴν Σμύρνην ἐν ὄψει τῆς βεβαίας θανατώσεώς του, ἀλλὰ «μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ», ὡς ὀφείλει νὰ πράττη ὁ καλὸς ποιμήν. Αὐτὴ ἦτο ἡ ἀπάντησίς του εἰς τὴν προταθεῖσαν «διευκόλυνσιν» τῆς ἀσφαλοῦς ἀποχωρήσεώς του.

«Παράδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ κλήρου, ἀλλὰ καὶ καθῆκον τοῦ καλοῦ ποιμένος, εἶναι νὰ παραμείνη μὲ τὸ ποίμνιόν του».  

«Ζητῶ Σταυρόν, μεγάλον Σταυρόν, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ δοκιμάσω τὴν εὐχαρίστησιν καθηλούμενος καὶ μὴ ἔχων τί νὰ δώσω πρὸς σωτηρίαν τῆς ἡμετέρας λατρευτῆς πατρίδος νὰ δώσω τὸ αἷμά μου. Οὕτως ἐννοῶ τὸ ἐπ’ ἐμοὶ τὴν ζωὴν καὶ τὴν ἀρχιερωσύνην».

Read the rest of this entry ?

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 95 ακόμα followers