h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

08/04/2013

.

sansimera

08 Ἀπριλίου

.

1143.—Πεθαίνει ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β΄ Κομνηνός. Ο Μανουήλ Α’ Κομνηνός διαδέχεται τον πατέρα του στον θρόνο της Aυτοκρατορίας.

1195.—Ο Αλέξιος Άγγελος ανέρχεται είς τόν θρόνον το Βυζαντίου. Θα παραμείνει εις τον θρόνον μέχρι τις 18 Αυγούστου του 1203.

1481.—Ο Κροκόνδυλος Κλαδάς συνάπτει μάχη με τους οθωμανούς στην Καστάνια και νικάται.

1564.—Μετά από συκοφαντίες τούρκων, οι δικαστές καταδικάζουν τον Νεομάρτυρα Ιωάννη τον Κουλικά σε παραδειγματικό θάνατο. Τον έρριψαν σε αιχμηρά τσιγκέλια-γάντζους.

1669.—Με φρικτά βασανιστήρια απέθανε και ο Νεομάρτυρας Ιωάννης από την Κω. Αφού πρώτα τον κτύπησαν ανηλεώς, κατόπιν, τον έκαυσαν ζωντανό.

1798.—Γεννιέται ο μεγάλος Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός.

1820.—Ανακαλύπτεται τυχαίως από αγρότη της νήσου Μήλου το περίφημο άγαλμα της Αφροδίτης.

1821.—Οι Διάκος, Δυοβουνιώτης, Κομνάς Τράκας καί άλλοι οπλαρχηγοί πολιορκούν τούς είς τό φρούριον τής Μενδενίτσης Τούρκους, οίτινες παραδίδονται μετά πέντε ημέρας.

.—Έξω των Σαλώνων γίνεται μάχη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και φονεύεται ο Έλλην οπλαρχηγός Χάινας  και έτσι οι Έλληνες χάνουν την μάχη.

1822.—Γίνεται μάχη παρά την Κάπελιν της Κρήτης μεταξύ Ελλήνων επαναστατών υπό τον Γάλλον συνταγματάρχην Βαλέστραν και Τούρκων. Αποτέλεσμα της μάχης υπήρξε η νίκη των Ελλήνων.  

.—Παρά τον Πύργον του Χ. Ζαφειράκη οπλαρχηγού της Ναούσης οι γυναίκες των Ναουσαίων σαν άλλες Σουλιώτισσες δια να μην υποστούν τα όργια των Τούρκων, πέφτουν και φονεύονται στα νερά του Μαυρονερίου.

1825.—Γίνεται μάχη μεταξύ Ελλήνων επαναστατών υπό τον Γεώργ. Μαυρομιχάλην και Αιγυπτίων έξω του Νεοκάστρου Πυλίας. Αποτέλεσμα της μάχης υπήρξε η νίκη των Ελλήνων.

1827.—Στον λιμένα του Βόλου τα ελληνικά πλοία υπό τους Άστιγγα, Κριεζή, Σωτηρίου και Θέγκα πυρπολούν οκτώ δικάταρτα τουρκικά πλοία.

.—Ο Μακρυγιάννης νικά τους Τούρκους παρά το Φάληρον.

1854.—Θεσσαλοί επαναστάτες, υπό τον Χατζηπέτρο, νικούν 1.700 τουρκαλβανούς, υπό τους Ισμαήλ Φράσαρη και Χατόμπεη, στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων.

1867.—Απέθανεν ο στρατηγός Δημ. Καλέργης, όστις είχε πολεμήσει γενναίως καθ’ όλην τήν διάρκειαν τού Αγώνος και υπήρξεν ο κυριώτερος πρωτεργάτης τής επαναστάσεως τής 3ης Σεπτεμβρίου 1843, διά τής οποίας ή απόλυτος μοναρχία τού Όθωνος μετεβλήθη είς συνταγματικήν. Διετέλεσε υπουργός και πρεσβευτής, συνεδέετο δέ διά στενής φιλίας μέ τον αυτοκράτορα τών Γάλλων Ναπολέοντα Γ’.

1870.—Η ομηρία του Ιταλού Διπλωμάτη και των Βρετανών περιηγητών που συνέβει 10 ημέρες ενωρίτερα, έχει την πλέον τραγική κατάληξη. Η συμμορία των αδελφών Αρβανιτάκη, μετά από συμπλοκή με τον στρατό, τους εκτελεί όλους. Την ελληνική κυβέρνηση επικρίνει οξύτατα η Μεγάλη Βρετανία.

1894.—Καταστρεπτικοί σεισμοί είς τήν Λοκρίδα.

1897.—Οι Έλληνες στρατιώτες μάχονται σκληρά εναντίον των επιτιθεμένων Τούρκων εις την Μελούνα.

.—Η 2α Ελλ. Ταξιαρχία στην Ήπειρον τρέπει τους Τούρκους σε φυγή παρά το Νεοχώριον και Παχύκαμπον. .

1900.—Ο Γρηγόριος Μαρασλής, μέγας ευεργέτης του Έθνους από την Θράκη, δωρίζει 2.000 τουρκικές λίρες για την ανέγερση πατριαρχικής αστικής σχολής στην Κωνσταντινούπολη.

1912.—Το Μαυροβούνιο κηρύσσει τον πόλεμο στην Τουρκία, ανοίγοντας την αυλαία για τον A’ Βαλκανικό Πόλεμο.

1920.—Ο ελληνικός στρατός της Μ. Ασίας μάχεται με περιπόλους.

1921.—Οι αντιμαχόμενοι Έλληνες και Τούρκοι μάχονται με περιπόλους.

1922.—Η ελληνική στρατιά εις Μ. Ασία εκκαθαρίζει το έδαφος από τουρκικά αποσπάσματα.

1931.—Ελληνικό νομοσχέδιο περί Τύπου, προβλέπει πως η ελευθεροτυπία παραμένει απαραβίαστως.

1939.—Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης με υπόμνημα που απέστειλε στον βασιλιά Γεώργιο Β’, προτείνει τον σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης.

1941.—Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη.

.—Αί ελληνικαί δυνάμεις αρχίζουν αντεπίθεσιν πρός ανακατάληψιν τού υψώματος τής Κρέστης, όπερ είχε περιέλθει είς τούς Γερμανούς. Η φρουρά τού οχυρού Περιθώρι, έξ άλλου, δι’ ηρωικής εξορμήσεως αποκρούει τούς Γερμανούς, οίτινες τό είχαν περικυκλώσει πανταχόθεν και προκαλεί είς αυτούς βαρυτάτας απωλείας. Οι Γερμανοί στρατιώται, περίτρομοι πρό τής ελληνικής ξιφολόγχης, παραδίδονται αιχμάλωτοι ή τρέπονται είς φυγήν.

.—Τό οχυρόν Νυμφαία, μετά διήμερον ηρωικήν αντίστασιν, πίπτει είς χείρας τών Γερμανών, οίτινες εχρησιμοποίησαν εναντίον του βαρύ πυροβολικόν καί αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως. Είχον καταστραφή άπαντα τά πυροβόλα του καί οί χειρισταί των είχον φονευθή ή τραυματισθή.

.—Στο Αλβανικό μέτωπον σημειούνται δράσις πυροβολικού και περιπόλων.

.—Μεραρχία γερμανικών τεθωρακισμένων συγκρούεται με Ελληνική μηχανοκίνητη στην περιοχή της Δοϊράνης και κατόπιν καταλαμβάνει την πόλη του Κιλκίς.

1943.—Η Μάχη της Αγίας Ευθυμίας (Άμφισσα).

1945.—Παραιτείται η από 5 Ιανουαρίου κυβέρνηση του στρατηγού Ν. Πλαστήρα. Νέα κυβέρνηση στην χώρα από τον Πέτρο Βούλγαρη.

1950.—Συνιστάται υπουργείον Εθνικής Αμύνης, καταργουμένων των Υπουργείων Στρατιωτικών, Ναυτικών, μέ σκοπόν τήν ενιαίαν διοίκησιν τών ενόπλων δυνάμεων.

1960.—Η από τόν Κ. Καραμανλήν κυβέρνησις εξαγγέλλει πενταετές πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως τής χώρας. Τό πρόγραμμα τούτο αποβλέπει είς τήν εκβιομηχάνισιν τής ‘Ελλάδος καί τήν αναδιάρθρωσιν τής γεωργικής παραγωγής. Προβλέπονται επενδύσεις 110 δισεκατομμυρίων δραχμών διά τήν πενταετίαν 1960—1964.—Βασικός σκοπός τού προγράμματος είναι ή αύξησις τού εθνικού εισοδήματος, ώστε τούτο, είς τό τέλος τής πενταετίας, νά υπερβή κατά 75% εκείνο τού 1959. Τό κατά κεφαλήν εισόδημα θα ανέλθη είς 380 δολλάρια ετησίως είς τό τέλος τής πενταετίας. Δια τής συνεχίσεως τού προγράμματος και κατά τήν πενταετίαν 1965—1969, υπολογίζεται ότι τό εθνικόν εισόδημα θά ανέλθη από 75,4 δισεκατομμύρια (1959) είς 133 δισέκατομμύρια δραχμών. Προβλέπεται, έξ άλλου, ότι θά εύρουν εργασίαν 235.000 νέοι εργάται καί ότι θ’ απορροφηθούν 165.000 έκ τών ήδη ανέργων ή υποαπασχολουμένων

1963.—Αρχίζουν οι επίσημες συνομιλίες για την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα.

1986.—Κολωνάκι, οδός Κανάρη, δολοφονία του βιομήχανου πρόεδρου του Δ.Σ. της Χαλυβουργικής Δημήτρη Αγγελόπουλου από την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν.

1990.—Η ΝΔ υπό τον Κ. Μητσοτάκη με ποσοστό 46,88% και με 150 έδρες σχηματίζει κυβέρνηση με τη στήριξη του ενός βουλευτή που εκλέγει η ΔΗΑΝΑ. Το ΠαΣοΚ με 38,61% εκλέγει 123 βουλευτές.

.—Πεθαίνει ο μουσικοσυνθέτης και στιχουργός Απόστολος Καλδάρας.

2002.—Πέντε στρατιώτες χάνουν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία στο φυλάκιο Μανίτσα του Έβρου στην προσπάθειά τους να σηκώσουν τον ιστό της σημαίας και να τον τοποθετήσουν στη βάση του. Από λάθος χειρισμό, ο ιστός ακούμπησε σε μετασχηματιστή υψηλής τάσης της ΔΕΗ που βρισκόταν δίπλα με αποτέλεσμα οι στρατιώτες να χτυπηθούν από το ρεύμα.

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: