Posts Tagged ‘ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ’

h1

ΚΩΝΣΤΑΣ Β’ ( 641/2-668 )

15/09/2013

.

.

ΚΩΝΣΤΑΣ Β

.

.

Κῶνστας Β΄ ( 642-668 )

 .

.

Ὁ Κῶνστας Β΄, γεννήθηκε στὶς 7 Νοεμβρίου τοῦ 630, καὶ ἔγινε αὐτοκράτορας τὸ 641 ἤ 642, σὲ ἡλικία 12 χρόνων. Κυβέρνησε ἐπισήμως ὡς Κωνσταντῖνος, ὄνομα τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται ἄλλωστε στὰ νομίσματα τῆς βασιλείας του.» Ὡστόσο, ἦταν εὐρέως γνωστὸς μὲ τὸ ὄνομα Κῶνστας.

Ὁ πεθερὸς του, ὁ στρατηγὸς Βαλεντίνος, στέφθηκε συναυτοκράτορας καὶ οὐσιαστικά ἀσκοῦσε μόνος του τὴν ἐξουσία, κάτι ποὺ ὁδήγησε σὲ λαϊκὴ ἐξέγερση τὸ 645 ὑπέρ τοῦ νομίμου διαδόχου. Ὁ Βαλεντίνος σκοτώθηκε, καὶ ὁ Κῶνστας, σὲ ἡλικία μόλις 15 ἐτῶν, ἔμεινε μόνος αὐτοκράτορας. Read the rest of this entry ?

h1

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ – Ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (482-565)

07/04/2013

.

.ΙΟΥΝΣΤΙΝΙΑΝΟΣ 1

.

.

Ἰουστινιανὸς – ὁ ἀναμορφωτὴς τοῦ Βυζαντίου 

.

«Τὸ σημαντικότερο ἐπίτευγμα τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἦταν ἡ κωδικοποίηση τῶν ρωμαϊκῶν νόμων,ποὺ, ὡς Corpus Juris Civilis, ἄσκησε μεγάλη ἐπίδραση στὴ διαμόρφωση τῶν νομικῶν καὶ πολιτικῶν ἀντιλήψεων στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν 16ο αἰώνα καὶ ἐντεύθεν…

…..ἔλαβε ἀκόμη σειρὰ διοικητικῶν μέτρων μὲ τὰ ὁποῖα προσπάθησε νὰ πατάξει τὴ  διαφθορὰ καὶ νὰ προστατεύσει κατὰ τὸ δυνατὸν τὸν λαὸ ἀπὸ τὴν αὐθαιρεσία τῶν διοικητῶν τῶν ἐπαρχιῶν καὶ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀπομύζησὴ του ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες.

Μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς ἄλλου ἔγκριτου νομικοῦ, τοῦ Ἰωάννη Καππαδόκη, ὁ Ἰουστινιανὸς εἰσήγαγε σειρᾶ διοικητικῶν καὶ οἰκονομικῶν μεταρρυθμίσεων. Κατάργησε λόγου χάρη τὶς ἀργομισθίες καὶ τὸ σύστημα ἀγοραπωλησίας τῶν δημοσίων ἀξιωμάτων καὶ ὑποχρέωσε τοὺς πλουσίους νὰ εἶναι συνεπεῖς στὴν πληρωμή τῶν φόρων τους.»…

.

.

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια τοῦ ἄρθρου στὸ e-istoria.com 

.

http://wp.me/p12k4g-2kV

.

.

.

h1

Ο ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝ Ο Α’ ΜΑΚΕΛΛΗΣ Ο ΘΡΑΞ

31/03/2012

,

AgiosLeon01s

,

.

.,

γράφει ο Δημήτριος Τσιρόγλου
Συγγραφέας – Αγιογράφος

.,.

.

.
Επί τη ευκαιρία της απελθούσης ημέρας μνήμης (20ής Ιανουαρίου) και αυτής της ημέρας στέψεως (7ης Φεβρουαρίου) του ευσεβεστάτου Θρακός βασιλέως Λέοντος Α’ Μακέλλη, δράττομαι της ευκαιρίας, όπως διά του παρόντος αναφερθώ εις τον Μέγαν αυτόν Θράκα και Άγιον αναδειχθέντα αυτοκράτορα του Βυζαντίου υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παραδόξως, βεβαίως, το ευρύ κοινόν αγνοεί τον σπουδαίον τούτον άνδρα.

Εγεννήθη εις την Θράκην τω 400 ή 401 μ. Χ. και διεδέχθη τον επίσης Θράκα αυτοκράτορα Μαρκιανόν τω 457 μ. Χ. Η ανάδειξίς του εις τον αυτοκρατορικόν θρόνον προελέχθη από την ιδίαν την Θεοτόκον διά θαύματος εις τον έως τότε άγνωστον και άσημον Λέοντα. Κατά την εμφάνισίν της απεκάλυψε και το αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής, γνωστότερον σήμερον ως Μπαλουκλήν, εις το οποίον αργότερον ο Λέων, ως βασιλεύς πλέον, θα οικοδομήσει τον ομώνυμον Ιερόν Ναόν. Προείπεν, επίσης, την διά τού ιδίου θεραπείαν ενός τυφλού, καθιστών το θαύμα τριπλούν. Αρχικώς υπήρξε κουράτωρ (επιμελητής οίκου) ενός στρατηγού και κατόπιν κατετάγη εις τον βυζαντινόν στρατόν, προαγόμενος εις τον βαθμόν του τρυβούνου [1] με αρμοδιότητα διοικήσεως της λεγεώνος των Ματτιαρίων.

Θανόντος του Μαρκιανού τω 457 μ. Χ. ανακηρύσσεται αυτοκράτωρ και μάλλον είναι ο πρώτος, ο οποίος στέφεται υπό του ιδίου του Πατριάρχου, ενώ μέχρι τότε η ανακήρυξις εγένετο απλώς διά βοής υπό τού στρατεύματος, άνευ της υπό του Πατριάρχου στέψεως [2].Ο εν λόγω Πατριάρχης είναι ο Ανατόλιος.

Τα ως άνω πεπραγμένα, συνδυασθέντα με το ήδη ευσεβέστατον του χαρακτήρος του, κατέστησαν τον Λέοντα τον θεματοφύλακα των μέχρι ήδη παραληφθέντων θεσπισμάτων της Ορθοδόξου Πίστεως και δη των αφορόντων τας αιρέσεις. Ουσιαστικώς ελείανε το έδαφος, ούτως ώστε να λάβουν ισχύν αι αποφάσεις της Δ΄Οικουμενικής εν Χαλκηδόνι Συνόδου, την οποίαν συνεκάλεσε ο προκάτοχός του Μαρκιανός.

Υπήρξε τουτέστιν, η πέδη, η οποία αναχαίτισεν τον Μονοφυσιτισμόν των αντιχαλκηδονίων και απετέλεσε διά τον παρεμποδισμόν της αναπτύξεως των αιρέσεων της εποχής του, κυρίως του Αρειανισμού και του Νεστοριανισμού.

Απηγόρευσε την απονομήν δημοσίων αξιωμάτων εις τους αιρετικούς και κατ’ αυτόν τον τρόπον εδραίωσε το ορθόν δόγμα.

Συν τοις άλλοις απηγόρευσε το εμπόριον κατά τας Κυριακάς. Τρόπον τινά καθιέρωσε την αργίαν της Κυριακής.

Ο Λέων διέθετε προσέτι και διοικητικάς ικανότητας, αι οποίαι απεκαλύφθησαν εις τον αγώνα του Βυζαντίου κατά των Βανδάλων (ή Βανδήλων) εις τα σύνορα της αυτοκρατορίας, εις την Βόρειον Αφρική. Μετά από μίαν ατυχή εκστρατείαν, υπαιτιότητει του γαμβρού του και στρατηγού Βασιλίσκου, αποστέλλει τον εξ Εδέσσης Ηράκλειον και τον Μάρσον Ίσαυρον επί κεφαλής στρατηγούς του εκστρατευτικού σώματος, καταλαβόντες την Τρίπολιν και αναγκάσαντας τον ικανότατον και άμα βάρβαρον ηγέτην των Βανδάλων Γιζέριχον, έστω και προσωρινώς, εις συνθηκολόγησιν, θέτοντας ούτως τέλος εις τας λεηλασίας, εις τας οποίας προέβαινον.

Ο Λέων διέθετε και ιδιαιτέρας στρατηγικάς ικανότητας: Διά πρώτην φοράν προσεπάθησε και μάλιστα επέτυχε την δημιουργίαν στρατιωτικού σώματος, αποτελουμένου εξ αυτοχθόνων μαχητών της αυτοκρατορίας και όχι από μισθοφόρους, τους Ισαύρους. Εδημιούργησε τρόπον τινά έναν Εθνικόν Στρατόν.

Read the rest of this entry ?