Archive for the ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ Category

h1

Η ΑΡΧΑΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

19/07/2013

.

Ὁ ὑπόγειος, κιβωτιόσχημος τάφος ὁ λεγόμενος «Τῆς Περσεφόνης» εἶναι ὁ μικρότερος τάφος τῆς Μεγάλης Τούμπας τῆς Βεργίνας μὲ διαστάσεις θαλάμου 3,50x3μ. Τὸ μνημεῖο ἀνακαλύφθηκε  ἀπό τὸν Μανώλη Ἀνδρόνικο καὶ ἀποκάλυψε μία ζωγραφικὴ σύνθεση μοναδικῆς ὀμορφιᾶς.

Ὁ ὑπόγειος, κιβωτιόσχημος τάφος ὁ λεγόμενος «Τῆς Περσεφόνης» εἶναι ὁ μικρότερος τάφος τῆς Μεγάλης Τούμπας τῆς Βεργίνας μὲ διαστάσεις θαλάμου 3,50×3μ. Τὸ μνημεῖο ἀνακαλύφθηκε ἀπό τὸν Μανώλη Ἀνδρόνικο καὶ ἀποκάλυψε μία ζωγραφικὴ σύνθεση μοναδικῆς ὀμορφιᾶς.

.

.

.

Τοῦ Μανώλη Ἀνδρόνικου

.

 .

.

Ὅλα τὰ ἐγχειρίδια τῆς ἑλληνικῆς τέχνης, μᾶς πληροφοροῦν ὅτι τὰ μνημεῖα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ζωγραφικῆς ἔχουν καταστραφεῖ σχεδὸν ὁλοκληρωτικά.

Οἱ φιλολογικὲς μαρτυρίες, ὅσο πλούσιες κι ἄν εἶναι, δὲν μποροῦν νὰ προσφέρουν τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὴν γνώση τῆς μεγάλης ἀπώλειας.

Ἡ άγγειογραφία μπορεῖ νὰ βεβαιώσῃ τὴν ἀριστοτεχνική τεχνικὴ στὸ σχέδιο, δὲν εἶναι ὅμως δυνατὸ ν’ἀντικαταστήσῃ τὶς μεγάλες ζωγραφικὲς συνθέσεις ποὺ ἔχουν χαθεῖ.

Μεταγενέστερες τοιχογραφίες τῶν ρωμαϊκῶν πόλεων, ὅπως τῆς Πομπηῒας, ποὺ μαρτυροῦν ἀδιαφιλονίκητα τὶς ἑλληνικές κι ἑλληνιστικές ἐπιδράσεις, μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ μαντέψουμε πόσες κατακτήσεις εἶχε κάνει ἡ ζωγραφικὴ στὴν Ἑλλάδα, ὅμως ἡ χρονικὴ ἀπόστασις ἀπό τὰ ἑλληνικά πρότυπα εἶναι ἀρκετά μεγάλη καὶ ἔτσι ἀπομένει πάντοτε ἡ ἀμφιβολία γιὰ τὸν βαθμὸ ἐξαρτήσεως καὶ γιὰ τὴν διαφορὰ στὴν ποιότητα τῶν ἔργων.

Ὅμως ἡ ἀρχαιολογική ἔρευνα μὲ ἐπιμονή καὶ μέθοδο προχωρεῖ ὁλοένα καὶ κατορθώνει νὰ μᾶς ἀποκαλύψει μνημεῖα ποὺ φωτίζουν σκοτεινὲς ἄλλοτε περιοχὲς τοῦ ἀρχαίου κόσμου.

Ἡ Μακεδονία ἦταν πάντοτε ἕνα ἔνδοξο ὄνομα τῆς ὕστερης ἑλληνικῆς ἱστορίας, καταυγασμένο ἀπό τὴν ἐκπληκτική λάμψι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Read the rest of this entry ?

h1

ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

24/04/2013

..

,

ΒΛΑΧΑ

.

Οἱ  Βλᾶχοι τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας  

.

.

Οἱ  Βλᾶχοι τῆς Ἀν. Μακεδονίας  ἔλκουν τὴν  καταγωγὴ τους ἀπὸ τὴν ὁροσειρὰ τῆς Πίνδου, τὸν ὁρεινὸ ὅγκο τοῦ Γράμμου καὶ τὴν περιοχὴ γύρω καὶ κάτω ἀπό τὴν Μοσχόπολη.

.

Κύριες αἰτίες γιὰ τὴν μετανάστευση τῶν Βλάχων ἀπὸ τὶς κοιτίδες τους ἦταν:

.

α) ὁ ὑπερπληθυσμός καὶ ἡ στενότητα τοῦ χῶρου (βοσκοτόπια).

.

β) ἡ σταδιακὴ ἀπώλεια ἀρματολικιῶν καὶ ἡ ζηλοφθονία γιὰ τὸν πλοῦτο τους ἀπὸ τοὺς ἐξισλαμισθέντες Ἀλβανούς….

.

.

διαβᾶστε τὴν συνέχεια τοῦ ἄρθρου στὸ : www-e-istoria.com

.

.

.

.

[ shortlink ] : http://wp.me/p12k4g-2sR

.

.

h1

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

23/04/2013

.

Μέγας Ἀλέξανδρος

.

.

Ποιὸς εἶναι καὶ ποιὸς δὲν εἶναι Μακεδόνας

.

τοῦ Φεδερίκο Κάρλος Κρούτόϊγκ Σαγρέδο

.
.
 
» Σ’ ἐκείνη τὴν ἑλληνικὴ περιοχὴ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πραγματικὴ Μακεδονικὴ Γῆ, ὑπάρχει καὶ ἕνας ἄλλος λαὸς, ποὺ ἔφτασε νὰ ἀποκαλεῖται «μακεδονικὸς» χωρὶς νὰ εἶναι.  Στὴν περίπτωση αὐτὴ θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ μιλοῦμε γιὰ «ψευδο-Μακεδόνες» ἤ «κλεπτο-Μακεδόνες».
.
Οἱ ἑλληνικῆς καταγωγῆς Μακεδόνες, δὲν εἶχαν ποτέ καμμία ἀπολύτως σχέση μὲ τοὺς Σλάβους, ποὺ ἐμφανίστηκαν χίλια χρόνια μετὰ.
.
Ὅταν ἐμφανίζονται οἱ σλάβοι , συμμετέχοντας στὶς ξενικὲς εἰσβολὲς, φαίνονται νὰ εἶναι ὑποταγμένοι καὶ κατακτημένοι τόσο ἀπὸ τοὺς Ἀβάρους, ( ἕναν λαὸ τουρκικῆς καταγωγῆς), ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους, ἄλλον ἕναν λαὸ τουρκικῆς καταγωγῆς.
.
Στὴν περίπτωση τῶν σκλάβων τῶν Βουλγάρων, (ποὺ ὡς σλάβοι/σκλάβοι δὲν εἶχαν οὔτε ὄνομα ,οὔτε προσωπικότητα), συνέβη τὸ ἐξῆς: ὑιοθέτησαν τὸ ὄνομα τῶν παλαιῶν Κυρίων καὶ ἀφεντῶν τους.
Οἱ σλάβοι δὲν εἶχαν ποτὲ αὐθεντικὰ ἐθνικὰ ὀνόματα, ἀφοῦ ποτὲ δὲν σχημάτισαν ἔθνος.
.
Στὰ νότια τοῦ Δούναβη, μεταξὺ τῶν λαῶν ποὺ ἐπίσης τέθηκαν στὴν ὑπηρεσία τῶν Τούρκων κατακτητῶν, ὑπήρχαν καὶ οἱ «σκλάβοι τῶν Βουλγάρων» .
.
Αὐτοὶ έγκαταστάθηκαν σὲ περιοχὲς στὰ δυτικὰ τῆς πόλης τῆς Σόφιας.
.
Εἶναι προφανὲς ὅτι, προσδιορίζοντας τὸ ὄνομα «Μακεδόνες» σὲ τούτους τοὺς σλάβους, διαπράττεται μία διανοητικὴ καὶ πολιτικὴ ἀπάτη, ἀφοῦ οἱ αὐθεντικοὶ Μακεδόνες ἦταν μία ἑλληνικὴ ὀμάδα.
.
Ὑιοθέτησαν τὸ ὄνομα τῶν γειτόνων τους,  ἐπειδὴ οἱ ἴδιοι δὲν εἶχαν –οὔτε ἐκεῖ— δικὸ τους  ἐθνικὸ ὄνομα, ὅπως ποτὲ οἱ σλάβοι δὲν εἶχαν δικὰ τους ἐθνικὰ ὀνόματα σὲ κανένα μέρος τῆς γῆς.
.
Οἱ σλάβοι ποὺ σήμερα ἔφτασαν νὰ ἀποκαλοῦνται «Μακεδόνες» καὶ ποὺ κατοικοῦν στὰ περίχωρα τῶν Σκοπίων,  δὲν ἔχουν ἀπολύτως καμμία σχέση μὲ τοὺς αὐθεντικοὺς Μακεδόνες….
.
.
.
.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ: www.e-istoria.com

.

.

Ἀναδημοσίευσις ἐπιβάλλεται μὲ τὴν αὐτονόητη πάντοτε ἀναφορᾶ στὴν πηγῆ

.

.

.

h1

ΜΝΗΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Η ΠΥΡΚΑΪΑ ΤΟΥ 1917

08/04/2013

.

016

.

.

Η πυρκαϊά τόν Αύγουστο τού 1917

.

Ένα από τα κορυφαία γεγονότα της πόλης, στο διάβα τού χρόνου, είναι η πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα της 5ης  (18ης) Αυγούστου του 1917. Μια φωτιά που ξεκίνησε στο βορειοδυτικό άκρο της και πιο συγκεκριμένα έξω από τη σημερινή παλαιά λαχαναγορά, στην πλατεία Χορ-χορ… και η οποία σε διάστημα μόλις 3 ωρών κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της. Στην φωτογραφία εποχής απαθανατίζεται η οδός Τσιμισκή λίγο μετά την κατάσβεσή της.

 .

 

Αντί πηγής: Ευχαριστώ τον καλό φίλο Κων. Νίγδελη για την πανέμορφη κασετίνα που φέρει τον τίτλο ”Θεσσαλονίκη 1912-2012: Ψηφίδες μνήμης” και, για την άδειά του προς δημοσίευση εικόνων.

.
.

h1

H ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΟ 1897 ΕΩΣ ΤΟ 1903

03/04/2013

Καβάλα στις αρχές του αιώνα. .

Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1860 εἶχε ἀνακύψει ἕνα ἐκκκλησιαστικό ζήτημα, οὐσιαστικὰ σχίσμα, ἀνάμεσα στὸ Oἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὴ βουλγαρικὴ Ἐξαρχία. Ἀπὸ τότε καὶ μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦαἰῶνα ἀσκούνταν μεγάλη πίεση στοὺς ντόπιους μακεδονικοὺς πληθυσμούς, κυρίως τοὺς σλαβόφωνους, νὰ ἀναγνωρίσουν ὡς ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ τους τὴν Ἐξαρχία καὶ νὰ ἀποσχιστοὺν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο. Σὲ πολλὲς ὅμως περιπτώσεις οἱ πληθυσμοὶ αὐτοὶ δὲν ἀναγνώριζαν τὴν ἔνταξὴ τους στὴ σχεδὸν ὁμόγλωσὴ τους Ἐξαρχία καὶ ἐπέλεγαν τὴ συνέχιση τῆς ὑπαγωγῆς τους στὸ Πατριαρχεῖο. Aὐτὲς οἱ πληθυσμιακὲς ὁμάδες μαζὶ μὲ τοὺς ἑλληνόφωνους πληθυσμοὺς ποὺ μετεῖχαν τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καὶ ἦταν ἐνταγμένοι στὴν Ἐκκλησία τῆς Kωνσταντινούπολης ἔγιναν ὁ στόχος ἱσχυρῶν καὶ ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ μετὰ βίαιων πιέσεων γιὰ τὶς ἐκκλησιαστικές τους ἐπιλογὲς ἀπὸ τὴν ἐξαρχικὴ πλευρὰ.
Στὸν ὕστερο 19ο αἰῶνα τὸ ἐκκλησιαστικὸ αὐτὸ ζήτημα ἀποτέλεσε τὸ πεδίο σύγκρουσης τῶν ἐθνικῶν διεκδικήσεων Ἑλλάδας καὶ Bουλγαρίας…..
.
.
.
.
.
h1

H ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

19/12/2012

 

.

.

H ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

 .

Η Μακεδονία αποτελούσε τη σπουδαιότερη περιοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια, από κάθε άποψη, εμπορική, οικονομική, πολιτιστική. Κέντρο του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής γλώσσας και του Χριστιανισμού ήταν επιπλέον σταυροδρόμι διεθνών στρατηγικών και εμπορικών οδών και ακόμη συνδετική περιοχή μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Η «Διοίκηση Μακεδονίας» μαζί με τη «Διοίκηση Δακίας», στην περιοχή δηλαδή μεταξύ Μακεδονίας και Δουνάβεως, αποτελούσε την «Επαρχότητα του (αν.) Ιλλυρικού», με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, από τον 8ο αι., φαίνεται οτι αποτέλεσε ενιαία στρατιωτική διοίκηση από τη δυτική Μακεδονία ως την ανατολική όχθη του Έβρου. Αυξημένες όμως στρατιωτικές ανάγκες επέβαλαν τον καταμερισμό της σε θέμα Στρυμόνος (809) και Θεσσαλονίκης (809 ή 836), οπότε πλέον θέμα Μακεδονίας απομένει να ονομάζεται η περιοχή από το Νέστο έως την ανατολική όχθη του Έβρου. Λόγω της θέσης της, ήδη από την αρχή της ζωής του βυζαντινού κράτους, η Μακεδονία υφίστατο επιθέσεις εχθρών που έρχονταν από το Βορρά. Οι επιδρομές όμως αυτές (4ος-6ος αι.) ήταν περαστικές και δεν είχαν συνέπειες για την εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της. Με τις σφαγές όμως και τις λεηλασίες που συνεπάγονταν διευκόλυναν την κάθοδο των σλαβικών φύλων στη Β. Βαλκανική από τα τέλη του 6ου αι.

Κατά τον 7ο αι. γίνονται οι πρώτες μόνιμες και συμπαγείς σλαβικές εγκαταστάσεις στη Β. και ΒΔ. Βαλκανική. Στη Μακεδονία όμως και κυρίως στη Νότιο Μακεδονία, οι σλαβικές εγκαταστάσεις υπήρξαν μεμονωμένες και διακεκομμένες. Όσες από αυτές έγιναν σε ορεινά μέρη διατηρήθηκαν ως τον 10ο αι. Όσες όμως έγιναν σε πεδινά και ανασφάλιστα μέρη γρήγορα αφομοιώθηκαν από το ελληνικό τους περιβάλλον και η διαδικασία αφομοιώσεως έγινε πολύ γρήγορα και τελείωσε ήδη στο τέλος του 7ου αι. Κατά τον 10ο αι. συνέβησαν οι Βυζαντινο-Βουλγαρικοί πόλεμοι. Κατά τη διάρκειά τους οι Βούλγαροι κατέλαβαν τη ΒΔ. Μακεδονία και κατά το τελευταίο πέμπτο του 10ου αι. και πόλεις της ΝΔ. Μακεδονίας ως την Βέροια και τα Σέρβια. Στις αρχές όμως του 11ου αι. οι πόλεις της ΝΔ. Μακεδονίας ανακαταλαμβάνονται από τον ΒΑσίλειο Β’ και μία δεκαπενταετία αργότερα, με την υποταγή της Βουλγαρίας, απελευθερώνεται και η ΒΔ. Μακεδονία. Η υποταγή της Βουλγαρίας, σήμαινε ανάκτηση όλου του βαλκανικού χώρου, ο οποίος επί 167 έτη παραμένει υπό την Βυζαντινή κυριαρχία, έτσι ώστε κατα τον G.Ostrogorkij, να παρατηρηθεί σοβαρή ενίσχυση του ελληνικού και αντίστοιχη εξασθένιση του σλαβικού στοιχείου…..

.
.

Ολόκληρο το κείμενο ΕΔΩ

.
.
.

h1

ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΛΥΠΤΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

11/12/2012

.

.

ΟΙ ΜΕΣΟΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ;

Δρ Νίκος Α. Πουλιανός

(Δημοσιεύθηκε στις ανακοινώσεις του XVI Συμποσίου Προϊστορικής Τέχνης στη Valcamonica της Ιταλίας, 24-29 Σεπτ. 1998. Εκδ. Prof. E. Anati.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

    Mία αρχέγονη, πιθανότατα ανθρωπόμορφη, αναπαράσταση βρέθηκε στο λιγνιτωρυχείο Καρδιάς Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ, σε βάθος 10 -12 περίπου μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους.

       Αναπαριστά μία όρθια φιγούρα που αποτελείται από τρία περίπου ίσα μέρη, το κεφάλι, το σώμα και τα πόδια, συνολικού ύψους 233 χλστ. και μέγιστου πλάτους 151 χλστ. Αποτελείται από συμπαγή λευκό λεπτοφυή ασβεστιτικό ψαμμίτη, ο οποίος εμπεριέχει ενσωματωμένες μικρές ασβεστολιθικές πέτρες. Η περιοχή που αντιστοιχεί στα μάτια και τα ρουθούνια έχει πιθανότατα λαξευτεί και τέσσερις μικρές πέτρες έχουν παραμείνει μέσα στις κοιλότητές τους. Στην κάτω κοιλιακή χώρα απαντάται ένας φαλλός, ύψους 16 χλστ. και διαμέτρου 30 χλστ. Η επεξεργασία του γλυπτού συμπληρώνεται από μία (όμοια) τριπλή προσπάθεια διάτρησης του ψαμμιτικού πετρώματος. Η πρώτη βρίσκεται στην πλάτη και φτάνει τα 10 χλστ. βάθους. Η δεύτερη έγινε αμφίπλευρα στο λαιμό (βάθους 22 χλστ. από δεξιά και 31 χλστ. από αριστερά). Η τρίτη είναι επίσης αμφίπλευρη, αλλά διαπερνά όλη την περιοχή των ώμων, σχηματίζοντας μία κυλινδρική μικροσήραγγα μήκους 100 χλστ. Οι οπές τους παρουσιάζουν όλες την ίδια διάμετρο 10-12 χλστ.

Σύμφωνα με τις πάρα πάνω παρατηρήσεις εξάγεται το συμπέρασμα ότι ένας προϊστορικός άνθρωπος βρήκε το ψαμμιτικό πέτρωμα που παρουσίαζε ήδη μία σχηματοποιημένη μορφή και το επεξεργάστηκε πάρα πέρα. Το αντικείμενο ονομάστηκε “Το Πρωτόγλυπτο της Μακεδονίας” και η στρωματογραφική του θέση δείχνει μία ηλικία 500-800.000 περίπου ετών.

            Σχέδιο του Πρωτόγλυπτου της Μακεδονίας – πρόσθια όψη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

       Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος από το 1968 προωθεί ένα πρόγραμμα ανασκαφικών και επιφανειακών ερευνών γύρω από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό και τη διάσωση των παλαιοανθρωπολογικών ευρημάτων της λεκάνης Εορδαίας (Δ. Μακεδονία). Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στην ανακάλυψη μίας πέτρινης αναπαράστασης, πιθανότατα ανθρωπόμορφης, ύψους 232 χλστ. και βάρους 3 κιλών. Βρέθηκε το 1985-6 από τον τεχνικό της Δ.Ε.Η. κ. Κώστα Παπακωνσταντίνου, στο (ανενεργό) Νότιο λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ στην Καρδιά Πτολεμαΐδας , σε βάθος 10-12 περίπου μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αντικείμενο κέντρισε την περιέργειά του, σε σημείο να το περισυλλέξει και να το μεταφέρει σπίτι του, θεωρώντας όμως παράλληλα ότι είναι απλά μία παράξενη πέτρα. Στο τέλος του 1993 πληροφορήθηκε σχετικά με τη δράση του Παραρτήματος Πτολεμαΐδας της Α.Ε.Ε., το οποίο είχε επανενεργοποιηθεί με δική μου ευθύνη δύο χρόνια νωρίτερα και αποφάσισε να το προσκομίσει για εξέταση. Στο ίδιο παράρτημα διάφορα άλλα παλαιοντολογικά και παλαιολιθικά ευρήματα της Α.Ε.Ε. από την περιοχή έχουν διασωθεί με τη βοήθεια της Δημαρχίας και της Πολιτιστικής Επιτροπής της Ε.Ε. (Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Poulianos A. N., 1977. Poulianos A. N. & Poulianos N. A., 1980, 1994 and Poulianos N. A. 1998a,b). ….

 .

.

Ολόκληρο το κείμενο ΕΔΩ

.

.

.