h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 29 ΜΑΪΟΥ

29/05/2013

.

sansimera.

.

29 Μαῒου 

,

1450.—Η εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Οσίας Υπομονής. Πριν γίνει μοναχή το όνομά της ήταν Ελένη Δραγάση και ήταν μητέρα του Ιωάννη Παλαιολόγου. Η Θεία Πρόνοια θέλησε Κωνσταντίνος υιός Ελένης να ιδρύσει την Βασιλεύουσα και Κωνσταντίνος υιός Ελένης να είναι ο τελευταίος της Αυτοκράτορας.

ΘΡΗΝΗΤΙΚΟΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙ 11453.—Η μαύρη Τρίτη, η αποφράς ημέρα του Ελληνισμού. Οι περί τον Κωνσταντίνον ΙΑ’ ελάχιστοι υπερασπισταί της Κωνσταντινουπόλεως αποκρούουν μέ απαράμιλλον γενναιότητα καί αυταπάρνησιν τάς αρξαμένας από τής νυκτός αλλεπαλλήλους επιθέσεις τών τούρκων, οίτινες, όμως, περί τήν 8ην πρωϊνήν, κατορθώνουν νά εισέλθουν είς τήν πόλιν διά τής Ξυλόπορτας, ήτις, κατά μοιραίαν σύμπτωσιν ευρέθη ανοικτή Ο αυτοκράτωρ μάχεται ώς λέων. Αλλά, ξαφνικά βλέπει ότι είναι μόνος είς τό μέσον τών εχθρών. «Δέν υπάρχει κανείς χριστιανός, διά νά πάρη τήν κεφαλήν μου;» αναφωνεί. Τήν ιδίαν στιγμήν, εδέχθη δύο κτυπήματα μέ ξίφος, τό έν είς τό πρόσωπον καί τό έτερον είς τήν ράχην καί κατέπεσε ανάμεσα είς τόν σωρόν τών άλλων πτωμάτων. Στίφη τούρκων κατέκλυζον πλέον τήν πόλιν καί προέβαινον είς αγρίας σφαγάς, βιασμούς γυναικών, καί δηώσεις οικιών καί ναών. Οι Κρήτες υπερασπισταί τών πύργων τού Βασιλείου, τού Λέοντος καί του Αλεξίου εξηκολούθησαν εν τούτοις τον αγώνα μέχρι καί πέραν τής μεσημβρίας. Ο Μωάμεθ, θαυμάσας τήν αδρείαν των, τούς επέτρεψε νά επιβιβασθούν πλοίων μέ τόν οπλισμόν καί τά πράγματά των καί νά απέλθουν είς τήν πατρίδα των. Πολλαί συνοικίαι τής πόλεως επυρπολήθησαν κατά τήν ημέραν αυτήν καί τάς επομένας υπό τών τούρκων στρατιωτών, τό δέ περίφημον ανάκτορον τών Βλαχερνών έγινε παρανάλωμα τού πυρός. Σκηναί απεριγράπτου φρίκης εξετυλίχθησαν είς τόν ναόν τής Αγίας Σοφίας, όπου είχον συγκεντρωθή πλήθη κόσμου, ιδίως γέροντες, γυναίκες καί παιδιά. Οι τούρκοι στρατιώται εισώρμησαν εντός αυτού, καί, αφού εγύμνωσαν όλους αυτούς τούς ανθρώπους από ό,τι πολύτιμον είχον, τούς έδεσαν κατόπιν είς μακράς σειράς καί τούς ωδήγησαν είς τήν πρό τού ναού πλατείαν. Εκεί, εξεχώρισαν τάς παρθένους καί τάς νεαράς γυναίκας, τούς δέ υπολοίπους κατέσφαξαν. Παρόμοιαι σκηναί εξετυλίχθησαν καί είς τόν ναόν τής αγίας Θεοδοσίας όστις εώρταζε τήν ημέραν εκείνην καί ήτο κατάμεστος από πιστούς. Τά θύματα τής πρώτης ημέρας υπερέβησαν τάς 40.000. Κατά τόν Λατίνον αρχιεπίσκοπον Λεονάρδον, έξ άλλου, άνω τών 60.000 συνελήφθησαν αιχμάλωτοι καί διενεμήθησαν είς τούς αξιωματούχους τού κατακτητού σουλτάνου καί είς τούς πασσάδες τών επαρχιών διά νά χρησιμεύσουν ώς σκλάβοι.. Πολλαί νέαι καί ύπανδροι γυναίκες ηυτοκτόνησαν, ριπτόμεναι είς πηγάδια διά ν’ αποφύγουν τήν καταισχύνην καί τήν ατίμωσιν. Ο Ιταλός Ρισέριο καί ό πρωτοβεστιάριος Γ. Φραντζής αναφέρουν ότι οί Τούρκοι μετέβαλον είς σταύλον τόν ναόν τής αγίας Σοφίας, προηγουμένως διήρπασαν τά αμυθήτου αξίας ιερά σκεύη, άμφια κλπ. άτινα ευρίσκοντο εις αυτόν. Η Βασιλεύουσα Πόλις, το φως του Κόσμου επί 11 αιώνες, «το καταφύγιον των Χριστιανών• η ελπίς και η χαρά πάντων των Ελλήνων• το καύχημα πάντων όσοι ζώσιν υπό την ηλίου ανατολήν», κατά τα λόγια του τελευταίου Αυτοκράτορα, του Μαρμαρωμένου Βασιλιά, πέφτει στα χέρια των βαρβάρων τούρκων και το Γένος βυθίζεται στο σκότος της δουλείας.  Ο μαρτυρικός Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ΙΑ’ μέχρι τέλους και για πάντα επί των επάλξεων, σφραγίζει με την θυσία του την υπερχιλιετή δόξα της Αυτοκρατορίας και γίνεται ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς της ελπίδας της ανάστασης του Γένους. Η 29η Μαΐου 1453 δεν είναι μόνο η ημέρα της καταστροφής. Είναι, περισσότερο ακόμα, η ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η πτώση και, αμέσως, με πρώτο και παντοτινό οδηγό τον άγιο και εθνομάρτυρα μαρμαρωμένο βασιλιά δίνεται το σύνθημα της ελπίδας, του αγώνα, της ανάστασης του Γένους, η πίστη και ο πόθος που φλογίζει και ατσαλώνει τις καρδιές στους επόμενους αιώνες, μέχρι και σήμερα.  Λέγει ο Κολοκοτρώνης στον Στρατηγό Hamilton:  «Εμείς, καπετάν Άμιλτον, δεν εκάμαμε ποτέ συμβιβασμό με τους τούρκους. Άλλους έκοψαν, άλλους σκλάβωσαν με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς, ζήσαμε ελεύθεροι από γενεά σε γενεά. Ο βασιλιάς μας εσκοτώθη, δεν έκαμε καμμιά συνθήκη με τους τούρκους. Η φρουρά του είχε παντοτεινό πόλεμο με τους τούρκους και δύο φρούρια ήσαν ανυπόταχτα. Η φρουρά του είναι οι κλέφτες και τα φρούρια η Μάνη, το Σούλι και τα βουνά.»  Η συνέχιση του αγώνος για την άνοδο του Γένους στην θέση που του αρμόζει είναι χρέος των δικών μας γενεών.

1508.—Σεισμός καταστρεπτικόταρτος πλήττει την Κρήτη. Του σεισµού προηγήθηκε βοή και η σεισµική δόνηση διήρκησε 15-20 δευτερόλεπτα. Στο Ηράκλειο τα 3 από τα 4 σπίτια κατέρρευσαν όπως επίσης και 3 εκκλησίες και όλα τα καµπαναριά. Τριακόσιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Η πόλη της Ιεράπετρας ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά καθώς και η Σητεία.

1808.—Ο Μπαχλάβας (Βλαχάβας)  επανήλθε στην Θεσσαλία και κήρυξε επανάσταση στις 29 Μαΐου 1808, επέτειο της άλωσης της Πόλης. Ο Αλή πασάς αντέδρασε αμέσως και έστειλε τον γιό του Μουχτάρ με πέντε χιλιάδες τούρκους και αλβανούς για να καταστείλει την επανάσταση. Ο Μουχτάρ, βοηθήθηκε από τον προδότη αρματωλό του Μετσόβου Δεληγιάννη. Η σύλληψις του παπά Θύμιου Μπλαχάβα αιφνιδίασε τα αδέλφια Δημήτρη και Θεόδωρο Μπαχλάβα που είχαν οχυρωθεί στο Καστράκι των Μετεώρων με εξακόσιους Ρωμηούς όπου και εξοντώθηκαν μέχρι ενός. Τα κεφάλια των πεσόντων τα πάστωσε και τα έστειλε στα Γιάννενα. Ο παπά Θύμιος πού δέν πρόλαβε να βοηθήσει τα αδέλφια του, συνελήφθη ύστερα από δόλο και ο βεζύρης των Ιωαννίνων τον βασάνισε απάνθρωπα, όπως εκείνος γνώριζε, για να του αποκαλύψει και άλλα ονόματα επαναστατών. Ο Σπύρος Μελάς περιγράφει το μαρτύριο του Μπαχλάβα: «Τον ξαπλώσανε πάνω στο μακρύ πάγκο, τον δέσανε μάνι-μάνι με τις αλυσίδες απ’ το στήθος, τη μέση, του περάσανε τα σιδερένια βραχιόλια, χέρια και πόδια. Τους είχανε κάνει μαστόρους, ειδικούς και σπουδαίους στην τέχνη, αυτούς τούς γύφτους, τους ατσίγγανους μπόγηδες. Κι’αρχίζουνε, με τα χαντζάρια, να τον λιανίζουνε σαν το κριάρι. Και δε βιάζονται – δε βιάζονται καθόλου. Μιά πρώτη χαντζαριά του κόβει τα δάχτυλα των ποδιών. Το αίμα τινάζεται, άλικα, μικρά συντριβάνια. Και δεύτερη χαντζαριά και τρίτη και τέταρτη. Του λιανίζουνε τα χέρια, του ανοίγουνε τα σπλάχνα. – Μαρτύρα ορέ Βλαχάβα! Μα ο παπα-Θύμιος δέν μίλησε..»

1821.—Κρήτη. Με εντολή της Καγγελαρίας (βλ. 21 του μηνός), συγκεντρώθησαν στην Πανάγια την Θύμιανη πάντες οι άνδρες Σφακιών και οι ευρεθέντες ξένοι αρματωλοί και προσφυγές, προκείμενου να εκλέξουν τους Αρχηγούς των όπλων.

.—Ο Χασάν πασσάς τής Άρτης, πληροφορηθείς την έκρηξιν της επαναστάσεως είς τήν Αιτωλοακαρνανίαν, αποκεφαλίζει τους ομήρους τής Βονίτσης, τούς οποίους εκράτει πλησίον του καί πολλούς άλλους θεωρηθέντας ώς υπόπτους.

.—Οι τούρκοι αποκεφαλίζουν έν Κωνσταντινουπόλει τόν μητροπολίτην Σωζουπόλεως Παϊσιον Νέρωνα.

.—Έξω της Χαλκίδος οι Έλληνες υπό τους πρωτοσυγγέλους Βαρλαάμ, Χρύσανθον κλπ. μάχονται εναντίον των τούρκων. Την μάχη εκέρδισαν οι τούρκοι.

1822.—300 Σουλιώται υπό τούς Δράκον, Νότην Μπότσαρην, Γιώτην Δαγκλήν καί Νάσκον Φωτομάραν κατακόπτουν  6.000 τουρκαλβανούς, υπό τους Ομέρ Βρυώνη και Άγο Μουχουρδάρη τούρκους εις αλλεπαλλήλους μάχας παρά το Ναβαρίκον, την Κιάφαν καί τα Χωνιά. Εις αυτάς έλαβον μέρος καί αι Σουλιώτισσαι αι οποίαι, αφήσασαι τα παιδιά τους, εισήλθον εις την πλαγιάν τού παρακειμένου όρους καί από εκεί ήρχισαν να κυλούν μεγάλες πέτρες εναντίον τών ευρισκομένων εις στενήν χαράδραν τούρκων, προξενήσασαι εις τούτους τεραστίαν φθοράν. 

.—Οι Τούρκοι επιτίθενται εναντίον των Κρητών και εκδιώκουν αυτούς από το Νεόκορον και Τσουκαλάρια.

1824.—Ισχυρός αιγυπτιακός στόλος, υπό τον Χουσεΐν, μετά από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 αλβανούς στον Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νώτα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λεηλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί.

1828.—Εις το στενόν Κόρακος Κρήτης (Ακασταρές Χανίων) έγινε μάχη μεταξύ Ελλήνων (400 Σφακιανοί) και 8.000 Τούρκων υπό τον Μουσταφά πασά. Την μάχην εκέρδισαν οι Κρήτες.

1906.—Τα αντάρτικα σώματα των Κρητικών Βολάνη και Γύπαρη προδίδονται και δέχονται επίθεση από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις στο Λέχοβο Φλωρίνης. Μετά από σφοδρή μάχη 12 ωρών απεμπλέκονται.

.—Μετά από ψευδή κατηγορία-συκοφαντία των ρουμανοφρώνων της Μακεδονίας, ο σουλτάνος ανακαλεί τον Μητροπολίτη Μοναστηρίου Ιωακείμ.

1912.—Υπογράφεται συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και βουργαρίας, για συμμαχία κατά της τουρκίας σε περίπτωση επιθέσεως των τελευταίων.

1917.—Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος, υπείκων είς πίεσιν τής Αντάντ, παραιτείται υπέρ τού υιού του Αλεξάνδρου.

1919.—Στην Μ. Ασία, στην περιοχή Αξαρίου ο ελληνικός στρατός εκκαθαρίζει την περιοχήν από τους άτακτους τούρκους.

1920.—Σε ολόκληρο το μέτωπον στη Μ. Ασία σημειώνεται δράση περιπόλων.

1921.—Στο μέτωπο της Μ. Ασίας οι ελληνική στρατιά αναδιοργανώνεται.

.—Μετά από στερήσεις και φρικτούς βασανισμούς, ο επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος (Αγριτέλης), παραδίδει το πνεύμα σε φυλακή της Αμάσειας.

1922.—Στο μέτωπο της Μ. Ασίας σημειώνεται δράση περιπόλων.

1924.—Ανήμερα της ιστορικής επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, ιδρύεται η «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης» (ΑΕΚ), από πρόσφυγες του 1922.  Γίνεται η πρώτη ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ, ανήμερα της ιστορικής επετείου της Άλωσης της Πόλης. Πρόσφυγες του 1922 με επικεφαλής τους Αιμίλιο και Μενέλαο Ιωνά εκλέγουν πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Σπανούδη και γενικό γραμματέα τον Κ. Δημόπουλο. Έμβλημα είναι ο Δικέφαλος Αετός, και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο. Το χώρο του γηπέδου θα τον αποκτήσει το 1929, αλλά τον πρώτο της αγώνα θα τον δώσει τον Νοέμβριο του 1924. Στις 30/7/1979 δημιουργείται η ΠΑΕ με πρόεδρο τον Λουκά Μπάρλο και γενικό διευθυντή τον Νίκο Στράτο που συμπτωματικά θα απολυθεί στις 29/5/1998 για να επανέλθει μερικούς μήνες μετά.

1941.—Η άμυνα των Κρητών εναντίον των Γερμανών συνεχίζεται. Οι γερμανοί καταλαμβάνουν το Ρέθυμνο. Τα βρετανικά τμήματα του Ηρακλείου επιβιβάζονται κρυφά σε 8 πολεμικά πλοία και αναχωρούν για την Αίγυπτο. Τα Ελληνικά τμήματα αναγκάζονται να παραδοθούν στους γερμανούς.

.—Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το Ρέθυμνο.

1943.—Το υποβρύχιον « Κατσώνης» βυθίζει παρά τήν Σκίαθον γερμανικόν (ισπανικής προελεύσεως) μεταγωγικόν σκάφος.

1945.—Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Νίκος  Ζαχαριάδης, μετὰ ὰπὸ εγκλεισμό του σε γερμανικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Αναλαμβάνει την ηγεσία του ΚΚΕ ως Γ.Γ. έως το 1956.

1970.—Διαλύεται η κυπριακή Βουλή και προκηρύσσονται νέες βουλευτικές εκλογές.

1982.—Ο στρατός καταργεί το κούρεμα με την «ψιλή».

1995.—Η κυβέρνηση αποφασίζει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα 1997»,να διατεθούν 8 δις δρχ. για αναστήλωση ιερών μονών του Αγίου Όρους, διοργάνωση εκθέσεων με τους θησαυρούς του Όρους, κατασκευή έργων υποδομής και την επισκευή της Αθωνιάδας Σχολής.

1996.—Στην Τουρκία, ισλαμιστές διαδηλωτές ζητούν να γίνει τζαμί η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. [ Καὶ ἐπειδὴ τίποτα δὲν ἀλλάζει μὲ τοὺς «φίλους γείτονες» ..μιὰ μουσουλμανικὴ ὀργάνωση τῆς ὁποῖας μάλιστα τὰ περισσότερα μέλη προέρχονται ὰπὸ τὸ κυβερνῶν ἰσλαμικὸ κόμμα τοῦ τούρκου πρωθυπουργοῦ, Ταΐπ Ἐρντογὰν, τὸ «Ἴδρυμα Νέων Ἀνατολίας», ἔχει ἀρχίσει μιὰ μεγάλη καμπάνια συλλογῆς ὑπογραφῶν γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς Ἀγίας Σοφίας σἐ τζαμὶ. Ὅπως ἀναφέρεται στὸν τουρκικὸ τύπο, ἀπὸ τὶς 15 Ἀπριλίου μέχρι τὶς 17 Μαΐου 2013,  θὰ συλλέγονται ὑπογραφὲς γιὰ τὴν «μουσουλμανοποίηση» τῆς Ἀγίας Σοφίας. Ἡ ἐκστρατεῖα αὐτὴ ἔχει πάρει καὶ ἕνα πολὺ χαρακτηριστικὸ τίτλο ποὺ κυκλοφορεῖ σὲ πολλὰ τουρκικὰ ΜΜΕ, «Σπᾶστε τὶς ἀλυσίδες – Ἀνοῖξτε τὴν Ἀγία Σοφία σὰν τζαμὶ» ].

1997.—Με οκτασέλιδη προκήρυξη, που στέλνει στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», η οργάνωση 17Ν αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δολοφονία του εφοπλιστή Κωστή Περατικού.

.

.

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναπαραγωγὴ ἡμερομηνιῶν, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ ἀναφέρεται ὡς πηγὴ  τὸ «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

.

.

Βασική πηγή:www.e-istoria.com

.,

.

Πηγὴ ὀπτικοακουστικοῦ : http://www.youtube.com/user/kitsiosSpyrou

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: