Posts Tagged ‘Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ’

h1

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

14/10/2013

.

.

ΝΙΚΗ 3.

.

Τὸ ἀγωνιστικόν πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων.

,

,

Κωνσταντίνου Ι.Βούρβερη

Τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας

 .

.

Ὁ θέλων νὰ ἑννοήσῃ καὶ ἑρμηνεύσῃ ἕνα λαὸν, δὲν ἀρκεῖ νὰ γνωρίσῃ τὰ συγκεκριμένα γεγονότα τῆς ἱστορικῆς ζωῆς του. Μία οἱαδήποτε ἱστορία, παρέχει πρόχειρον τὴν γνῶσιν τῶν γεγονότων τούτων. Ἀλλά διὰ τὴν βαθυτέραν γνωριμίαν καὶ τὴν στενωτέρα οἰκείωσιν χρειάζεται παράλληλα πρὸς τὴν ἱστορικήν γνῶσιν, ἡ σκέψις τοῦ φιλοσόφου καὶ ἡ ἑνόρασις τοῦ ποιητοῦ. Ἐπί πλέον ἀπαιτεῖται καὶ ἀγάπη πολλὴ, ἀγάπη ἀπέραντος πρὸς τὸν λαὸν, ποὺ θέλει κανεὶς νὰ γνωρίσῃ καὶ νὰ ἴδη εἰς τὴν οὐσίαν καὶ τὴν φύσιν του.

Ὅστις θέλει νὰ ἑννοήσῃ καλὰ τὴν Ἑλλάδα, πρέπει πρῶτα-πρῶτα νὰ τὴν ἀγαπήσῃ !

Διότι μόνον εἰς τὴν ἀπολλώνειον αἴγλην τῆς φιλοσοφικῆς θεωρήσεως καὶ τὴν διονυσιακὴν θέρμην τῆς ἑνοράσεως καὶ τῆς ἀγάπης, ἀποκαλύπτονται καὶ ἀξιολογοῦνται αἱ μυστικαὶ δυνάμεις τῆς λαϊκῆς ζωῆς, φανερώνεται εἰς τὸ βάθος τῶν γεγονότων καὶ τῶν προσώπων τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος,  ὁ συμβολισμὸς καὶ τὸ νόημα καὶ ὁ μῦθος των.

Πίσω ἀπό τὴν λαϊκὴν ζωὴν, κρύπτεται ἡ λαϊκὴ ψυχὴ, ἡ δὲ ἱστορία παραμένει γνῶσις ἁπλή καὶ ξηρᾶ μάθησις , ἄν δὲν εἰσδύσῃ ἀπό τὰ πράγματα εἰς τὴν ἰδεάν, ἀπό τὸ γίγνεσθαι εἰς τὸ εἶναι, ἀπό τὴν ζωὴν εἰς τὴν ψυχὴν.

Ἔτσι καὶ εἰς τὰς χιλιετηρίδας τῆς ἱστορικῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων, παρὰ τὴν δυσσύληπτον πολυμορφίαν καὶ πολυμέρειαν καὶ πολλάκις ἀντιφατικότητα τῶν ἐκδηλώσεών της, ὑπάρχει ὁργανική ἑνότης καὶ καθολικὸν νόημα, τὸ ὁποῖον, ὑπέρ πᾶσαν βιολογικὴν ὁμοιογένειαν, πρέπει νὰ ζητηθῇ εἰς τὴν ἑνιαῖαν καὶ ἀθάνατον ἑλληνική ψυχὴν, εἰς τὴν πνευματικὴν φυσιογνωμίαν τοῦ Ἕλληνος.

Ἀγάπη τοῦ ὡραίου καὶ ἀγάπη τῆς ἐλευθερίας, εἶναι τὰ κεντρικὰ, τὰ θεμελιώδη γνωρίσματα τῆς ἐλληνικῆς ψυχῆς. Καὶ τοῦ διπλοῦ αὐτοῦ ἑλληνικοῦ ἔρωτος, ἕνας κραταιὸς παραστάτης : ὁ Ἀγών !

Διὰ τὸν πασίγνωστον καὶ πανθομολογούμενον ἑλληνικόν ἔρωτα τοῦ ὡραίου, τοῦ καλοῦ, ὁμιλοῦν εὐγλωττότερον οἱασδήποτε ἑρμηνείας του, αὐτά ταῦτα τὰ πλαστουργήματα τοῦ Λόγου καὶ τῆς Τέχνης τῶν Ἑλλήνων.

Διὰ τὴν ἀγάπην τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὴν ἐλευθερίαν, καὶ ἄν δὲν ὁμιλήσουν αἱ γλῶσσαι τῶν ζωντανῶν, θὰ ξεσηκωθοῦν τῶν ἀπείρων νεκρῶν προμάχων τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας αἱ μαρτυρικαὶ καὶ πανάγιαι ψυχαῖ εἰς τιτανικὸν συναγερμὸν, καὶ τῆς ἑλληνικῆς γῆς αἱ φάραγγες καὶ οἱ βουνοκορφὲς, καὶ οἱ πέτρες ἀκόμη θὰ λάβουν φωνὴν, διὰ νὰ διακηρύξουν, ὅτι τῆς ἐλευθερίας κοιτὶς καὶ λίκνον, δὲν ὑπῆρξεν ἄλλη χώρα εἰς τὸν κόσμον παρὰ ἡ γῆ τῆς Ἑλλἀδος.

Τὸ φυσικὸν καὶ ψυχικὸν κλῖμα τῆς Ἑλλάδος, δὲν σηκώνει παρὰ μόνον τὸ ὡραῖον καὶ τὸ ἐλεύθερον !

Παρεκκλίσεις τινᾶς ἀπό τούτων ἐπεφύλαξεν καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ τραγικότης τῆς ἱστορικῆς μοῖρας της. Ἀλλ’αἱ παρακκλίσεις αὐταί ἦσαν παρεμβολαὶ πρόσκαιροι καὶ ἐφήμεροι. Πρόσκαιρος ἦτο καὶ ἡ δουλεία τῶν τεσσάρων αἰώνων. Διότι τοῦ Θείου ἡ θέλησις ἐπρονόησε καὶ τῆς φύσεως ἡ καταβολὴ ἀπήτησεν, ὥστε ὁ ἔμφυτος εἰς τὸν Ἕλληνα ἔρως πρὸς τὸ ὡραῖον καὶ πρὸς τὴν ἐλευθερίαν νὰ έχῃ δίπλα του σθεναρὸν σύμμαχον τὸν Ἀγῶνα τὸ τρίτο βασικὸν γνώρισμα τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς.

Μὲ τὴν διαρκὴ παρουσίαν καὶ παρακέλευσιν τῆς ἀγωνιστικῆς διαθέσεως, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων ἐπλαστούργησε τὸν πολιτισμὸν τοῦ ὡραίου – τοῦ πνευματικῶς, ἡθικῶς καὶ αἰσθητικῶς ὡραίου – καὶ τὸν πολιτισμὸν τῆς ἐλευθερίας, δύο μορφᾶς πολιτισμοῦ, καὶ τῆς ἀρχαίας καὶ τῆς μεσαιωνικῆς καὶ τῆς συγχρόνου Ἐλλαδος, τῆς αἰωνίας Ἑλλάδος !

Read the rest of this entry ?

h1

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΡΩΣΙΑ 1919

08/06/2013

.

ΤΟ ΕΣΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ.

.

Ἡ ἀποστολὴ Ἑλληνικῶν στρατευμάτων στὴ Μεσημβρινὴ Ρωσία στὶς 14 Ἰανουαρίου τοῦ 1919, ἦταν ἡ πρώτη ὑπερπόντια ἐκστρατεία τῆς χώρας μας.

.

Ἡ Ἑλλάδα συμμετεῖχε στὸ πλευρὸ τῶν συμμάχων μὲ τὸ Α’ Σῶμα Στρατοῦ καὶ ἡ συμμετοχὴ της κρίθηκε ἐπιβεβλημένη λόγῳ τῶν πλεονεκτημάτων ποὺ θὰ ἐξασφαλίζονταν στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἐθνικῶν διεκδικήσεων… [ τὸ κατὰ πόσο αὐτὴ ἡ πολιτικὴ ἀπόφαση ἦταν ὀρθὴ, μπορεῖ νὰ τὸ κρίνει ὁ ἀναγνώστης ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος καὶ τὸν ἀντίκτυπο ποὺ εἶχε στὸν Ἑλληνισμὸ τοῦ Πόντου καὶ τῆς Ρωσίας, πάντως ὁ Βενιζέλος ζύγισε τὴν κατάσταση, καθώς και τὸν προβλέψιμο κίνδυνο αντεκδικήσεων ἀπὸ τοὺς Μπολσεβίκους, καὶ ἀπάντησε θετικὰ στὸ αἴτημα τοῦ Κλεμανσῶ ] Read the rest of this entry ?

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 95 ακόμα followers