h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 26 ΜΑΪΟΥ

26/05/2013

.

ΝΕΟ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.

.

26 Μαῒου

.

866.—Ο Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών, αναγορεύεται συμβασιλέας τού Μιχαήλ Γ΄. «Στα 812, ο ηγεμόνας των Βουλγάρων, Κρούμος, λεηλατούσε όλη τη Θράκη και εξανάγκασε 10.000 κατοίκους να μετεγκατασταθούν πέρα από τον Δούναβη. Ανάμεσά τους ήταν και η οικογένεια τού νεογέννητου τότε Βασίλειου. Κατάφεραν να επιστρέψουν στη Θράκη το 837, όταν ο Βασίλειος ήταν 25 χρόνων»

1770.—Λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια τών Ορλώφ και τών Ελλήνων τής Πελοποννήσου.

1794.— Οι τούρκοι τής Σμύρνης αποκεφαλίζουν τον Θεσσαλονικέα Νεομάρτυρα Αλέξανδρο. Ο Άγιος Αλέξανδρος νωρίτερα είχε εξισλαμιστεί και μάλιστα ανήκε στο τάγμα τών Δερβίσηδων.

1799.—Γεννιέται ο φιλέλλην μεγάλος Ρώσος ποιητής και συγγραφέας Αλεξάντερ Πούσκιν.

1821.—Η Συνέλευσις τών Καλτεζών συνιστά τήν Γερουσίαν τής Πελοποννήσου καί εκλέγει μέλη της τούς επίσκοπον Βρεσθένης Θεοδώρητον, Σ. Χαραλάμπην, Α. Κανακάρην, Αν. Παπαγιαννόπουλον (Δηληγιάννην), Θ. Ρέντην, καί Ν. Πονηρόπουλον «διά νά παρευρίσκωνται μετά τού ενδοξοτάτου κοινού Αρχιστρατήγου μας Π. Μαυρομιχάλη, νά συσκέπτωνται, προηγουμένης τής ενδοξότητός του, προβλέπωσι καί διοικώσι καί κατά το μερικόν καί κατά το γενικόν, απάσας τας υποθέσεις, διαφοράς και παν ό,τι συντείνει εος τήν κοινήν ευταξίαν, αρμονίαν, εξοικονομίαν τε καί ευκολίαν τού ιερού αγώνος μας, καθ’ όποιον τρόπον η Θεία Πρόνοια τούς φωτίση νά γνωρίσωσιν ωφέλιμον». Το υπογραφέν πρακτικόν αποτελεί τήν πρώτην διακήρυξιν συστάσεως γενικωτέρας Ελληνικής αρχής, ενός πρώτου πυρήνος το Ελληνικού κράτους. Ετελέσθη ακολούθως δοξολογία, καθ’ ην ωρκίσθησαν πάντες «ενώπιον τού Υψίστου Θεού, εν βάρει συνειδότος καί τής τιμής μας». Κατά τήν συγκινητικήν αυτήν στιγμήν, ο ενθουσιώδης επίσκοπος Έλους, Άνθιμος ετράβηξε από τήν ζώνην τού Σωτ. Χαραλάμπη τα δύο πιστόλια του, τα εσταύρωσε επί τής εικόνος τού Χριστού καί ανέκραξε : «Έλληνες αδελφοί, ευλογημένοι στρατιώται τής πίστεως καί τής πατρίδος, ο Θεός ηγίασε τα άρματά σας».

.—Οι Υδραίοι με έγγραφό τους διορίζουν τον Γιακουμάκη Τομπάζη Αρχιναύαρχο τού Στόλου κατά τον αγώνα εναντίον τών τούρκων. «Ἡ κοινὴ βουλὴ τῆς πατρίδος,θέλουσα νὰ διαφυλαχθῆ ἡ καλὴ σύστασις καὶ εὐταξία εἷς τὸν στόλον τῆς εἷς τὸν παρόντα πόλεμον,ἀποκατέστησεν ἐσὲ ἀρχηγὸν εἷς τὰ καράβια της.Ἐσεῖς οἱ καπεταναῖοι εἶσθε εἷς χρέος νὰ ὑπακούσητε εἷς τὰς διαταγᾶς καὶ παραγγελίας τοῦ εἰρημένου καπετὰν Γιακουμάκη μὲ πάσαν προθυμίαν,διὰ νὰ ἀπολαύσητε ἓν καιρῶ ὁμοὺ μετὰ τῆς συντροφίας σᾶς παρὰ τοῦ ὀρθοδόξου βασιλέως μας καὶ τῆς ἀγαπητῆς πατρίδος τὸν στέφανον τῆς δόξης καὶ τιμῆς. Ἡ πατρὶς παραγγέλει ἐσὲ τὸν ἀρχηγόν,νὰ διαφυλάξετε τὴν ὁμόνοιαν καὶ ἀγάπην μεταξὺ τῶν λοιπῶν ἀρχηγῶν καὶ καπεταναίων,νὰ συμβουλεύησαι μὲ ὅλους εἷς κάθε σου κίνημα,νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς συντρόφους σας,νὰ εἶσθε πρόθυμοι νὰ κτυπήσετε τὸν ἐχθρόν,ἂν δοκιμάση νὰ ἔβγη ἀπὸ τὰ κάστρα.Ὅστις δὲ ἀπὸ ἐσᾶς πράξη τὸ ἐναντίον τῆς παραγγελίας ταύτης,ἠμεῖς δὲν θέλομεν κρίνει τὸν τοιοῦτον ἀλλὰ θέλει κρίνει αὐτὸν τὸν ὑψηλὸν κριτήριον τοῦ ὀρθοδόξου βασιλέως μας,καὶ θέλει δώσει ἐκεῖ λογαριασμὸν εἷς ὅσα κακῶς ἐφέρθη.Ὁμοίως καὶ σεῖς,γενναῖοι συντρόφοι,νὰ πολεμήσετε μὲ ἀνδρείαν τὸν ἐχθρόν της πίστεώς μας,διὰ νὰ λάβετε παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως μας τὸν στέφανον τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης.Ἂν δὲ καὶ τὶς ἀπὸ ἐσᾶς ἐναντιωθῆ εἷς ὅσα παραγγέλλει ἡ πατρὶς ἔχει νὰ δώση λόγον εἷς τὸ ὑψηλὸν κριτήριον τοῦ βασιλέως μας.» Ὕδρα 26 Μαΐου 1821 .Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Ὕδρας

.—Έπειτα από διαταγή τού Αλέξανδρου Υψηλάντη, αποφασίζεται η εκτέλεση του Θεόδωρου Βλαδιμηρέσκου. « Ο Βλαδιμηρέσκου φαίνεται ότι είχε άλλα πράγματα κατά νου, να ξεφορτωθεί τους Έλληνες ηγεμόνες τής πατρίδας του και να αναδειχθεί ο ίδιος σε κάποιο είδος ηγεμόνα υποτελούς στην Πύλη.  Είχε υποσχεθεί στους τούρκους την εκτέλεση τού Ολύμπιου και τη διάλυση τού σώματός του, που ήταν το ισχυρότερο που διάθεταν οι επαναστάτες. Πρόδιδε τις κινήσεις τού Υψηλάντη και ζητούσε μανιωδώς μεταξύ των αξιωματικών του που είχαν οικειότητα με τον Ολύμπιο, υποψήφιο δολοφόνο του, εκτελώντας όποιον αρνιόταν. Επίσης δολοφονούσε και Έλληνες που βρίσκονταν στο σώμα του

1822.—(20-26/5) Οι συνελθόντες εις Αρμένους Κρήτες πληρεξούσιοι ψηφίζουν τό πρώτον προσωρινόν πολίτευμα τής νήσου καί εκλέγουν Κυβερνήτην (Γενικόν Έπαρχον) τον φερόμενο ως υποδειχθέντα υπό τού Δ. Υψηλάντη Μιχαήλ Κομνηνόν Αφεντούλιεφ.   

1826.— Οι τούρκοι τού Κιουταχή καταλαμβάνουν την Ι. Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας  κατόπιν σκληρής πολιορκίας 23 ημερών (βλ.3/5) . Την Ι.Μονή υπερασπίζονταν 150 άνδρες τού Καραϊσκάκη και 25 Μοναχοί. Λόγω των συνεχών αποτυχιών τους στο να καταλάβουν την Ι.Μονή, οι τούρκοι  έσκαψαν λαγούμια (υπόγειες στοές) για ν ’ ανατινάξουν την Μονή εκ θεμελίων.

1828.— Έγινε στα στενά τών Χαλάρων Κρήτης, νέα μάχη αμφίρροπος μεταξύ Ελλήνων και τούρκων.

1835.—Ορίζεται διά διατάγματος ότι πάντες οι αρχηγέται ελληνικών οικογενειών δικαιούνται ν’ αποκτήσουν ως προικοδότημα εθνικά κτήματα αξίας μέχρι 2.000 δραχμών.

1877.—Πρός αντιμετώπισιν τής εκ τού εκραγέντος Ρωσοτουρκικού πολέμου δημιουργηθείσης καταστάσεως εν Ελλάδι, όπου το φιλοπόλεμον πνεύμα ήτο εντονώτατον, σχηματίζεται υπό τήν προεδρίαν τού γηραιού ναυάρχου Κ. Κανάρη , οικουμενική κυβέρνηση στην οποία συμμετείχαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί (Αλ. Κουμουνδούρος, Χ. Τρικούπης, Επ. Δεληγιώργης, Θ. Δεληγιάννης καί Θρ. Ζαΐμης). Ήταν μια εύστοχη ενέργεια, που εξασφάλισε την συνεργασία των αντίπαλων παρατάξεων. Μετά τον θάνατο τού Κ. Κανάρη (2 Σεπτεμβρίου 1877) η οικουμενική κυβέρνηση διατηρείται χωρίς πρόεδρο, μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου 1878.

1904.—Περίπου 200 Ευρωπαίοι αξιωματικοί αποστέλλονται στην Μακεδονία για την στελέχωση της Μακεδονικής χωροφυλακής. Αρχηγός τού Σώματος ήταν ο Στρατηγός Ντε Τζώρτζη.

1912.—Η Ελλάδα υπογράφει την συμφωνίαν τών Βαλκανικών λαών εναντίον τής τουρκίας.

1917.—Οι Ιταλοί, αφού πρώτα ανακήρυξαν την αλβανία ως Ιταλικό προτεκτοράτο, προέβησαν  στην κατάληψη τών Ιωαννίνων.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1918.—Γεννιέται ο  Αντώνης Χριστοφορίδης, πυγμάχος και κατοπινός παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία βαρέων βαρών. Ο πατέρας του είχε σκοτωθεί, εθελοντής, στον πόλεμο τού 1917… Πώς τα κατάφερε η μάνα του και τους ανέβασε σ’ ένα καράβι η ψυχή της το ξέρει… Φτάσανε πρόσφυγες στον Πειραιά, μάνα και γιος, χωρίς τους άλλους τρεις, που τους βρήκαν αργότερα… Έξη νομάτοι από την οικογένεια χαθήκανε για πάντα… το προσφυγόπουλο τής Μικρασιατικής καταστροφής, έγινε πρωτοπυγμάχος Ευρώπης και παγκόσμιος Πρωταθλητής. Ο Χριστοφορίδης, το 1938, είχε νικήσει στο κατάμεστο από Ναζί Σπορτ Πάλας του Βερολίνου τον Γερμανό πρωταθλητή Έντερ, αναγκάζοντας τον Χίτλερ να φύγει πριν λήξει ο αγώνας.

1919.—Αρχίζει η αντικατάσταση των Ελληνικών Μονάδων του Εκστρατευτικού Σώματος στη Μεσημβρινή Ρωσία από ρουμανικά στρατεύματα.

.—Εις Μ. Ασίαν ο ελληνικός στρατός εκδιώκει Τούρκους ατάκτους.

.—Χιλιάδες Τούρκοι στρατολογούνται στη Μικρά Ασία, κάτω από τις διαταγές αξιωματικών του τουρκικού και του γερμανικού στρατού.

1920.—Στο μέτωπο της Μ. Ασίας σημειώνεται δράση πυροβολικού και περιπόλων.

1922.—Εις Μ. Ασίαν η Ελληνική στρατιά ενεργεί επιθέσεις αναγνωρίσεως των θέσεων του εχθρού.

1925.—Σε τηλεγράφημα προς το υπουργείο Ναυτικών, αναφέρεται ότι στον κόλπο της Δόμβραινας, παρουσιάστηκε φάλαινα μήκους 40 έως 50 μέτρων.

1927.—Ενώ ο Βενιζέλος κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα προ ενός μηνός δήλωνε την αποχώρησή του από την πολιτική, καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ανάληψη του αξιώματος τού προέδρου της Δημοκρατίας.

1928.—Προβάλλεται η πρώτη κινηματογραφική ταινία στην Αθήνα.

1930.—Ο υπουργός Παιδείας τάσσεται υπέρ της ιδρύσεως ελληνικού Εθνικού Μελοδράματος.

1932.—Ορκίζεται ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας η πρώτη μεταβενιζελική κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Κυβέρνησε μέχρι τις 5 Ιουλίου.

1940.—Θεμελιώνεται στην Ελλάδα το νέο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

1941.—Οι Γερμανοί συνεχίζουν τις μάχες των εναντίον των Ελληνοβρετανών εις Κρήτην και καταστρέφουν τας υπό των Ελλήνων κατεχομένας περιοχάς. Ο στρατηγός Φρέϊμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας τών δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκκένωση τής Κρήτης.

.—Δύο Λόχοι τού Ελληνικού 5ου ΣΠ ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 γερμανούς αιχμαλώτους.  

.—Οι γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων.

1947.—Αποβιβάζονται στην Μακρόνησο οι πρώτοι στρατιώτες τού Β’ Τάγματος σκαπανέων, με σκοπό την δημιουργία στρατοπέδου συγκέντρωσης κομμουνιστών που σαν σκοπό έχει την ‘’ανάνηψή τους’’. Στην αρχή, οι εκτοπισμένοι ήταν αριστεροί ή απλά ‘’δημοκρατικοί’’ στρατιώτες που εξέτιαν τη θητεία τους χωρίς όπλο.

1975.—Για πρώτη φορά τα σκυλιά μπαίνουν στην υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.

1978.—Πεθαίνει, σε ηλικία 90 ετών, η μεγάλη ηθοποιός και θιασάρχης τού θεάτρου Κυβέλη.

1980.—Η Καστοριά κατακτά το Κύπελλο Ελλάδος νικώντας στον τελικό τον Ηρακλή με 5-2 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με 3 γκολ του Τσιρώνη και από ένα των Σημαιοφορίδη και Δίντσικου.

1988.—Οι καθηγητές τής Μέσης Εκπαίδευσης αρχίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις στην διάρκεια των προαγωγικών και των γενικών εξετάσεων. Η απεργία δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στην παιδεία και αναστέλλεται έπειτα από έναν ολόκληρο μήνα.

1995.—Στην Αλβανία, η Βουλή εγκρίνει νόμο, που επιτρέπει τη μετανάστευση και την εργασία στο εξωτερικό…!!!

2006.—Πεθαίνει η Άννα Σικελιανού, δεύτερη σύζυγος του Άγγελου Σικελιανού και συγγραφέας.

.

.

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναπαραγωγὴ ἡμερομηνιῶν, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ ἀναφέρεται ὡς πηγὴ  τὸ «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

.

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: