h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 10 ΜΑΪΟΥ

10/05/2013

.

ΝΕΟ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.

.

10 Μαῒου

.

1329.—Ο Αυτοκράτωρ Ανδρόνικος Γ’, Παλαιολόγος, κατά την εκστρατεία του εναντίον τών τούρκων τού Ορχάν Γκαζί, ηττάται στην μάχη τού Πελεκάνου, στην ασιατική ακτή τής Προποντίδος. Η μάχη αυτή θα επισφραγίσει την παρουσία του Οθωμανικού Μπεηλικιού στην περιοχή . Η προέλαση των Οθωμανών στην Μικρά Ασία  παρά τις προσπάθειες του Ανδρόνικου, ήταν ασταμάτητη, κυρίως λόγω των αποθεμάτων τους σε έμψυχο δυναμικό.

1770.—Οι Μανιάτες, μένεα πνέοντες διά την επιδειχθείσαν υπό τού Χατζή Οσμάν πασσά θηριωδίαν έναντι τών απεσταλμένων των (3-8 Μαῒου1770), περικυκλώνουν τη νύχτα παρά το βουνό τής Ξινοκαβάλλας – στην θέση Τρικεφάλι –  το στρατόπεδον τών τούρκων καί επιπίπτουν πανταχόθεν εναντίον των, προξενήσαντες εις αυτούς τρομακτικήν πανωλεθρίαν, ενώ ταυτοχρόνως άλλες ομάδες κατακόπτουν την τουρκικήν οπισθοφυλακήν παρά την κοιλάδα τού Βαθέος. Εκ τού εκ 16.000 τουρκικού στρατού, μόλις περί τας 5.000 διεσώθησαν εν κακή καταστάσει εις τον Μυστράν. Μεταξύ τών φονευθέντων ήσαν ο Χατζή Οσμάν πασσάς καί υπέρ τούς 80 αξιωματικοί του. Εις χείρας τών Μανιατών περιήλθον άφθονα όπλα καί πολεμοφόδια,δέκα πυροβόλα καί όλες οι αποσκευές τού τουρκικού στρατού. Εις τήν επίθεσιν αυτήν έλαβον σπουδαίον μέρος καί περί τας 2.000 γυναίκας, εκ τών οποίων 10 εφονεύθησαν καί 18 ετραυματίσθησαν.

1775.—Πεθαίνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σαμουήλ Χαντζερής. Διετέλεσε Πατριάρχης δύο φορές, τα έτη 1763-1768 και 1773-1774. «Ο Σαμουήλ Χαντζερής, πρώην μητροπολίτης Δέρκων, άνδρας με μεγάλη μόρφωση, ήθη αυστηρά και δυνατό χαρακτήρα,  διαχειρίστηκε τις αγκαθερές υποθέσεις του Γένους σε δύσκολες περιστάσεις και κατόρθωσε ν’ αποδώση στον οικουμενικό θρόνο κάτι από την παλιά του αίγλη. Ο Νερουλός τον αναφέρει ως φίλο τών γραμμάτων και τής μυήσεως τού Γένους στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, κυρίως την γαλλική, αλλά ο Γεδεών τού καταλογίζει συντηρητικό πνεύμα, αστοργία και περιφρόνηση προς τούς μεγάλους διδασκάλους τού Γένους, Βούλγαρη και Νικηφόρο Θεοτόκη, τούς μύστες τών θετικών επιστημών στην Ελλάδα.»

1799.—Στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, γεννιέται ο Βλαχικής καταγωγής Αγωνιστής τού ’21 Χριστόδουλος Χατζηπέτρος . Υπήρξε μια ιδιαίτερη περίπτωση Έλληνα οπλαρχηγού καθώς δεν προήλθε από τις τάξεις των κλεφτών, αλλά από μια εύπορη οικογένεια προκρίτων εκτός Πελοπονήσου και Στερεάς Ελλάδας. Επέδειξε γενναιότητα και εγκαρτέρηση στις πολεμικές κακουχίες, πάντοτε υποστήριξε την νομιμότητα και ποτέ δεν πήρε μέρος σε εξεγέρσεις και στάσεις.Το σώμα δε στρατιωτών που διοικούσε, το συντηρούσε με δικές του οικονομικές θυσίες που ανήλθαν με μέτριους υπολογισμούς σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο γρόσια, ποσό αστρονομικό για την εποχή.

1821.—Ο Α. Κριεζής, επιβαίνων τού «Νηρέως», επιτίθεται κατά τουρκικού πάρωνος εντός τού όρμου τής Αγίας Μαρίνας (Μαλιακός κόλπος ) καί τόν ανατινάσσει έπειτα από δίωρον σκληρόν αγώνα.

.—Οι οπλαρχηγοί τών Αγράφων Κώστας (Στεργιώπουλος)Βελής, Λογοθέτης(Γιώργος)Ζώτος και Στ.Γάτσος κηρύσσουν την Επανάσταση στο Κεράσοβο Αγράφων.

.—Αρχίζουν οι προπαρασκευές για την μεγάλη μάχη στο Βαλτέτσι.

.—Ο Θεόφιλος Καῒρης υψώνει το λάβαρο τής Επαναστάσεως στην νήσο Άνδρο.

1824.—Συγκρούσεις ανάμεσα σε κυβερνητικές και αντικυβερνητικές δυνάμεις κοντά στο Άργος και το Ναύπλιο. «Οι Αντικυβερνητικοί κατηγορούσαν τους Κυβερνητικούς  ότι θέλουν να παραδώσουν την Ελλάδα στους Άγγλους, ενώ οι Κυβερνητικοί εξέφραζαν τους φόβους τους για τις δικτατορικές τάσεις των στρατιωτικών – οπλαρχηγών, που αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά των Αντικυβερνητικών

1825.—Ο Ελληνικός Στόλος επιχειρεί ανεφοδιασμό τών πολιορκουμένων στο Μεσολόγγι. 3.000 άνδρες, υπό τους Κίτσο Τζαβέλλα και Γεώργιο Καραϊσκάκη, δημιουργούν στρατόπεδο για να ενισχύσουν το Μεσολόγγι. Οι πολιορκημένοι ενεργούν έξοδο και προκαλούν σοβαρές απώλειες στον εχθρό.

1826.—Ο Ιμβραήμ πασάς κατακαίων με τα στρατεύματά του τα πάντα, φθάνει εις Τρίπολιν.

1827.—Ο επικεφαλής του Ελληνικού στόλου Κόχραν, βομβαρδίζει δύο αιγυπτιακές φρεγάτες έξω από την Γλαρέτζα Ηλείας και φονεύει πολλούς τουρκοαιγυπτίους.

1854.—Οι επαναστάτες τής Θεσσαλίας με αρχηγό τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρο καταλαμβάνουν την Καλαμπάκα.

.—Στο Καρπερό Γρεβενών, οι επαναστάτες υπό τον Ζιάκα συγκρούονται με τους τούρκους και τους αναγκάζουν να υποχωρήσουν στα Γρεβενά με βαριές απώλειες που ανήλθαν σε 250 νεκρούς.

1859.—Τα περίφημα Σκιαδικά. Πολλοί μαθηταί τών εν Αθήναις γυμνασίων και άλλων ανωτέρων σχολών, εμφορούμενοι από πνεύμα ενισχύσεως τής εγχωρίου παραγωγής, επρομηθεύθησαν ψάθινα καπέλλα εκ Σκιάθου καί ενεφανίσθησαν μέ αυτά εις τόν κυριακάτικον περίπατον, που εγίνετο τότε πρός το μέρος τού Πολυγώνου (αρχή λεωφόρου Αλεξάνδρας ). Αλλ’ οι υπάλληλοι τών εσαγόντων εκ τού εξωτερικού ψάθινα καπέλλα, ωργάνωσαν απειλητικήν διαδήλωσιν εναντίον των καί εκακοποίησαν τινάς εξ αυτών. Οι μαθηταί αντεπετέθησαν με μεγάλην ορμήν καί επηκολούθησεν αληθινή σύρραξις. Επενέβη τότε ο διευθυνής τής αστυνομίας, ο οποίος εστράφη κατά τών μαθητών καί, συλλαβών μερικούς εξ αυτών, τούς εφυλάκισε. Ολίγην ώραν βραδύτερον, συνεκροτήθη ογκωδεστάτη διαδήλωσις όλων τών μαθητών τής πρωτευούσης, οίτινες, περικυκλώσαντες την οικίαν τού υπουργού τών Εσωτερικών Προβελεγγίου, εζήτουν τήν άμεσον απόλυσιν τών συλληφθέντων. Είς τήν μικράν πρωτεύουσαν τής εποχής εκείνης καί τα πλέον ασήμαντα γεγονότα έπαιρναν τεραστίας διαστάσεις. Εκινητοποιήθησαν αμέσως στρατιωτικαί μονάδες καί συνεκλήθη εκτάκτως το υπουργικόν συμβούλιον, πού, έπειτα από πολλάς αμφιταλαντεύσεις καί δισταγμούς, απεφάσισε τήν απόλυσιν τών συλληφθέντων. Ούτως έληξαν τά Σκιαδικά, τά οποία επί τινας ώρας έδωσαν εις τήν πρωτεύουσαν όψιν αναρχουμένης πόλεως.

1878.—Ημερομηνία γεννήσεως του μεγάλου ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη.

1902.—Ιατρικό επίτευγμα στην Αθήνα. Ο χειρουργός κ. Μαγγίνας αφαιρεί με επιτυχία από ασθενή του ολόκληρο το δεξιό του νεφρό. Η εγχείρηση αυτή έχει ποσοστό επιτυχίας στο εξωτερικό μόλις ένα τοις χιλίοις.

1905.—Ημερομηνία γεννήσεως τού μεγάλου μουσικοσυνθέτη, στιχουργού και τραγουδιστή, Μάρκου Βαμβακάρη.

1906 .—Μακεδονομάχοι προσέβαλαν το χωριό Μακροχώρι Βέροιας με στόχο βουργαροκομιτατζήδες και προδότες.

1907.—Ο Υπολοχαγός Σάρρας, αρχηγός τού δυτικού τμήματος τής λίμνης τών Γιαννιτσών, καταλαμβάνει μετά από πολλές συμπλοκές την βουλγαρική καλύβα Πάτωμα, το ορμητήριο των κομιτατζήδων στην λίμνη.

1912.—Σε απάντηση τής επιστράτευσης τών τούρκων στην τουρκία, ο Ελληνικός στρατός πραγματοποιεί μεγάλα γυμνάσια στην Στερεά Ελλάδα.

1915.—Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ασθενεί. Οι γιατροί διαπιστώνουν πλευρίτιδα.

1919.—Εις την περιοχήν Σμύρνης συνεχίζεται υπό τού Ελληνικού στρατού η εκκαθάρισις από ληστάς και άτακτους τούρκους.

1920.—Σ’ ολόκληρον το μέτωπο τής Μ. Ασίας σημειώνεται δράσις περιπόλων.

1921.—Οι Ελληνικές δυνάμεις τού εκστρατευτικού σώματος τής Μ. Ασίας συνάπτουν σφοδράν μάχην εναντίον τών τούρκων.

1922.—Η Ελληνική στρατιά στην Μ. Ασία καταδιώκει τουρκικά άτακτα στοιχεία.

1925.—Η Αγγλία ανακηρύσσει την Κύπρο αποικία της.

1939.—Στην Ελλάδα, σημειώνονται σοβαρά επεισόδια από πολίτες εναντίον της Αγγλοαμερικανικής Τράπεζας, η οποία κήρυξε πτώχευση.

1941.—Απαγορεύονται στην Ελλάδα οι προβολές αγγλικών και αμερικανικών ταινιών, ενώ ζητείται η παράδοση τών ραδιοφωνικών πομπών.

.—Οι γερμανοί καταλαμβάνουν την Κέα.

1944.—Οι γερμανοί εκτελούν Έλληνες ομήρους στην Καισαριανή.

1945.—Ο Γερμανός στρατηγός Ρέντακ υπογράφει στην βίλα Αριάδνη του Ηρακλείου την παράδοση των στρατευμάτων τής περιοχής Χανίων στον Ανώτατο Συμμαχικό Αρχηγό Μεσογείου Ταξίαρχο Κίρκμαν και στον Έλληνα Στρατιωτικό Διοικητή Κρήτης Υποστράτηγο Φουντουλάκη.

1947.—Ψηφίζεται εις την Αμερικανική Βουλή το σχέδιο Τρούμαν το οποίο προβλέπει παροχή οικονομικής βοήθειας στην χώρα μας.

1955.—Εισάγεται το πάγιο τέλος στους λογαριασμούς τού ΟΤΕ, τής ΔΕΗ και τής ΟΥΛΕΝ.

1956.—Οι Άγγλοι απαγχονίζουν εις το προαύλιον τών φυλακών τής Λευκωσίας τούς νεαρούς Κυπρίους αγωνιστάς Μιχαήλ Καραολήν καί Ανδρέαν Δημητρίου. Ολόκληρος η Ελλάς πενθεί τον θάνατόν των. Ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας συγκροτούνται καθ’ άπασαν τήν χώραν. Ο Μιχαλάκης Καραολής (γεννηθείς στις 13-2-1933  στο Παλαιοχώρι Πιτσιλιάς και ήταν αθλητής του στίβου στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ) και ο Ανδρέας Δημητρίου από τον Άγιο Μάμα Λεμεσού, γεννηθείς στις 18-9-1934, ήταν εκ τών πρώτων που συνετάχθησαν εις τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Παγκόσμια κατακραυγή δια την βαναυσότητα των στυγνών κατακτητών.

1959.—Ολοκληρώνεται η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και του υπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Αβέρωφ στην τουρκία, σε επισφράγιση τής προσέγγισης που επήλθε μεταξύ των δύο χωρών, μετά την υπογραφή τών επί τού Κυπριακού, Συμφωνιών.

1980.—Αναστατώνεται η Αθήνα από εκρήξεις 18 αυτοσχέδιων βομβών.

1989.—Ελεύθερος για λόγους υγείας και υπό βαρείς όρους αφήνεται ο Γιώργος Λούβαρης, ο οποίος κατηγορείται για ανάμιξη στο σκάνδαλο Κοσκωτά.

1993.—Στην Αθήνα, κατά τη σύσκεψη τών πολιτικών αρχηγών, επιβεβαιώνεται η ενιαία και φιλειρηνική πολιτική τής Ελλάδος και η αντίθεση σε οποιαδήποτε μορφή στρατιωτικής εμπλοκής στα Βαλκάνια.

1995.—Στις φυλακές τού Κορυδαλλού, 30 κρατούμενοι προσπαθούν να αποδράσουν, ενώ στο τμήμα ανηλίκων, Αλβανοί κρατούμενοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους, προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις τών φυλακών.

2001.—Πεθαίνει, σε ηλικία 66 ετών, ο Νικόλαος Σαμψών, στέλεχος τής ΕΟΚΑ και εγκάθετος Πρόεδρος τών πραξικοπηματιών στην Κύπρο.

 .

.

πιτρέπεται ναπαραγωγ μερομηνιν, μὲ τὴν προϋπόθεση ν ναφέρεται ς πηγ  τ «λληνικ μερολόγιο»

 .

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: