h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 24 ΜΑΪΟΥ

24/05/2013

.

ΝΕΟ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.

.

24 Μαῒου

.

1328.—Ο Ανδρόνικος Γ’, με στρατό, εισβάλλει στην Κωνσταντινούπολη και εκδιώκει τον Ανδρόνικον Β’, Παλαιολόγον καί ανέρχεται εις τον θρόνον τού Βυζαντίου. Ο Αυτοκράτωρ Ανδρόνικος Β’ αποσύρεται και γίνεται μοναχός με το όνομα Αντώνιος (τέλος α’ εμφυλίου).

1821.—Μοίρα Υδροσπετσιώτικων πλοίων καταδιώκει εις τον Κορινθιακόν κόλπον τον τουρκικόν στόλον καί τον αναγκάζει να καταφύγη εις τήν Ναύπακτον, υπό την προστασίαν τών επακτίων φρουρίων. Οι Έλληνες αρχηγοί αποφασίζουν τότε να πυρπολήσουν την τουρκικήν ναυαρχίδα καί διασκευάζεται εν τάχει εις πυρπολικόν ένα γαλαξειδιώτικο πλοίον. Ένας εικοσιπενταετής ναύτης από τούς Παξούς, ο Γεώργιος Ανεμογιάννης, γνωστότερος ως Παξινός, προθυμοποιείται ν’ αναλάβη τήν τολμηράν επιχείρησιν. «Τί θέλεις ως αμοιβήν;» τόν ηρώτησαν.—« Δέν θέλω τώρα τίποτα, απήντησε. Αν, όμως, δώση ο θεός καί πετύχω, τότε θά σάς πάρω δέκα τάλλαρα από τόν καθένα, γιά νά κάμω ένα χάρισμα (δώρον) τής αρραβωνιαστικιάς μου». Ο Παξινός εξεκίνησε, ακολουθούμενος εις μικράν απόστασιν από τον Μυριαλήν, πού ήτο ο κατασκευαστής τού πυρπολικού καί από το πλοίον «Λυκούργος». Τα τουρκικά πλοία καί τα επάκτιοι φρούρια άρχισαν αμέσως να κανονιοβολούν καί να πυροβολούν τούς τολμηρούς ναυτικούς, χωρίς ν’ ανακόψουν τον πλούν των. Είς μίαν στιγμήν, ο Μυριαλής έθεσε πύρ εις το πυρπολικόν καί απεμακρύνθη μέ τήν λέμβον του. Αντιληφθείς, όμως, ότι η ανάφλεξις είχε γίνει προώρως, εφώναξε εις τον Παξινόν να πέση εις τήν θάλασσαν διά να σωθή. Αυτός απήντησε τότε με τήν τρουμπέττα: «Ελευθερία δέν ζητάμε μωρ’ αδέρφια; Κι’ εγώ γιά τήν πίστι μας θέλ’ αποθάνει πρώτος, μα τη χρυσή πατρίδα μας, αν πάρη φωτιά ο φλόκος». Το μεγαλύτερον μέρος τού πλοίου εκαίετο τώρα, αλλ’ ο Παξινός, ατάραχος εις το τιμόνι, το διηύθυνε πάντοτε πρός τήν τουρκικήν ναυαρχίδα. Σέ λίγο, τον έζωσαν οι φλόγες. Εκρεμάσθη τότε από το παλάγκο καί, με το σώμα εις το κενόν, προσεπάθει να διευθύνη το τιμόνι. Οι τούρκοι έτρεξαν αμέσως με βάρκες καί τον συνέλαβαν, ακολούθως δέ απεμάκρυναν το πυρπολικόν. Ο ηρωϊκός Παξινός ωδηγήθη εις τήν Ναύπακτον, όπου εθανατώθη διά πασσαλώσεως.

.—Ο Διαμαντής Χορμόβας ανέρχεται με ελαχίστους οπαδούς του εις τας επάλξεις τού φρουρίου τού Αντιρρίου. Οι τούρκοι, όμως, αντελήφθησαν τούς ηρωϊκούς Έλληνας καί τούς κατεκρήμνισαν όλους.

.—Εις συμπλοκήν παρά τόν Άγιον Βλάσην, οί Έλληνες φονεύουν πολλούς τούρκους, οίτινες είχον εξέλθει από τήν Τρίπολιν.

.—Οι τούρκοι καίνε την Ναύπακτο.

1825.—Έξω του Μεσολογγίου έγινε ναυμαχία μεταξύ τούρκων και Ελλήνων.

1827.—Η Ακρόπολις των Αθηνών, μετά μακροτάτην πολιορκίαν (9 μήνες), παραδίδεται εις τόν Κιουταχήν.

1828.—Μετά την ατυχή μάχη στο Φραγγοκάστελο της Κρήτης, έγινε συνθηκολόγηση – ανταλλαγή αιχμαλώτων και οι επιζήσαντες αγωνιστές αναχώρησαν με τα όπλα τους. Απώλειες Έλληνες 385, Τούρκοι 800.

1878.—(ν. ημερ.) ΟΛόρδoς Σώλσμπερυ (υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας) έστειλε επιστολή στov πρεσβευτή της χώρας τoυ στηv τoυρκία  Λαγιάρτ, με oδηγίες vα ζητήσει τηv υπογραφή αμυντικής συμμαχίας με τηv τoυρκία, σύμφωνα με τηv oπoία η Αγγλία θα αvαλάμβαvε τηv ευθύvη vα υπoστηρίξει τηv Πύλη από τυχόv vέα επίθεση της Ρωσίας και σε αvτάλλαγμα o Σoυλτάvoς θα αvαλάμβαvε τηv υπoχρέωση vα επιφέρει μεταρρυθμίσεις στηv Κυβέρvηση τoυ και τηv πρoστασία τωv χριστιαvώv της Κύπρου και άλλωv υπηκόωv. [Υπήρχε ήδη η συμφωνία παραχώρησης της Κύπρου από τους Τούρκους στην Αγγλία]

1881.—Υπογράφεται τελικώς η συμφωνία μεταξύ τουρκίας και Αγγλίας-Γαλλίας, με την οποία η Θεσσαλία και η Άρτα προσαρτώνται στην Ελλάδα.

1898.—Συνέρχεται εις την Ακρόπολιν τό Πρώτον Συνέδριον Γυναικών, υπό τήν προεδρίαν τής Ελληνίδος φεμινιστρίας Καλλιρρόης Κεχαγιά.

1901.—Στον Βόλο, τίθεται ο θεμέλιος λίθος του πανέμορφου ναού του Αγίου Νικολάου.

1902.—Αφηνιάζουν τα άλογα της άμαξας του δημάρχου Μερκούρη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο ίδιος και ο αμαξηλάτης του.

1905.—Οι συμπλοκές στην Κρήτη συνεχίζουν. Ρωσικό απόσπασμα έρχεται σε σύγκρουση με Κρήτες και ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης τρείς τραυματίες και ένας αιχμάλωτος.

1908.—Δολοφονείται στην Ρεσνίκια Μακεδονίας ο Μακεδονομάχος Γρηγ. Παπαδόπουλος.

1914.—Τουρκικός όχλος προβαίνει σε άγριες διώξεις του Ελληνικού στοιχείου καθώς και σε λιθοβολισμό του Πατριαρχείου μας.

1917.—Καταφθάνει στην χώρα μας ο διορισμένος ως Ύπατος Αρμοστής από την ΑΝΤΑΝΤ, Κάρολος Ζοννάρ. Το πρώτο του μέλημα ήταν να συναντηθεί με τον αρχηγό του πραξικοπήματος Θεσσαλονίκης Βενιζέλο. Στενός συνεργάτης του Ζοννάρ, ανακοινώνει στον πρωθυπουργό Αλ. Ζαΐμη πως κάποια στιγμή θα συναντήσει κι αυτόν […].

1919.—Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασίαν εκκαθαρίζει την καταληφθείσα περιοχή.

1920.—Στο μέτωπο της Μ. Ασίας γίνεται δράσις περιπόλων.

1921.—Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασίαν σταθεροποιεί τις θέσεις του.

1922.—Πεθαίνει ο στρατηγός Κοσμάς Δουμπιώτης. Ο Κοσμάς Δουμπιώτης γεννήθηκε το 1826 στη Σκόπελο. Η μητέρα του καταγόταν από τη Νικήτη Χαλκιδικής. Μετά το θάνατο του φυσικού του πατέρα υιοθετήθηκε από τον Αστέριο Δουμπιώτη, αδελφό του Κωνσταντίνου. Ως λοχαγός του ελληνικού στρατού τέθηκε αρχηγός της Επανάστασης του Ολύμπου του 1878 που διαδραματίστηκε στην περιοχή της Πιερίας. Μετά την αποτυχία της επανάστασης επέστρεψε στην Ελλάδα και κάποια στιγμή έθεσε υποψηφιότητα ως βουλευτής Σποράδων.

.—Η ελληνική στρατιά στη Μ. Ασία δρα δια πυροβολικού και περιπόλων.

.—Κυβερνητικές αλλαγές στην ελληνική κυβέρνηση προκαλούν αμηχανία για την τύχη της χώρας.

1927.—Σοβαρότατες αποκαλύψεις για την Αμερικανική  Εταιρεία Υδάτων “ΟΥΛΕΝ”. Η εταιρεία εισέπραττε, το κράτος πλήρωνε και οι πολίτες δεν είχαν νερό.

1930.—Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Εφημερίς της Κυβερνήσεως/21.6.1930) εγκρίνεται η ανάθεση της επίβλεψης των έργων της μετασκευής των Παλαιών Ανακτόρων σε Μέγαρο Βουλής και Γερουσίας, στον Ανδρέα Κριεζή.

.—O ένατος πλανήτης που ανακαλύπτεται, θα πάρει το ελληνικό το όνομα «Πλούτων».

1931.—Γίνονται τα εγκαίνια του νέου Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών στο μέγαρο της «Δουκίσσης Πλακεντίας«.

1941.—Οι Γερμανοί συνεχίζουν τας αποβάσεις εις Κρήτην και τας φονικάς μάχας εναντίον των ηρωικών υπερασπιστών Κρητών και Βρεττανών. Ο βασιλεύς της Ελλάδος Γεώργιος αποχωρεί εκ Κρήτης δια την ξένην.

.—Ο π. Γρηγόριος Προγούλης, σε ηλικία 28 ετών, εκτελείται από Γερμανούς αλεξιπτωτιστές μπροστά στα μάτια των γονέων του και των αδελφών του. «Ο Θεός, ο προστάτης της Ελλάδος, θα τη σώση κι αυτή τη φορά, από σάς τούς πολιτισμένους βαρβάρους». Ήσαν τα θαρραλέα λόγια του προς τούς Γερμανούς, καθώς τον έσερναν στον τόπο της εκτελέσεως.

1944.—Τμήματα ανταρτών και Βρετανών καταδρομέων επιτίθενται στην γερμανική φρουρά Νάξου, προκαλώντας σ’ αυτήν σημαντικές απώλειες.

.—Ο Γεώργιος Παπανδρέου σχηματίζει νέα κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Παπανδρέου θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι τις 18 του Οκτώβρη.

1955.—Στην Κύπρο, γίνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του κυβερνήτη σερ Ρόμπερτ Αρμιτέιτζ με βόμβα που τοποθετούν άνδρες της ΕΟΚΑ κάτω από το κάθισμά του στον κινηματογράφο. Η βόμβα εξερράγη λίγο μετά την αναχώρησή του.

.—Επικηρύχθηκαν οι Γρίβας Διγενής (10.000 λίρες) και Γρηγόρης Αυξεντίου (5.000 λίρες) της ΕΟΚΑ.

1956.—Έξαλλοι τούρκοι προβαίνουν σε βιαιοπραγίες σε βάρος των Ελλήνων σε Λευκωσία, Πάφο, Λεμεσό και Λάρνακα.

1960.—Αποφασίζεται η εγκατάστασις συστήματος τηλεοράσεως εις τήν Ελλάδα.

1961.—Η Κύπρος γίνεται το 14ο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

1969.—Τίθεται σε λειτουργία η πρώτη μονάδα του υδροηλεκτρικού έργου Καστρακίου, ισχύος 80.000 κιλοβάτ.

1970.—Δραματικά γεγονότα σημειώνονται στην Κύπρο, όταν 100 προσωπιδοφόροι λεηλατούν αποθήκη οπλισμού.

1980.—Η Κυβέρνηση Ράλλη παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Βουλή.

1981.—Τα αποτελέσματα των κυπριακών εκλογών είναι: ΑΚΕΛ 32,86%, ΔΗΣΥ 31,85%, ΔΗΚΟ 19,69%.

1992.—O Ολυμπιακός, μετά από 22 χρόνια, νικάει τον ΠΑΟΚ με 2-1 μέσα στην Τούμπα για το πρωτάθλημα.

 .

.

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναπαραγωγὴ ἡμερομηνιῶν, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ ἀναφέρεται ὡς πηγὴ  τὸ «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

 .

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: