h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ

28/05/2013

.

ΝΕΟ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.

.

28 Μαῒου 

,

585 π.Χ.—Συμβαίνει έκλειψη Ηλίου που είχε προβλεφθεί από τον Θαλή τον Μιλήσιο. Παρένθεσις : [ Στοὺς στίχους 120-122 τῶν Ἀργοναυτικῶν, ὁ Ὀρφεῦς ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἠρακλῆς γεννήθηκε ὅταν ὁ Ἤλιος ἔχανε τὴν αἴγλη του καὶ ἡ μακριὰ νύχτα ἀπλωνόταν παντοῦ. Ἀναφέρεται λοιπὸν σὲ ἕνα σπάνιο ἀστρονομικὸ φαινόμενο ποὺ συνέπεσε μὲ τὴν ἡμέρα γεννήσεως τοῦ Ἡρακλέως. Μέσω τοῦ πλανηταριακοῦ προγράμματος Redshift 5, ὡς ἠμερομηνία προσδιορίζεται ἡ 12/03/1902 π.Χ. Καὶ μάλιστα ἡ ἔκλειψις ἦταν ὑπολογισμένη χρονικὰ καὶ τοπικὰ – καλλίτερη παρακολούθησις τοῦ φαινομένου στὸ Δέλτα τοῦ Νείλου – γι’αὐτὸ καὶ ὁ Ὀρφεῦς φρόντισε νὰ βρίσκεται στὴν περιοχὴ τῆς Μέμφιδος γιὰ νὰ παρακολουθήση τὸ φαινόμενο. ]

966.—Ιερόσυλοι  Άραβες φονεύουν τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννην Ζ’ και προβαίνουν σε καταστροφή του ναού της Αναστάσεως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 1453.—Αι προπαρασκευαί τών Τούρκων διά τήν τελική εξόρμησιν κατά τής Κωνσταντινουπόλεως έχουν ολοκληρωθή καί αναμένεται μόνον το σύνθημα τού σουλτάνου. Ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ διέταξε να γίνη τήν ημέραν αυτήν μεγάλη λειτουργία εις τόν ναόν τής Αγίας Σοφίας καί, αφού μετέλαβε τών Αχράντων Μυστηρίων, αποχαιρέτισε εν μέσω λυγμών καί δακρύων τούς οικείους καί συμπολεμιστάς του. Μετέβη κατόπιν εις τήν πύλην τού Ρωμανού, πού ήτο το ασθενέστερον σημείον καί, καθ’ όλην τήν νύκτα, παρέμεινε άγρυπνος, αναμένων εις τήν θέσιν, ην είχε προκαθορίσει διά τόν εαυτόν του, τόν εχθρόν. Οι συγκλονιστικότερες στιγμές τής χιλιετίας. Η τελευταία λειτουργία στην Αγια-Σοφιά, ο εμψυχωτικός λόγος τού Αυτοκράτορος στους στρατιώτες του και πάλι στα τείχη για το μεγάλο καθήκον. Όλοι, με πλήρη συναίσθηση τών στιγμών, αποφασισμένοι να φανούν αντάξιοι τού χρέους τής Ιστορίας, αγωνιζόμενοι ως Έλληνες.  «Υμείς μεν, ευγενέστατοι άρχοντες και εκλαμπρότατοι δήμαρχοι και στρατηγοί και γενναιότατοι συστρατιώται και πας ο πιστός και τίμιος λαός, καλώς οίδατε ότι έφθασεν η ώρα … στήτε ανδρείως και μετά γενναίας ψυχής … Παραδίδωμι δε υμίν την εκλαμπροτάτην και περίφημον ταύτην πόλιν και πατρίδα ημών και βασιλεύουσαν των πόλεων. Καλώς ουν οίδατε, αδελφοί, ότι διά τέσσαρά τινα οφειλέται κοινώς εσμέν πάντες ίνα προτιμήσωμεν αποθανείν μάλλον ή ζήν• πρώτον μεν υπέρ της πίστεως ημών και ευσεβείας, δεύτερον δε υπέρ της πατρίδος, τρίτον δε υπέρ του βασιλέως ως χριστού κυρίου, και τέταρτον υπέρ συγγενών και φίλων.   …  Αι πέλται υμών και ρομφαίοι και τα τόξα και ακόντια προς αυτούς πεμπέτωσαν παρ’ ημών. Και ούτως λογίσθητε ως επί αγρίων χοίρων και πληθύν κυνήγιον, ίνα γνώσωσιν οι ασεβείς ότι ου μετά αλόγων ζώων, ως αυτοί, παράταξιν έχουσιν, αλλά μετά κυρίων και αυθέντων αυτών και απογόνων Ελλήνων και Ρωμαίων.   …  … την πόλιν ταύτην, ήν ανήγειρεν ο τρισμακάριστος και μέγας  βασιλεύς Κωνσταντίνος εκείνος, και τηι πανάγνωι τε και υπεράγνωι  δεσποίνηι ημών θεοτόκωι και αειπαρθένωι Μαρία αφιέρωσεν και εχαρίσατο του, κυρίαν είναι και βοηθόν και σκέπην τηι ημετέρα πατρίδι και καταφύγιον των Χριστιανών, ελπίδα και χαράν πάντων των Ελλήνων, το καύχημα πάσι τοις ούσιν υπό την του ηλίου ανατολήν … ούτος ο ασεβέστατος την ποτε περιφανή και ομφακλίζουσαν ως ρόδον του αγρού βούλεται ποιήσαι υπ’ αυτόν. … προσκύνημα της αυτού βλασφημίας και του φληναφού αυτού ψευδοπροφήτου Μωάμεθ, και κατοικητήριον αλόγων και καμήλων.  Λοιπόν, αδελφοί και συστρατιώται, κατά νουν ενθυμήθητε ίνα το μνημόσυνον υμών και η μνήμη και η φήμη και η ελευθερία αιωνίως  γενήσηται.»  (Λόγος του Αυτοκράτωρος Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου προς τους συμπολεμιστές του, κατά την μαρτυρία του Φραντζή.)

1770.—Ορλωφικά. Οι Ρώσοι υποχρεώνονται να υποχωρήσουν με βαριές απώλειες στο Ναυαρίνο (Πύλος). Πολιορκούσαν την πόλη από της 15 Απριλίου.

1794.—Οι Αγαρηνοί αποκεφαλίζουν στην Τρίπολη τον Νεομάρτυρα Δημήτριο. Νωρίτερα είχε εξισλαμιστεί και έφτασε μέχρι τον βαθμό του επάρχου στον Μυστρά. Ήταν κρυπτοχριστιανός, ενώ η χριστιανική του δράση σκανδάλισε τους τούρκους. Ο Δημήτριος μαζί με τον Νεομάρτυρα Παύλο (+22 Μαΐου) τιμώνται ως πολιούχοι της Τριπόλεως.

1812.—Συνθήκη Βουκουρεστίου, δι’ ης ερρυθμίσθησαν τα σύνορα τής τουρκίας πρός τήν Ρωσίαν. Διά ταύτης επεβεβαιώθησαν τα προνόμια τής Μολδαυίας καί Βλαχίας, διά δε τήν Σερβίαν ανεγνωρίζετο καθεστώς όμοιον πρός εκείνο τών νήσων τού Αιγαίου.

1821.—Ο οπλαρχηγός Γεώργιος Τσόγκας κυριεύει δι’ εφόδου τα πρός τήν Άρταν φρούρια Τεκκέν καί Πλαγιάν στο δυτικό άκρο της Ακαρνανίας καί συλλαμβάνει πολλούς τούρκους αιχμαλώτους.

.—Οι οπλαρχηγοί Μακρής, Σιαδήμας καί Βλαχόπουλος, συμπράττοντος καί του Θ.Γρίβα, εισέρχονται εις το Αγρίνιον καί εξαναγκάζουν τούς τούρκους να συνθηκολογήσουν.

.—Εις τον λιμένα της Ερεσσού έγινε ναυμαχία αμφίρροπος μεταξύ Ελληνικού και τουρκικού στόλου.

.—Εις το χωρίον Λάλα οι Έλληνες υπό τους Μεταξά, Παπούλα, Φωκά, Πανά, μάχονται εναντίον των τουρκαλβανών του Λάλα. Ενάντια σε αυτή τη μάστιγα της Πελοποννήσου, ήλθαν οι Επτανήσιοι και ιδιαίτερα οι Κεφαλλήνες, αγνοώντας τις δικές τους δυσκολίες και τη σκληράδα των δικών τους  Άγγλων κατακτητών. Ένα επίλεκτο σώμα αποβιβάστηκε στη Γλαρέντζα και στις 20 Μαῒου ενώθηκε με Ζακυνθίους και Ηλείους στον Πύργο. Ήταν 400 Επτανήσιοι και 700 Ηλείοι υπό τον Σισίνη. Παράλληλα 600 Γορτύνιοι υπό τον Πλαπούτα Δημ., Πλαπούτα Γεώργιον ( όστις και έπεσε ηρωικώς εις την μάχην ), 600 Ολύμπιοι υπό τον Τζανέτο Χριστόπουλο και 250 Τριφύλιοι με το Μέλιο στάλησαν από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ώστε να κοπεί η άνοδος των Λαλαίων στη Τρίπολη.

1822.—Πολυάριθμος Τουρκικός στρατός και στόλος φθάνει στη Σούδα Κρήτης.  «Ο σουλτάνος βλέποντας ότι δεν μπορεί να καταστείλει την επανάσταση ζήτησε την βοήθεια του Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου. Ο Μεχμέτ στις 28 Μαΐου 1822  με αρχηγό τον γαμπρό του Χασάν, αποβιβάζει από 114 πλοία αρκετές χιλιάδες τακτικό στρατό στη Σούδα. Ο Παναγιωτάκης και ο Σήφακας τους κτυπούν κατά την αποβίβαση σκοτώνοντας αρκετούς εχθρούς.  Ο Χασάν στρατοπέδευσε στο Κλαδισό ποταμό και επιτηρούνταν από τους δύο παραπάνω πεντακοσίαρχους».

1825.—Ο Ιμβραήμ πασάς έφθασε και κατέλαβε τας Καλάμας το Νησίον και τον Αλμυρόν και επέφερε σημαντικάς ζημίας.

.—Ο Κιουταχής εξ εφόδου προσεπάθησε να καταλάβη το Μεσολόγγιον αλλ’ απέτυχε.

1903.—Μεγάλος σεισμός προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές στην Κωνσταντινούπολη με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 2.000.

1908.—Ημερομηνία θανάτου του καθηγητή της ιατρικής-μαιευτικής Δημητρίου Κόνσολα.

1914.—Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφασίζει το κλείσιμο εκκλησιών και σχολείων , ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τους ανελέητους διωγμούς του Ελληνικού στοιχείου στην τουρκία , καθώς και για την καταπάτηση των προνομίων τους.

1917.—Τμήμα τού Γαλλικού στρατού των «Συμμάχων» εισβάλει στην Θεσσαλία, [ με τις ευλογίες του Βενιζέλου…κατά τ’άλλα το «ανάθεμα» είναι εξωφρενικό ] καταλαμβάνει την Λάρισα, καθώς και πολλές περιοχές τής Πατρίδος , έως και την Πελοπόννησο. Ο Γάλλος γερουσιαστής Ζοννάρ, υπό τον νομικά αμφισβητούμενο τίτλο του υπάτου αρμοστού, ( που έχει εγκατασταθεί από τις 24Μαΐου/6 Ιουνίου στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας ) επιδίδει τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό Ζαΐμη, που έχει πάρει από την Άνοιξη τη θέση του Σπ. Λάμπρου, με το οποίο απαιτεί την παραίτηση του Κωνσταντίνου στις 11 Ιουνίου 1917 . Μετά την παραίτηση, ο Ζοννάρ με την προτροπή των βενιζελικών δεν τηρεί την υπόσχεσή του και οι συμμαχικές δυνάμεις προβαίνουν από την πρώτη στιγμή σε διώξεις αντιφρονούντων βασιλικών.Μεταξύ αυτών οι : στρατηγός Βίκτωρ Δούσμανης, συνταγματάρχης Ι. Μεταξάς,  αντισυνταγματάρχης Τσόντος Βάρδας,  ο οπλαρχηγός Ι. Καραβίτης.

1919.—Ο Ελληνικός στρατός ενεργεί καταδίωξιν Τούρκων ατάκτων.

1920.—Συνεννόηση μεταξύ Ελληνικής και αλβανικής κυβερνήσεως για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των Βορειοηπειρωτών.

.—Στο μέτωπο της Μ. Ασίας σημειώνεται δράσις περιπόλων.

1921.—Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασίαν ετοιμάζει τις εξορμήσεις του.

1922.—Η Ελληνική στρατιά εις Μ. Ασία δέχεται επιθέσεις Τούρκων.

1941.—Η Κρητική άμυνα εναντίον της Γερμανικής περιορίζεται εις μικρόν θήλακα.

.—Τις νυκτερινές ώρες οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τον λιμένα της Σούδας Χανίων.

1952.—Στην χώρα μας ο νόμος 2159, κατοχυρώνει το δικαίωμα της γυναίκας να εκλέγει αλλά και να εκλέγεται στις Δημοτικές και Βουλευτικές εκλογές.

1973.—Σαν σήμερα τα επίσημα εγκαίνια του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, στο φρούριο ΦΙΡΚΑ – Χανίων.

1979.—Στο περιστύλιο του Ζαππείου υπογράφεται η συμφωνία ένταξης τής Ελλάδος στην ΕΟΚ.

1997.—Πειραιάς: δολοφονία του εφοπλιστή Κώστα Περρατικού από την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν.

 .

.

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναπαραγωγὴ ἡμερομηνιῶν, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ ἀναφέρεται ὡς πηγὴ  τὸ «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

 .

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: