h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

06/04/2013

.

san_simera.

.

06 Ἀπριλίου

.

648 π.X..—Για πρώτη φορά, στην αρχαία Ελλάδα, καταγράφεται έκλειψη ηλίου.

885.—Ημερομηνία θανάτου του Αγίου Μεθοδίου, αδελφού του Κυρίλλου. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος ήταν αδέλφια, μοναχοί, με μεγάλη ιεραποστολική δράση και, σε αυτούς αποδίδεται ο εκχριστιανισμός των Σλάβων και η απόδοση γραφής στη σλαβική γλώσσα.

945.—Ο Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος προωθεί τον ιδιαίτερα ικανό νόθο γιο του Ρωμανού Λεκαπηνού Βασίλειο.

1199.—Πεθαίνει ο Ριχάρδος Α’ Λεοντόκαρδος, βασιλιάς της Αγγλίας και σφαγέας των Ελλήνων της Κύπρου.

1326.—Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν την Προύσα, την οποία κάνουν πρωτεύουσά τους.

1453.—Ο Μωάμεθ ο Β’, οδηγών στρατόν έκ 250.000 ανδρών καί στίφη ατάκτων εμφανίζεται πρό τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως.

1790.—Ο ήρωας Λάμπρος Κατσώνης συνάπτει σκληράν ναυμαχίαν εναντίον των Τούρκων εις τον Καφηρέα (έναντι της Άνδρου) και προξενεί εις τον τουρκικόν στόλον καταστροφές. Χάνουν την ζωή τους και 160 Έλληνες επαναστάτες.

1821.—Οι γενίτσαροι σφάζουν εκατοντάδας Ελλήνων είς τήν Σμύρνην καί λεηλατούν τάς χριστιανικάς συνοικίας.

1822.—Κατόπιν πολυήμερου αγώνος οι Τούρκοι κυριεύουν την πόλιν της Ναούσης, φονεύουν τους ευρισκόμενους εκεί γέροντας και κατακαίουν την πόλιν.

1824.—Μετά τις σημαντικές επιτυχίες που είχαν τούρκοι και αιγύπτιοι υπό τον Χουσεΐν στην Κρήτη, ο αρμοστής Μανώλης Τομπάζης εγκαταλείπει την νήσο και ο αγώνας καταστέλλεται προσωρινά. Η υποταγή της Κρήτης είχε δυσμενείς επιπτώσεις για την Επανάσταση γενικότερα, αφού αυτή μετατράπηκε σε ισχυρή βάση ανεφοδιασμού του εχθρού.

1826.—Αρχίζει τας εργασίας της η έν Επιδαύρω Γ’ Εθνική Συνέλευσις.

.—Οι αρχηγοί τής φρουράς τού Μεσολογγίου, συνελθόντες είς σύσκεψιν υπό τήν προεδρίαν τού επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ είς τήν πλατείαν τής αγίας Παρασκευής, αποφασίζουν ομοφώνως τήν Εξοδον.

1833.—(ν. ημερολ.) Απέθανε εις Παρισίους, είς ηλικίαν 85 ετών, ό Αδαμάντιος Κοραής, όστις ηνάλωσε ολόκληρο τήν ζωήν του είς τήν διαφώτισιν του υποδούλου Ελληνισμού καί τήν προπαρασκευήν του διά τόν υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα. Μετά τήν κήρυξιν της Επαναστάσεως προσέφερε πολυτιμότας υπηρεσίας είς τό αγωνιζόμενον έθνος διά τών σοφών συμβουλών του πρός τούς έν Έλλάδι και τής σθεναράς υπερασπίσεως τών εθνικών δικαίων είς τήν ξένην.

1835 ή ’36 .—Πέντε νεομάρτυρες βρίσκουν φρικτό θάνατο από τους Αγαρηνούς. Τα μαρτύριά τους είχε αρχίσει από την Κυριακή του Θωμά και ήταν τα εξής. Τον Μιχαήλ με καταγωγή από την Κύπρο τον έκοψαν σε κομμάτια με μαχαίρι, ενώ, από τους υπόλοιπους με καταγωγή το νησί της Σαμοθράκης, ο Γεώργιος και ο Θεόδωρος απαγχονίστηκαν και οι Μανουήλ και Γεώργιος θανατώθηκαν με αιχμηρά μολυβένια αντικείμενα. Όλων τα μαρτύρια έγιναν στην Μάκρη της Αλεξανδρουπόλεως.

1841.—Οι οπλιτάρχαι και αντιπρόσωποι των επαρχιών Σελίνου, Κυδωνίας, Κισσάμου, Αποκορώνου, Ρεθύμνης, αγίου Βασιλείου, Αμαρίου καί Μυλοποτάμου συνελθόντες είς Βαφέ, ωρκίσθησαν σύμπραξιν μέ τούς Σφακιανούς είς τόν ιερόν υπέρ πατρίδος αγώνα. Ο αρχηγός τής είς Σούδαν ναυλοχούσης αγγλικής μοίρας ναύαρχος Στιούαρτ υπεδέχθη επιτροπήν τούτων μετά τιμητικών κανονιοβολισμών, ενώ ταυτοχρόνως είχε διατάξει μεγάλον σημαιοστολισμόν όλων τών πλοίων του καί υπέδειξεν είς τούς προσελθόντας νά ζητήσουν τήν ίδρυσιν ηγεμονίας, υπό τήν προστασίαν τής Αγγλίας. Αλλ’ ούτοι απήντησαν : «Δέν θέλομεν ούτε Άγγλους, ούτε ηγεμονίαν. Θέλομεν τήν ένωσιν τής πατρίδας μας, μετά τής ελευθέρας Ελλάδος. Διά τούτο καί εχύσαμεν ποταμούς αιμάτων». Έκτοτε ή Αγγλία εστράφη κατά τών ενωτικών προσπαθειών τού Κρητικού λαού. 

1854.—Ο Στρχης Τσάμης Καρατάσος, επικεφαλής περίπου 500 ανδρών, αποβιβάζεται στον όρμο Κουφού Σιθωνίας, με σκοπό την συστηματική διεξαγωγή του επαναστατικού αγώνα στην Χαλκιδική.

1896.—Έναρξη των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Λαμβάνουν μέρος 311 αθλητές από 13 χώρες, εκ των οποίων οι 230 είναι Έλληνες. Η ημερομηνία 25η Μαρτίου 1896, που καταγράφεται ως επίσημη ημερομηνία αντιστοιχεί στο Ιουλιανό ημερολόγιο. Ο Αμερικανός τριπλουνίστας James Connolly είναι ο πρώτος σύγχρονος Ολυμπιονίκης, με επίδοση 13.71μ, αφού κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας των 1ων Ολυμπιακών Αγώνων το άλμα τριπλούν ολοκληρώνεται πρώτο από όλα τα άλλα αγωνίσματα της πρώτης ημέρας.

1897.—Αί ελληνικαί δυνάμεις αποκρούουν τάς επιθέσεις τών Τούρκων είς τήν περιοχήν Μελούνας-Γκριτζάβαλι.

.—Σφοδρή μάχη γίνεται στο ύψωμα Μενεξέ.

1903.—Αλβανοί προβαίνουν σε σφαγές Χριστιανών στην Αχρίδα.

1914.—Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης διορίζεται γενικός διοικητής Μακεδονίας.

1920.—Ο ελληνικός στρατός δέχεται μικροεπιθέσεις Τούρκων ατάκτων.

1921.—Η ελληνική στρατιά εν Μ. Ασία εδραιώνει τις θέσεις της.

1922.—Οι «Σύμμαχοι»,  πιέζουν την Ελλάδα να εκκενώσει την Μικρά Ασία πρίν ακόμα την υπογραφή ειρήνης.

1926.—Ο δικτάτορας Θ.Πάγκαλος, δηλώνει ότι θα αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας, διατηρώντας συνάμα και την ιδιότητα του Πρωθυπουργού.

1935.—Επαναλειτουργούν τα Ελληνικά σχολεία στην Βόρειο Ήπειρο, μετά από απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

1941.—Ο πρωθυπουργός Αλ. Κορυζής απορρίπτει τις γερμανικές αιτιάσεις για την παρουσία βρετανικών δυνάμεων στη χώρα.

.—Εναρξις τής κατά τής Ελλάδος γερμανικής επιθέσεως, διενεργηθείσης δι‘ ισχυρών δυνάμεων πεζικού, πυροβολικού αλεξιπτωτιστών καί στούκας. Η γερμανική αεροπορία πλήττει διά μαγνητικών τορπιλών τό είς τόν λιμένα Πειραιώς ηγκυροβολημένον αγγλικόν σκάφος «Κλάν Φρέϋζερ», όπερ ήτο πλήρες πολεμεφοδίων. Εκ τής επακολουθησάσης τρομερής εκρήξεως κατεστράφησαν πλείσται οικίαι τού Πειραιώς.

.—Οι υπερασπισταί τού παρά τά ελληνοβουλγαρικά σύνορα οχυρού Ιστίμπεη συντρίβουν τάς θυελλώδεις γερμανικάς επιθέσεις καί δι‘ ηρωϊκής εξορμήσεως εξολοθρεύουν διά τής ξιφολόγχης μεγάλον αριθμόν Γερμανών στρατιωτών.

.—Οι υπερασπισταί τού οχυρού Κελκαγιά εξολοθρεύουν τούς εισελθόντας εντός αυτού Γερμανούς.

1943.—Ο Ιερός Λόχος, στις επιχειρήσεις της Τύνιδας, που αποσπάστηκε από την Γαλλική Φάλαγγα και διατέθηκε στην 2η Νεοζηλανδική Μεραρχία, λαμβάνει μέρος στη μάχη επί της αμυντικής τοποθεσίας του Ουαντί Ακαρίτ (Wadi Akarit).

1957.—Ιδρύεται η Ολυμπιακή Αεροπορία του Αριστοτέλη Ωνάση.

1960.—Πραγματική σύρραξη μεταξύ κυβερνητικών κι αριστερών βουλευτών σημειώνεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα να επέμβει η χωροφυλακή.

1979.—Το σχετικό Υπουργείο αποφασίζει την εφαρμογή του πρώτου δακτυλίου για τα IX αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας.

.—Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ, υπόσχεται στην ηγεσία της ΑΧΕΠΑ ότι, θα δείξει προσωπικό ενδιαφέρον για την επίλυση του Κυπριακού.

1985.—Η Βουλή εγκρίνει με 182 ψήφους την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί αναθεώρησης του Συντάγματος.

1993.—Συνεχίζει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας η δίκη του πρώην μεγαλοτραπεζίτη Γιώργου Κοσκωτά και 29 ακόμη ατόμων για την υπόθεση της Τράπεζας Κρήτης και του συγκροτήματος «Γραμμή ΑΕ».

1994.—Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω του εμπάργκο που επιβάλαμε στους κλέφτες της ιστορίας Σκοπιανούς [είναι γελοίοι όσο και οι πράξεις τους].

1996.—Πραγματοποιείται στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, με αγώνες αναπαράστασης των αθλημάτων του στίβου, γιορτάζοντας έτσι την 100η επέτειο από την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: