h1

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

07/06/2011

.

.

.

ΘΡΑΚΗ

ΘΡΑιΚΗ ωνομάζετο με την αρχαία ποιητικήν γλώσσαν Θρηικίη και Θρήκη, εξετείνετο δε κατά την παναρχαίαν περίοδον της Ελληνικής Ιστορίας, δηλαδή την προομηρικήν και την ομηρικήν εποχήν, γενικώς από τον Πηνειόν ποταμόν μέχρι του Ευξείνου Πόντου και του Ίστρου (Δουνάβεως) και πολύ πέραν αυτού. Συμπεριλαμβάνετο λοιπόν εις την Θράκην η βόρειος Θεσσαλία, δηλαδή η Περραιβία, ο Όλυμπος και η Νότιος Μακεδονία, ήτις ήτο τότε γνωστή με το ιδιαίτερον όνομα Πιερία.

Ή νότιος Μακεδονία ωνομάζετο προηγουμένως Ημαθία, χαριτωμένη χώρα, καθώς την χαρακτηρίζει ο Όμηρος, υπήρχε δε και πόλις Ημαθία. Αργότερον έλαβε το όνομα Πιερία από ένα αρχαίον ηγεμόνα των Μακεδόνων, τον Πίερον. Την χωράν αυτήν την κατείχον μερικοί Ηπειρώται και Ιλλυριοί, το δε περισσότερον μέρος αυτής Βοττιαίοι και θράκες, οι μεν Βοττιαίοι καταγόμενοι, ως λέγουν, εκ Κρήτης, εκ των θρακών δε, οι μεν Πίερες ενέμοντο την Πιερίαν και τα περί τον Όλυμπον μέρη, οι δε Παίονες τα περί τον Αξιόν και οι Ηδωνοί και οι Βισάλται την λοιπήν μέχρι του Στρυμόνος ποταμού χώραν1.

Τοιουτοτρόπως τα νότια όρια της πανάρχαιας Θράκης ήσαν ο Πηνειός ποταμός, το Αιγαίον πέλαγος, ο Ελλήσποντος και η Προποντίς.

Τα δυτικά όρια αυτής ήτο το όρος Βέρμιον, το οποίον κατά την αρχαιοτάτην εκείνην εποχήν το κατείχον οι Βρίγες θράκες. Είχε δε το Βέρμιον κατά την αρχαιότητα και μεταλλεία χρυσού 2.

Τα ανατολικά όρια της Θράκης ήτο ο Εύξεινος Πόντος.

Τα δε βόρεια κυρίως μεν ήτο ο Δούναβης μέχρι των εκβολών του, αλλά και μέγιστον μέρος της άνωθεν του Ίστρου ευρισκομένης χώρας εθεωρείτο Θράκη, όπου κατοικούσαν οι Γέται και οι Δακοί ή Δάκες, ομόγλωσσα θρακικά έθνη.

Ο Όμηρος έλαβεν ως πέρατα της Ελλάδος την Ωρικίαν (την κατά Μολοττούς και Θεσπρωτούς ήπειρον) και την Θράκην, το μεν εώον την Θράκην, το δε εσπέριον την Ωρικίαν 3.

Αλλά και κατά τους ιστορικούς ακόμη χρόνους η Θράκη εν γένει εξετείνετο προς βορράν πέραν του Δουνάβεως αορίστως, περιλαμβάνουσα όχι μόνον την άγνωστον Σκυθίαν, άλλα και όλην την απέραντον βορειοανατο λικήν Ευρώπην, με συγκεχυμένην πάντοτε έννοιαν των ορίων τούτων.

Αυτά ήσαν τα όρια της προομηρικής Θράκης. Κατά την ομηρικήν όμως εποχήν τα δυτικά όρια αυτής περιωρίσθησαν μέχρι του Αξιού ποταμού, όλη δε η ανατολικώς του Αξιού ποταμού χώρα εθεωρείτο και εκαλείτο Θράκη, συμπεριλαμβανομένης και της Χαλκιδικής χερσονήσου, της οποίας οι κάτοικοι ωνομάζοντο «οι επί Θράκης Χαλκιδείς».

Κατά την ιστορικήν εποχήν, την εποχήν προ πάντων των Περσικών πολέμων, τα δυτικά όρια της Θράκης ήτο ο Στρυμών ποταμός. «Θράκη διήκει από Στρυμόνος ποταμού μέχρι Ίστρου» 4. Και από την εποχήν του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι του Φιλίππου τα δυτικά όρια της Θράκης ήτο ο Στρυμών. «Εν Θράκη), η νυν Μακεδονία λέγεται» 5.

Τα έθνη όμως, τα όποια ευρίσκοντο μεταξύ του Στρυμόνος και του Αξιού, εξηκολούθουν να θεωρούνται από τους αρχαίους ιστορικούς και γεωγράφους πάντοτε ως θράκες, ως ήσαν άλλως τε. Ο διάσημος γεωγράφος Στράβων λέγει, ότι τα εντεύθεν του Στρυμόνος μέχρι του Βοσπόρου και του Αίμου πάντα είνε των θρακών πλην της παραλίας, την οποίαν είχον καταλάβει αί Ελληνικαί αποικίαι, ιδρυθείσαι εις την ακτήν του Αιγαίου πελάγους, του Μέλανος κόλπου, του Ελλησπόντου, της Προποντίδος και του Ευξείνου 6.

Από δε του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου το οριστικόν όριον της Θράκης έγινε προς δυσμάς ο Νέστος ποταμός. Οι Μακεδόνες ούτοι βασιλείς συμπεριέλαβον το πλουσιώτατον τούτο τμήμα της Θράκης εις την Μακεδονίαν και προς τούτο τοιαύτας εξέδωκαν διαταγάς κατά τους χρόνους εκείνους. Έδωκαν δε εξαιρετικήν σημασίαν εις την μεταξύ του Στρυμόνος και του Νέστου πλουσιωτάτην ταύτην χωράν και κατέστησαν αυτήν Μακεδονικήν ιδιοκτησίαν, κατόρθωσαν δε να έχουν μέγιστα εισοδήματα από τα μεταλλεία και την άλλην ευφυΐαν των τόπων εκείνων. Καθόσον όχι μόνον το Παγγαίον όρος είχε τα φημισμένα μεταλλεία χρυσού και αργυρού, άλλα και η μέχρι του Στρυμόνος και πέραν αυτού μέχρι της Παιονίας χώρα περιείχε τοιαύτα και οι οργώνοντες την χωράν εκείνην εύρισκον εις πολλά μέρη μόρια χρυσού 7.

Ή δε από του Στρυμονικού κόλπου μέχρι του Νέστου πόταμου εκτεινομένη χώρα ελέγετο «η κατά Φίλιππον και Αλέξανδρον Μακεδονία».
.
.
Η συνέχεια ΕΔΩ
.
.
.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: