Archive for the ‘ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ-Β.ΘΡΑΚΗ’ Category

h1

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΕΪΓΥ-Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

24/09/2014

,

,

Θρᾲκη· ὁ πρῶτος διωγμὸς.

Θρᾲκη· ὁ πρῶτος διωγμὸς.

,

,

,

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΕΪΓΥ-Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

.

.

Μαρίας Σαμπατακάκη, ἱστορικοῦ

,

,

Στὶς 24/29 Σεπτεμβρίου τοῦ 1924, ὑπογράφηκε τὸ  πρωτοκόλλο Πολίτη –Καλφώφ μὲ σκοπὸ τὴν περαιτέρω προσταστία τῶν ἑλληνοβουλγαρικῶν μειονοτήτων· τὸ συγκεκριμένο πρωτόκολλο ἀκολούθησε τὴν συνθήκη τοῦ Νεϊγύ μὲ τὴν ὁποία ξεριζώθηκε ὁ ἑλληνισμός ποὺ κατοικοῦσε ἐπί χιλιάδες ἔτη σὲ ἐδάφη ποὺ οἱ νέες συνθῆκες ὅρισαν ὡς βουλγαρικὰ.

Ἡ ὑπογραφή τοῦ πρωτοκόλου ἦταν ἄνευ οὐσίας, διότι οἱ Ἕλληνες τῶν βουλγαρικῶν πλέον ἐδαφῶν εἶχαν ἤδη ἐκδιωχθεῖ. Ἡ τελικὴ διευθέτηση τοῦ Μακεδονικοῦ Ζητήματος, ἐπῆλθε μετὰ τὴν λήξη τῶν Βαλκανικῶν πολέμων. Ἡ Συνθήκη τοῦ Λονδίνου ποὺ τερμάτισε τὸν Α’Βαλκανικὸ πόλεμο, προκάλεσε τὴν δυσφορία στὴν βουλγάρικη πλευρὰ, ἡ ὁποία ἐνῶ ἔφερε τὸ μεγαλύτερο βάρος τῆς σύγκρουσης μὲ τὸν ὀθωμανικό στρατὸ στὴν Θρᾲκη, δὲν κατόρθωσε νὰ ἐκπληρώσῃ τοὺς ἐδαφικούς της στόχους.

Θεωρῶντας τὸν ἐαυτό της ἀδικημένο, ἡ βουργαρία κήρυξε πόλεμο κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Σερβίας.Τὸ γεγονός ὅτι μετὰ τὴν λήξη τοῦ Β’Βαλκανικοῦ πολέμου καὶ τὴν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης τοῦ Βουκουρεστίου, διευθετήθηκαν τὰ σύνορα, οἱ ἐπεκτατικές της ἐπιδιώξεις δὲν ἰκανοποιήθηκαν οὔτε ἀνακόπηκε ὁ μεγαλοϊδεατισμὸς της. Ἔτσι προσανατολίσθηκε στὶς κατευθύνσεις ἐπιβολῆς ἐθνικῆς ὁμογένειας, ἀφομοίωσης ἤ ἐκδίωξης μειονοτικῶν πληθυσμῶν…

,

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος :  http://wp.me/p12k4g-5CX

,

,

h1

ΤΑ ΘΡΑιΚΙΚΑ ΕΘΝΗ

24/08/2014

,

,

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΙΑ

,

,

,

ΤΑ ΘΡΑιΚΙΚΑ ΕΘΝΗ

.

[ ] «Οἱ ἀρχαῖοι Θρᾷκες ἦσαν μέγιστον ἔθνος».

Τὸ ἔθνος τῶν Θρᾳκῶν, λέγει ὁ Ἠρόδοτος, εἶνε μετὰ τοὺς Ἰνδούς τὸ μέγιστον πάντων τῶν ἐθνῶν. Ἐάν δὲ ἐκυβερνᾶτο ἀπό ἕνα μόνον ἡγεμόνα ἤ ἐάν ἦτο σύμφωνον, θὰ ἦτο ἀκατανίκητον καὶ τὸ ἰσχυρότερον ἀπό ὅλα τὰ ἔθνη. Ἀλλ’ ἡ ἑνότης αὕτη εἶνε ἀκατόρθωτος καὶ εἶνε ἀδύνατον νὰ πραγματοποιηθῇ ποτὲ. Διὰ τοῦτο οι Θρᾷκες εἶνε ἀδύνατοι καὶ ἀνίσχυροι..

[ ] Κατὰ τὸν Πολύαινον, οἱ ἡγεμόνες εἰς τὴν Θρᾲκην εἶνε πολυάριθμοι, διότι καὶ τὰ ἔθνη ἦσαν πολυάριθμα.

Ἡ παρατήρησις αὕτη τοῦ ἐξ Ἰωνίας ἱστορικοῦ εἶνε ὀρθότατη. Πρέπει δὲ νὰ ἀποδοθῇ εἰς τὴν φύσιν καὶ τὸν χαρακτῆρα τῶν ἐθνῶν τούτων, τὰ ὁποία ὡς πολεμικώτατα, ἧσαν αὐταρχικά καὶ ἀνυπότακτα, ἀφ’ ἑτέρου δὲ, ἧσαν κατατετμημένα εἰς διαφόρους μικρᾶς φυλᾶς, διεπομένας μὲ αὐθόρμητον καὶ ἀνεξήγητον ἱστορικόν νόμον ἐν ἀνεξαρτησίᾳ πρὸς ἀλλήλας. Πρὸς τούτοις καὶ πρὸ πάντων ὡς ἐκ τῆς φύσεως τοῦ ἐδάφους τῆς χώρας, τὴν ὁποίαν ἐνέμοντο, διότι αὕτη εἶνε διηρημένη ὑπό πολλῶν καὶ ὑψηλοτάτων ὀρέων, διαχωρίζεται δὲ εἰς πολλὰ τμήματα ὑπό μεγάλων ποταμῶν. Read the rest of this entry ?

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ-ΠΥΡΓΟΣ

19/05/2014

,

,

Ὁ πύργος τοῦ ρολογιοῦ στὸν σταθμὸ τοῦ Μπουργᾶς

Ὁ πύργος τοῦ ρολογιοῦ στὸν σταθμὸ τοῦ Μπουργᾶς

,

,

ΠΥΡΓΟΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

,

,
Τουρκικὰ καὶ Βουλγαρικὰ λέγεται Μπουργᾶς, ποὺ σημαίνει Πύργος. Βρίσκεται στὰ παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου καὶ εἶναι πόλη τῆς Βόρειας Θράκης. Read the rest of this entry ?

h1

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

14/05/2014

,

,

Ἀγῶνας ἀρματοδρομίας.Λεπτομέρεια ταφικοῦ μνημείου ποὺ βρέθηκε στὴν ἀνατολική Ρωμυλία. [Σημερινὴ ὁνομασία περιοχῆς: Καζανλᾶκ].Τὸ εὕρημα ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν «θολωτῶν τάφων» δημιούργημα τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου ποὺ χρονικὰ τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ [15ος- 13oς αἰῶνας π.Χ.].

Ἀγῶνας ἀρματοδρομίας.Λεπτομέρεια ταφικοῦ μνημείου ποὺ βρέθηκε στὴν ἀνατολική Ρωμυλία. [Σημερινὴ ὁνομασία περιοχῆς: Καζανλᾶκ].Τὸ εὕρημα ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν «θολωτῶν τάφων» δημιούργημα τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου ποὺ χρονικὰ τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ [15ος- 13oς αἰῶνας π.Χ.].

,

,

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

,

,

Ευαγγέλου Ἀλμπανίδη, «Ἀθλητικοί ἀγῶνες στὴν Θράκη κατὰ τοὺς ἑλληνιστικούς καὶ ρωμαϊκοὺς χρόνους», Κομοτηνὴ, 1995-1998.

,

,

Ὁ χῶρος ποὺ φέρει τὸ ὅνομα Θράκη ἀπό τοὺς ἀρχαιοτάτους ἀκόμη χρόνους, δὲν εἶχε σαφὴ καὶ καθορισμένα ὅρια. Στὴν ἔρευνά μας, ἡ Θράκη ἐξετάζεται μὲ τὰ εὑρύτερά της ἐθνολογικά καὶ γεωγραφικὰ ὅρια, τὰ ὁποῖα εἶναι ὁ Στρυμόνας πρὸς δυσμᾶς, ὁ Δούναβης πρὸς βορρὰν, τὸ Θρακικὸ πέλαγος πρὸς νότο, ὁ Εὕξεινος Πόντος καὶ ἡ Προποντίδα πρὸς ἀνατολᾶς. Read the rest of this entry ?

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

13/05/2014

,

,

Μεσημβρία (σημερινὸ Nesebar) Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Παντοκράτορος·14ος αἰῶνας.

Μεσημβρία (σημερινὸ Nessebar) Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Παντοκράτορος·14ος αἰῶνας.

,

,

,

Παραθαλάσσια πόλη τῆς Θράκης στὰ σύνορα τῆς Κάτω Μοισίας, στὸν Εὔξεινο Πόντο.
Πέτρινες άγκυρες της Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς ἀπό τὸ βόρειο λιμάνι τῆς Μεσημβρίας τῆς Ποντικῆς σημερινὸ NessebarΕἶναι ἀρχαιότατη πόλη. Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει ὅτι ἰδρύθηκε γύρω στὸ 493 π.Χ. ἀπό ἀποίκους τοῦ Βυζαντίου κυρίως, καὶ ἀπό Καρχηδονίους. Σύμφωνα ὅμως μὲ τὸν Στράβωνα καὶ ἄλλους, κτίσθηκε ἀπό ἀποίκους Μεγαρεῖς καὶ ὀνομαζόταν πρῶτα Μενεβρία ἀπό τὸν ἀρχηγό τῶν ἀποίκων Μένα, καὶ ἀπό τὴν Θρακικὴ λέξη «βρία», ποὺ σημαίνει πόλη. Ἡ μεγάλη ἰκανότητα τῶν κατοίκων της στὰ ναυτικὰ καὶ ὁ φυσικὸς πλοῦτος τῆς γύρω χώρας, τὴν ὁδήγησαν σὲ μεγάλη ἀκμή.

[Στὴν φωτογραφία, ἀπεικονίζονται πέτρινες ἄγκυρες τῆς Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς ἀπό τὸ βόρειο λιμάνι τῆς Μεσημβρίας τῆς Ποντικῆς].

 

Read the rest of this entry ?

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ

01/04/2014

,

,

1 ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ-Β ΘΡΑΚΗ ΕΗ,

,

,

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ

Μ

Μ
Πόλη της Θράκης χτισμένη σε απόσταση 20 χιλ. περίπου ΝΑ της Φιλιππούπολης.

Παρ’ όλο που είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Θράκης, πρώτη φορά γίνεται λόγος γι’ αυτή το 1803, στο τυπικό της Μονής της Πετριζονίτισσας, η οποία σήμερα ονομάζεται Βατσκόβου και κοντά σ’ αυτή σώζεται το φρούριο της Στενημάχου, στο οποίο υπάρχει ωραία εκκλησία, που οι Στενημαχίτες την ονομάζουν «Παναγιά του Καλέ».

Κατά πάσα πιθανότητα το φρούριο αυτό χτίστηκε από τον Ιουστινιανό και επί Αλεξίου του Κομνηνού ονομαζόταν Περιτζός, από την ομώνυμη πόλη που βρισκόταν κοντά σ’ αυτή. Read the rest of this entry ?

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΑΒΑΚΛΗ

03/07/2013

.

ΚΑΒΑΚΛΗ - Άποψη Καβακλή 1904.

.

Καβακλὴ –  Ἀνατολικὴ Ρωμυλία  

.

.

Ελληνική πόλη χτισμένη σε απόσταση 40 χιλ. βόρεια από την Αδριανούπολη, στις βορειανατολικές πλαγιές του «Σακάρ Πλάνινα».

Δεν είναι ακριβώς γνωστό πότε χτίστηκε το Καβακλή, όμως η παράδοση αναφέρει πως ήταν ένα μικρό χωριό, στο οποίο από το τέλος του 18ου αιώνα άρχισαν να συγκεντρώνονται ‘Ελληνες από την ‘Ηπειρο, που έφευγαν για να γλυτώσουν από τις διώξεις του Αλή Πασά. ‘Ετσι από άσημο μικρό χωριό εξελίχθηκε σιγά-σιγά σε πραγματική μικρή πολιτεία.

Βουλγάρους κατοίκους δεν είχε καθόλου το Καβακλή, εκτός από λίγους δημοσίους υπαλλήλους με τις οικογένειές τους, κι αυτούς ύστερα από το 1885. Read the rest of this entry ?

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 93 ακόμα followers