h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

11/04/2013

.

sansimera

.

.

11 Ἀπριλίου

.
.

491.—Ο Αναστάσιος Α’ ο Δίκορος ανεβαίνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Φλάβιος Αναστάσιος όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε το 430 στο Δυρράχιο από γονείς ταπεινής καταγωγής και είχε ένα ιδιαίτερο φυσικό χαρακτηριστικό. Οι κόρες των ματιών του είχαν διαφορετικό χρώμα, έτσι το ένα μάτι φαινόταν μαύρο ενώ το άλλο γαλανό, γι’ αυτό και τον ονόμαζαν Δίκορο. Από νωρίς απέκτησε φήμη για τις διοικητικές του ικανότητες και εξασφάλισε την εύνοια της κόρης τού αυτοκράτορα Λέοντα Α’ Αριάδνης, η οποία μετά την χηρεία της (ήτο παντρεμένη με τον Ζήνων) και ως Αυτοκράτειρα, στο θρόνο, προώθησε τον Αναστάσιο και στις 11 Απριλίου 491 τον ανέδειξε Αυτοκράτορα. Το χαρακτηριστικότερο ίσως σημείο στην πορεία του Αυτοκράτορα ήταν πως πρέσβευε το δόγμα της αίρεσης του Ευτυχούς, (μονοφυσιτισμός), το οποίο τον οδήγησε και σε κόντρα με τον Πατριάρχη Ευφήμιο. Η διένεξη αυτή διευθετήθηκε με την έγγραφη ομολογία πίστης τού Αναστασίου στο Ορθόδοξο δόγμα. Ο Αυτοκράτωρ Αναστάσιος πέθανε άτεκνος το 518 για να τον διαδεχθεί ο αρχηγός των βασιλικών σωματοφυλάκων τότε,Ιουστίνος.

1034.—Πεθαίνει ο Ρωμανός Γ’, Αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ο Ρωμανός Γ’ ο Αργυρός ή Αργυρόπουλος ήταν Αυτοκράτορας του Βυζαντίου και γεννήθηκε το 1028.  Ήταν Πατρίκιος από την Ιεράπολη της Φρυγίας και ανέλαβε τον θρόνο σε ηλικία 60 ετών και κατ’ εντολή του άτεκνου Κωνσταντίνου Η’, τρείς ημέρες πριν εκείνος πεθάνει. Ο άτυχος Ρωμανός Γ’ βρήκε φρικτό θάνατο με πνιγμό στο λουτρό του, από την σύζυγό του Ζωή και τον εραστής της Μιχαήλ.  Αυτός, ο Μιχαήλ Δ’ ο Παφλαγών (αφού πρώτα ετέλεσαν τους γάμους τους  την ίδια ημέρα που δολοφόνησαν τον Ρωμανό Γ’) συγκυβέρνησε με την Αυτοκράτειρα Ζωή ως το 1041, όπου απέθανε αυτοέγκλιστος στην Μονή Αγίων Αναργύρων από τις ενοχές για την δολοφονία τού προκατόχου του.

1821.—Ο Νικόλαος Ράπτης και οι πλοίαρχοι τών Σπετσών με 8 σπετσιώτικα πλοία επιτίθεται   εις τον λιμένα τής Μήλου εναντίον μιάς τουρκικής κορβέττας με 26 κανόνια, ενός βρικίου με 16 κανόνια καί ενός μεταγωγικού πλήρους πολεμικού υλικού και τα κυριεύει. Το πολεμικόν υλικόν μετεφέρθη ακολούθως εις τήν Μονεμβασίαν.

.—Η Ναύπακτος, ήτις δεν είχε μετάσχει εις τον Αγώνα, λόγω τού ότι κατείχετο ισχυρώς υπό των Τούρκων, απελευθερώνεται από τον Αυγουστίνον Καποδίστριαν.

1825.—Ο Ι. Γκούρας αποκρούει τούς Τούρκους παρά το Τουρκοχώρι.

.—Ο ελληνικός στόλος υπό τον Μιαούλην συλλαμβάνει δύο πλοία μεταφέροντα πολεμικό υλικόν στον Ιμπραήμ.

1826.—Από τής δύσεως τής προηγουμένης ημέρας, οι κάτοικοι τού Μεσολογγίου συνεκεντρώθησαν εις τάς προκαθορισμένας διά τήν Έξοδον θέσεις. Η φρουρά είχε διαιρεθή εις τρείς φάλαγγας υπό τούς Νότην Μπότσαρην, Κίτσον Τζαβέλλαν καί Δημ. Μακρήν. Εις το μέσον εκάστης φάλαγγος εβάδιζον τά γυναικόπαιδα. Η εκκίνησις εγένετο εις τας 2 μετά τό μεσονύκτιον (10 πρός 11 Απριλίου). Αλλά, κατά την στιγμήν που διήρχοντο τας ξυλίνας γεφύρας, ηκούσθη φωνή, προερχομένη πιθανόν από Βούλγαρον προδότην: «Πίσω, στα κανόνια σας!». Επήλθε ούτω σύγχυσις και πολλά γυναικόπαιδα εγύρισαν εις την πόλιν. Μαζί με αυτά εισήλθαν και πολλοί στρατιώται τού Κιουταχή και τού Ιμβραήμ. Αι τρεις φάλαγγες, αποκρούουσαι συνεχώς επιθέσεις τού πεζικού και τού ιππικού τών Τουρκοαιγυπτίων, κατώρθωσαν τέλος να ανέλθουν εις τόν Ζυγόν, όπου οι εχθροί δεν ημπορούσαν να τούς καταδιώξουν. Εκ τών 3.000 ανδρών τής φρουράς είχαν απομείνει μόνον 1.300. Εκ τών οπλαρχηγών, εφονεύθησαν οι Ν. Στουρνάρης, Σαδήμας, Αθαν. Ρατζηκότσικας και άλλοι. Κατά τήν Έξοδον εφονεύθη επίσης παρά τήν θέσιν Αρμυράκι, ο Γερμανοελβετός εκδότης τών «Ελληνικών Χρονικών» Ιωάννης— Ιάκωβος Μάγερ, καθώς καί οι ξένοι φιλέλληνες Σπέτσεμπεργκ, Ντίτμαρ, Ντελωναί, Λουτσώφ, Σέπαν καί Κλέμπε.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - Θυσία τοῦ Καψάλη-Θεόδωρου Βρυζάκη.—Ο γέρων Χρήστος Καψάλης συγκεντρώνει εις τον Ανεμόμυλον τούς ασθενείς, αναπήρους κα πολλάς γυναίκας, τας οποίας, κατά την παράδοσιν, παρεκίνει να βγαίνουν εις τα παράθυρα διά να προσελκύσουν περισσοτέρους εχθρούς. Όταν, τέλος, είδε ότι ο μύλος εγέμισε από Τούρκους έβαλε φωτιά εις τήν πυριτιδαποθήκην καί ανετινάχθη μεθ’ όλων εις τόν αέρα. Εις τόν Ανεμόμυλον ευρίσκετο επίσης καί ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ.

.—Ο πρόξενος τής Αυστρίας εις το Μεσολόγγι αββάς Μικαρέλλι γράφει εις σχετικήν επιστολήν του: «Εξακισχίλιαι γυναίκες καί παιδιά είναι αιχμάλωτοι τών Αιγυπτίων. Τρείς χιλιάδες καί εκατόν ζεύγη ώτων απεκόπησαν καί απεστάλησαν ως τρόπαια εις τήν Κωνσταντινούπολιν».

1827.—Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας ορίζει τον Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτο Κυβερνήτη τού ελληνικού κράτους.

1838.—Διαμαρτυρίες των κατοίκων της Ύδρας λόγω του διατάγματος περί υποχρεωτικής στατολογήσεως. Οι κάτοικοι ζητούν να εξαιρεθούν, οι διαμαρτυρίες κρατούν πέντε ημέρες, αλλά ουδέν επέτυχαν.

1890.—Το νησί Έλις, ανοιχτά του Μανχάταν, γίνεται ο πρώτος σταθμός των Ελλήνων μεταναστών προτού πατήσουν την «Γη της Επαγγελίας». Εκεί υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και εγκρίνεται ή όχι η είσοδός τους στις ΗΠΑ. Σήμερα ένα μουσείο θυμίζει εκείνες τις μέρες.

1896.—Εγένετο εν μέσω παλλαϊκού συναγερμού η κηδεία τού Χαριλάου Τρικούπη, τού οποίου ο νεκρός ταριχευθείς είχε μεταφερθή εκ Καννών υπό τής αδελφής του Σοφίας. Κατά ρητήν θέλησιν τού μεταστάντος, δέν επετράπη να εκφωνηθούν επικήδειοι ή επιτάφιοι λόγοι.

1897.—Μάχη Δελερίων, καθ’ ην ο Ελληνικός στρατός ηναγκάσθη νά συμπτυχθή πρός τήν Λάρισαν ενώπιον τών προελαυνουσών από Μελούνας υπερτέρων τουρκικών δυνάμεων.

.—Στον τομέα της Ηπείρου (Πέντε Πηγάδια) το τάγμα Κουμουνδούρου μάχεται σκληρά εναντίον τών Τούρκων και αφού έχασε δυο αξιωματικούς και 178 οπλίτας αναγκάζεται να συμπτυχθεί.

1910.—Συνομολογείται δάνειο 500.000 λιρών μεταξύ της Τράπεζας Αθηνών, Άγγλων και Γάλλων κεφαλαιούχων, το οποίο θα διατείθετο για την εκρίζωση των σταφιδαμπέλων στην Πελοπόννησο.

.—Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας,  προβλέπει η τριετής φοίτηση διδασκαλίας δημοτικής να γίνει τετραετής καθώς και την προσθήκη της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας όπως και την χειροτεχνία και την σκοποβολή.

1911.—Καταφθάνει η βρετανική ναυτική αποστολή (υπό τον ναύαρχο Τάφνελ), έργο της οποίας είναι η αναδιοργάνωση του πολεμικού μας ναυτικού.

1912.—Έφτασε στην Ελλάδα αγγλική αποστολή για την εκπαίδευση του στρατού. Από τα μέσα Ιανουαρίου υπήρχαν ήδη γαλλικά στρατεύματα με τον ίδιο σκοπό.

1914.—Οι Μεγάλες Δυνάμεις απαιτούν από την Ελλάδα να εκκενώσει και την υπόλοιπη Βόρειο Ήπειρο μεταξύ Κακαβιάς και Δελβινακίου. Επίσης απαιτούν να αποδώσει στην τουρκία την Ίμβρο, την Τένεδο και το Καστελλόριζο και να ψηφίσει τον νόμο για την παραχώρηση της νήσου Σάσωνος στην Αλβανία.

1915.—Η Βουλή της Κύπρου με ψήφισμά της ζητεί την Ένωση με την Μητέρα Ελλάδα.

.—Ορίζεται η 31η Μαΐου ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

1920.—Ο ελληνικός στρατός της Μ. Ασίας εδραιώνει τις θέσεις του και δέχεται μικροεπιθέσεις ατάκτων Τούρκων.

1921.—Σε όλο το μέτωπο της Μ. Ασίας επικρατεί ηρεμία.

1922.—Η ελληνική στρατιά στην Μ. Ασία οχυρώνει τις θέσεις του.

1924.—Ο στρατιωτικός νόμος που επιβλήθηκε σε ορισμένους νομούς της χώρας, (βλ. 03/04) επεκτείνεται σε Θεσσαλία, Εύβοια και Στερεά Ελλάδα.

1932.—Ο κυβερνητικός υποψήφιος Μιαούλης εκλέγεται δήμαρχος Πειραιά. Για βία και νοθεία κάνει λόγο η αντιπολίτευση.

1941.—Ο γερμανικός στρατός εισέβαλε στα Γιαννιτσά στις 11 Απριλίου 1941 (Μεγάλη Παρασκευή) στις 10 το πρωί. Στις 20 Απριλίου 1941 εγκαθίσταται προσωρινά μία μεραρχία Αυστριακών Αλπινιστών. Οι κάτοικοι μαρτυρούν τη βίαιη συμπεριφορά τους. Εισβάλουν στα καταστήματα, καταστρέφουν και αρπάζουν ό,τι βρουν.

. Κοντά στον Καφηρέα, βυθίζεται από γερμανικό βομβαρδιστικό, το πλωτό νοσοκομείο «Αττική«, υπό τον πλοίαρχο Δημ. Μελετόπουλο. Το πλοίο έφερε εμφανώς τα διεθνή χαρακτηριστικά των πλωτών νοσοκομείων του Ερυθρού Σταυρού. Το ‘’Αττική’’ είχε αποπλεύσει από την Καβάλα και την Θάσο και μετέφερε στον Πειραιά 11 ασθενείς στρατιώτες, 28 αδελφές νοσοκόμους, 17 στρατιωτικούς γιατρούς με πλήρωμα (αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και ναύτες) 110 άνδρες. Συνολικά πνίγηκαν 22 άτομα και σκοτώθηκαν 28, μεταξύ των οποίων και ο κυβερνήτης του πλοίου Πλοίαρχος Δημήτριος Μελετόπουλος. Στη διάσωση των ασθενών τόσο το πλήρωμα όσο και οι γιατροί και οι νοσοκόμες επέδειξαν αξιοθαύμαστη αυταπάρνηση και ψυχραιμία.

.—Ελληνοβρετανικαί δυνάμεις αποκρούουν σφοδράς γερμανικάς επιθέσεις εις τήν περιοχήν Βεύης-Κλειδί στο Πισοδέρι Μακεδονίας.

.—Η γερμανική αεροπορία εβομβάρδισε τον Πειραιά.

.—Στο Αλβανικό μέτωπο γίνεται δράση πυροβολικού και περιπόλων.

1955.—Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εβδομαδιαίας αθλητικής εφημερίδας «Αθλητικό Φως», που αργότερα μετονομάζεται σε «Φως των Σπορ» και εκδίδεται καθημερινά.

1955.—Ο Σοφοκλής Βενιζέλος ιδρύει νέο κόμμα με το όνομα «Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση».

1957.—Καταδίκη εις θάνατον του αγωνιστή της ΕΟΚΑ Χρίστου Κυριάκου από το κατεχόμενο υπό των Άγγλων Ποινικό Εφετείο Λευκωσίας.

1964.—Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου ανακοινώνει απόφαση που καθιερώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών, η διδασκαλία της δημοτικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων σε άπορους μαθητές και η εφαρμογή του «Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου».

1979.—Ο απεσταλμένος της χώρας μας υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Ράλλης, ενημερώνει την κυβέρνηση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ.

1989.—Η ελληνική Κυβέρνηση αποφασίζει να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δικαστικών από πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις, μετά από σχετικές απειλές.

1990.—Ορκίζεται η νέα Κυβέρνηση Μητσοτάκη, που κέρδισε τις εκλογές της 8ης Απριλίου.

1994.—Η τρομοκρατική οργάνωση 17Ν επιτίθεται με ρουκέτα και εκρηκτικό μηχανισμό κατά των ασφαλιστικών εταιριών «ALICO» και «Nationale Nederlande» στο Μαρούσι.

1995.—Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Κλάους Κίνκελ δηλώνει για το Μακεδονικό ότι, η χώρα του είναι αλληλέγγυα προς την Ελλάδα, που είναι κοινοτικός εταίρος, αλλά ότι θεωρεί λάθος το εμπάργκο κατά των Σκοπίων [ όχι καλέ, δεν είναι αυτό που νομίζεις…].

1996.—Ο ΥΠΕΞ των Σκοπίων Φερσκόφσκι δηλώνει ότι ο μόνος συμβιβασμός, που είναι διατεθειμένος να κάνει, είναι να επιτρέψει στην Ελλάδα να αποκαλεί τη χώρα του με οποιοδήποτε όνομα θέλει [τι μεγαλοψυχία…].

.—O Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ και γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που το πετυχαίνει. Στον τελικό του «φάιναλ-φορ», που έγινε στο Παρίσι, επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 67-66.

.

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: