Archive for Απριλίου 2011

h1

ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ

21/04/2011

Σερραίοι όμηροι στο δρόμο προς τη Βουλγαρία

.

.

Οι Μακεδόνες από τούς μυθικούς χρόνους μέχρι τής κατακτήσεώς των υπό τών Ρωμαίων (146 π.Χ.) παρέμεινον προσηλωμένοι εις τά ιστορικά πεπρωμένα τού Ελληνισμού. Ή Μακεδονία απετέλει τό πρός Βορράν προπύργιον τής αμύνης τής Ελληνικής φυλής. ‘0 ιστορικός Πολύβιος χαρακτηριστικώς περιέγραψε την ιστορικήν αυτήν αποστολήν τών Μακεδόνων με την ακόλουθον αξιοσημείωτον περικοπήν: «Ποιαν και πόσον μεγάλην τιμήν πρέπει νά λάβουν οι Μακεδόνες, οι οποίοι τό μεγαλύτερον διάστημα τής ζωής των δεν παύουν νά πολεμούν πρός τους βαρβάρους διά την ασφάλειαν τών Ελλήνων». Κατ’ αρχάς επροστάτευσαν τήν Ελλάδα από τά διάφορα Ιλλυρικά φύλα. Μετέπειτα επικεφαλής όλων τών Ελλήνων κατετρόπωσαν τούς Πέρσας, τόν προαιώνιον εχθρόν τού τότε Ελληνισμού καί μετέφερον τόν ελληνικόν πολιτισμόν καί τήν ελληνικήν γλώσσαν εις τας χώρας τής Ανατολής. Απέκρουσαν δε πάντοτε τούς επιδρομείς τής Ελλάδος εξ οιασδήποτε κατευθύνσεως κι’ αν ήρχοντο αυτοί.
‘Ως τοιούτοι επιδρομείς πρέπει νά θεωρηθούν οι Ρωμαίοι, οι οποίοι επωφελούμενοι από τας έριδας μεταξύ τών Ελλήνων, κατόρθωσαν νά κυριαρχήσουν όχι μόνον τής Ελλάδος καί τής Βαλκανικής, αλλά καί ολοκλήρου σχεδόν τού τότε γνωστού κόσμου. Η Μακεδονία παρέμεινεν υπό την κυριαρχίαν τών Ρωμαίων μέχρι τής δημιουργίας τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (395 μ.Χ.), χωρίς ουδ’ επ’ ελάχιστον νά απολέση τόν ελληνικόν χαρακτήρα της. Ο Στράβων, περιοδεύσας τήν Βαλκανικήν, ή οποία ευρίσκετο τότε υπό τήν Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν, συνήντησε τήν ελληνικήν φυλήν μέχρι τών Σκοπίων καί τών Βελεσσών, ελληνικούς δε συνοικισμούς καί πέραν τής οροσειράς τού Αίμου εις την κοιλάδα τού Δουνάβεως. Γράφει δε ως γενικόν συμπέρασμα εις τά «Γεωγραφικά» του: «είναι λοιπόν Ελλάς και ή Μακεδονία». 0 δέ ιστορικός Χέρτσμπεργκ λέγει ότι: «από τας δύο διοικήσεις τής επαρχίας του Ιλλυρικού, τής Μακεδονίας και τής Δακίας ή μεγάλη διοίκησις της Μακεδονίας περιελάμβανε και τόν Ευρωπαϊκόν Ελληνισμόν επί αιώνας. Και τούτο διότι αι εξ επαρχίαι αυτής, ή Μακεδονία από του Σκάρδου ή του Δουνάβεως, ήσαν και παρέμειναν, εξαιρουμένης τής Νέας ‘Ηπείρου, κυριώτατα ως η αληθής χώρα του Ευρωπαϊκού Ελληνισμού και μάλιστα μεθ’ όλων τών παλαιοτέρων και νεωτέρων ελληνικών φυλών».

.
.
.
Η συνέχεια του κειμένου ΕΔΩ

.

.

h1

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

21/04/2011

.

.

.

Καταφρόνησε τα άτιμα για να βρής τα τίμια!

Γίνου νεκρός για να ζήσης.


*****


Άφησε τα μικρά για να βής τα μεγάλα! Γένου νεκρός κατά την ζωή και θέλεις ζήσει μετά θάνατον. Προτίμησε να αποθάνης παρά να ζης αμελώς!

Ζήτησε τα ψυχωφελή και τα τίμια από τον Θεό –όπως ο Σόλων και ο Ελισσαίος- για να δοξασθής και εδώ και στον Ουρανό!…


Αγ. Ισαάκ ο Σύρος

.

.

h1

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

19/04/2011

.

.

1926.—Ημέρα ίδρυσης του ΠΑΟΚ (Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών) στην Θεσσαλονίκη. Ήταν μια πρωτοβουλία προσφύγων από την Κωνσταντινούπολη με πρώτο πρόεδρο τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Τα χρώματα της ομάδας είναι το μαύρο και το άσπρο, που συμβολίζουν τις χαμένες πατρίδες και την ελπίδα, που δεν σβήνει.

Η Ίδρυση

Ο ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ είναι η ιστορική συνέχεια του Κωνσταντινουπολίτικου αθλητικού και πολιτιστικού Σωματείου «Ερμής», που δημιουργήθηκε από Ρωμιούς της Πόλης το έτος 1875, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης – το Πέρα. Το πρώτο καταστατικό του συλλόγου εγκρίθηκε στις 20 Απριλίου 1926, με απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. 822).

Τα ιδρυτικά μέλη ήταν: Α. Αγγελόπουλος, Α. Αθανασιάδης, Κ. Αναγνωστίδης, Μ. Βεντουρέλλης, Φ. Βυζάντιος (β΄ πρόεδρος), Α. Δημητριάδης, Δ. Δημητριάδης, Ν. Ζουμπουλίδης, Μ. Θεοδοσιάδης, Θ. Ιωακειμόπουλος, Π. Καλπακτσόγλου, Θ. Καρτσαμπέκης, Δ. Κοεμτζόπουλος, Κ. Κοεμτζόπουλος, Π. Κοντόπουλος, Κ. Κρητικός, Μ. Κωνσταντινίδης, Π. Μαλέτσκας, Ι Νικολαίδης, Λ. Παπαδόπουλος, Φ. Σαμαντζόπουλος, Θ. Τσούλκας, Μ. Τσούλκας, Σ. Τριανταφυλλίδης, Τ. Τριανταφυλλίδης (που ήταν και ο πρώτος πρόεδρος).

 Το πρώτο έμβλημα του Π.Α.Ο.Κ. (1926) ήταν το τετράφυλλο τριφύλλι και το πέταλο. Τα φύλλα ήταν πράσινα και πάνω από το καθένα ήταν χαραγμένα τα αρχικά της λέξης Π.Α.Ο.Κ. Το σκέφτηκε ο αείμνηστος Κώστας Κοεμτζόπουλος που πήρε την ιδέα από το πακέτο τσιγάρων που κάπνιζε. Τα χρώματα που επιλέχθηκαν για τον Σύλλογο ήταν το Μαύρο ως ένδειξη πένθους και λύπης για την απώλεια των χαμένων πατρίδων και το λευκό που συμβολίζει την ελπίδα και την αισιοδοξία.

Το πρώτο Δ.Σ.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΟΚ 1926-1927 αποτελούνταν από:

1) Πρόεδρος: Τ. Τριανταφυλλίδης,

2) α’ αντιπρόεδρος: Π. Καλπακτσόγλου,

3) β’ αντιπρόεδρος: Αθ. Αθανασιάδης,

4) γενικός γραμματέας: Κ. Κρητικός,

5) Ειδικός Γραμματέας, Μ. Τσούλκας,

6) ταμίας: Θ. Ιωακειμόπουλος,

7) έφορος ποδοσφαίρου: Α. Αγγελόπουλος,

8 ) σύμβουλοι: Μ. Κωνσταντινίδης και

9) Σ. Τριανταφυλλίδης.

Αμέσως μόλις συστάθηκε ο Π.Α.Ο.Κ. και μετά από δύο μήνες προετοιμασίας, αποφασίστηκε να κατέβει η ομάδα σε αγώνες με τις υπόλοιπες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Η λαχτάρα όλων να δουν τη νέα ομάδα αγωνιζόμενη, οδήγησε πολύ κόσμο στο γήπεδο του Ηρακλή (στις 26 Ιουλίου 1925), τον οποίο και νίκησε με 2-1.

Ο πρώτος Ύμνος Read the rest of this entry ?

h1

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΧΑΣΤΙΝΓΚΣ

19/04/2011

,

,

 Φράνκ Ἄστιγξ. Ἐλαιογραφία τοῦ Σπυρίδωνος Προσαλέντη,Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο

Φράνκ Ἄστιγξ. Ἐλαιογραφία τοῦ Σπυρίδωνος Προσαλέντη,Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο

.

.

Χάστινγκς (Hastings) (1794-1828)

.

Βρετανὸς ἀξιωματικὸς τοῦ ναυτικοῦ ἀπὸ τοὺς πιὸ ἔνθερμους φιλέλληνες, μὲ πλούσια δράση στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Τὸ 1822 ἦρθε στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀμέσως προσπάθησε νὰ πείσει τοὺς Ἕλληνες νὰ βελτιώσουν τὴ μαχητικὴ ἱκανότητα τοῦ στόλου. Ἀγωνίστηκε στὴν Πελοπόννησο καὶ τὴν Κρήτη. Τὸ 1824 ἐπέστρεψε στὴν Ἀγγλία, ὅπου ἐπιμελήθηκε τὴν κατασκευὴ ἀτμοκίνητου πολεμικοῦ ποὺ εἶχε παραγγείλει ἡ Ἑλλάδα. Ὡς κυβερνήτης τοῦ πλοίου, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος χορήγησε σημαντικὸ ποσό, κατέπλευσε τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 1826 στὸ Ναύπλιο. Στὴ συνέχεια ἔδρασε στὸ Φάληρο καὶ τὸν Πειραιᾶ καθὼς καὶ στὸν Παγασητικό, στὸ Τρίκκερι, στὴν Ἀλεξάνδρεια, στὸ Μεσολόγγι καὶ στὸν Κορινθιακό. Ἐπιτυχὴς ἡ εἴσοδός του στὸν Κορινθιακὸ καὶ ἡ νίκη του στὸ κόλπο τῆς Ἰτέας. Ἀπό τὸν Μάρτιο τοῦ 1828 εἶχε ὁργανώσει τὸν κανονιοβολισμὸ τοῦ Αἰτωλικοῦ, προπύργιο τοῦ Μεσολογγίου. Στὴν κρίσιμη τελικὴ ἐπίθεση, ἐγκατέλειψε τὴν ἀσφάλεια τῆς «Καρτερίας» καὶ ἔλαβε μέρος στὴν μάχη ὁδηγῶντας τὴν ἐπίθεση ἀπό τὴν πρώτη γραμμὴ. Πληγώθηκε ἐλαφρά, ἀλλά δυστυχῶς λόγῳ ἐλλείψεως νοσοκομειακῆς περιθάλψεως, πέθανε στὶς 20 Μαΐου 1828.

,

,

Περισσότερα για τον ανιδιοτελή φιλέλληνα στο:

http://www.istorikathemata.com/

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος : http://wp.me/p12k4g-PA

,

,

.
.
.

h1

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

19/04/2011

.

.

Καλύτερα να πετάξεις μια πέτρα άσκοπα, παρά μια κουβέντα. Λέγε όσα πρέπει και όταν πρέπει και μην ακούς όσα δεν πρέπει. Το να μη φανερώνεις την αλήθεια είναι σαν να θάβεις χρυσάφι.

αγ. Ιω. Δαμασκηνός

*****

  Αν μας είναι αδύνατον να μην ταραχθούμε (σε μια προσβολή ή ύβρη), πρέπει τουλάχιστον να συγκρατούμε την γλώσσα μας, καθώς λέει ο ψαλμωδός: «Έταράχθην και ουκ ελάλησα».
αγ. Σεραφείμ του Σάρωφ

.
.
.

h1

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΟ ΤΣΕΡΝΟΜΝΠΙΛ

19/04/2011

.

Το ραδιενεργό ατύχημα της Φουκουσίμα είναι πλέον επισήμως το μεγαλύτερο ατύχημα στα χρονικά της ατομικής ενέργειας. Ευτυχώς και λόγω των ατμοσφαιρικών φαινομένων, στην Ελλάδα μόνο ένα μικρό ποσοστό της ραδιενέργειας θα καταπέσει. Ωστόσο το φαινόμενο θα συνεχίσει να εξελίσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για 1 χρόνο δηλαδή.
Το κυρίως πρόβλημα είναι τα ραδιενεργά ισότοπα Ιωδίου 131, Κεσίου 137 και Ξένου 133.

Το Ιώδιο, έχει ημίσιο χρόνο ζωής 8 ημερών. Αυτό σημαίνει πως ενέργεια που εκλείει μειώνεται στο μισό σε 8 ημέρες. Ωστόσο η έντασή της είναι μεγάλη, ενώ στην ουσία θα συνεχίσει να είναι εμπλουτισμένο για πάρα πολλά χρόνια. Αυτά τα ισότοπα κατάφεραν (λόγω της συστάσεως τους – είναι πολύ ελαφρά) να εισχωρήσουν αρκετά ψηλά στην ατμόσφαιρα και ταξιδέψουν σε όλον τον κόσμο, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έτσι πέρασαν τον Ειρηνικό την Αμερική τον Ατλαντικό και στη συνέχεια έφθασαν στην Ευρώπη σε 2-3 εβδομάδες.

Στη συνέχεια είτε με τη μορφή σκόνης, είτε με τη μορφή βροχής η ραδιενέργεια πέφτει στο έδαφος και στη θάλασσα φυσικά.

Ήδη στη Γαλλία έγιναν συστάσεις σε εγκύους και παιδιά (οι ευπαθέστερες ομάδες) να αποφεύγουν το φρέσκο γάλα και το σπανάκι. Ενώ στις ΗΠΑ, βρήκαν ίχνη ραδιενέργειας (Ιωδίου και κεσίου) στο πόσιμο νερό και στο γάλα.

Το κακό με τη ραδιενέργεια είναι ότι λειτουργεί σωρευτικά. Δεν αποβάλλεται από τον οργανισμό (όταν απορροφηθεί εσωτερικά) και η επόμενη δόση επιδρά αθροιστικά.
Τα επόμενα λοιπόν είναι μερικά εύκολα μέτρα προκειμένου να περιορίσουμε την έκθεσή μας σε αυτήν (για τους επόμενους μήνες 1-2 τουλάχιστον):

.

.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

1) Προμήθεια σε αλάτι (περιέχει Ιώδιο – Αν ο θυροειδής «γεμίσει» με καθαρό Ιώδιο, τότε απορρίπτει το ραδιενεργό).

2) Αποφυγή όσο το δυνατόν των φρέσκων λαχανικών ελευθέρας καλλιέργειας και προτίμηση των αντιστοίχων καλλιεργειών θερμοκηπίου (ιδιαιτέρα προσοχή στο σπανάκι, λάχανο και γενικώς πλατύφυλλα λαχανικά).

3) Αποφυγή φρέσκου γάλακτος και τυριού, ιδιαιτέρως στη βόρεια Ελλάδα (τουλάχιστον για 1 μήνα και πλέον), προτιμάμε το εβαπορέ.

4) Προτίμηση μικρών φρέσκων ψαριών από τα μεγαλύτερα. Δηλαδή : γαύρος, σαρδέλλα, αθερίνα (τα μικρά ψάρια λόγω του ότι έχουν μικρή διάρκεια ζωής, δεν σωρεύουν πολλά τοξικά και ραδιενεργά στοιχεία).

5) Προσοχή στα κατεψυγμένα, εφόσον δεν αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος αλιεύσεώς τους. Ο Ειρηνικός είναι πλέον γεμάτος ραδιενέργεια.

6) Προτίμηση των αυγών και των πουλερικών μαζικής παραγωγής από τα ελευθέρας, εφόσον η κτηνοτροφία γίνεται σε μεγάλες στεγασμένες μονάδες.

7) Ομπρέλα στην βροχή.

8.) Αφήνουμε τα παπούτσια εκτός σπιτιού ή στη βεράντα.

9) Αποφυγή των παιδιών να παίζουν σε λιμνάζοντα νερά.

10) Αποφυγή στο μάζεμα και μαγείρεμα αγρίων χόρτων.

11) Προσοχή στις εκδρομές στα βουνά. Το μεγαλύτερο μέρος της ραδιενέργειας, αλλά και άλλων βαρέων μετάλλων έχει καταπέσει στα βουνά, καλό θα είναι να είμαστε κατάλληλα ντυμένοι (γαλότσες – όταν έχει υγρασία- και όχι εκτεταμένη επαφή με το χορτάρι). Αποφυγή κατάποσης νερού από ρυάκια σε πλαγιές.

12) Προσοχή στους επαγγελματίες και ιδιώτες που εισάγουν προϊόντα από την Ιαπωνία. Είναι πολύ πιθανόν να έχουν κάποιο ποσό ραδιενέργειας.

13) Έλεγχος της κατάστασης του Θυροειδούς αδένα, που είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητος στο ισότοπο ραδιενεργό Ιώδιο 131.

.

.

.

Υ.Γ. Ευχαριστώ τον καλό φίλο Χ. Σ. για τις συμβουλές του.

 .

 .

.

h1

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

18/04/2011

…Οίον δη νυ θεούς βροτοί αιτιόωνται εξ ημέων γάρ φασι κακ’ έμμεναι, οι δε και αυτοί σφήσιν ατασθαλίησιν υπέρ μόρον άλγεα έχουσιν.

.

Πόσο άδικα (εμάς) τους θεούς οι άνθρωποι κατηγορούν γιατί λένε πως από εμάς έρχονται οι συμφορές τους, ενώ και οι ίδιοι από τις δικές τους ανοησίες δοκιμάζουν πίκρες που δεν είναι γραμμένες από την δική τους μοίρα τους.

.

.

.

Πηγή: Το καταπληκτικό Λεξικό Αρχαϊστικών Φράσεων, του Δημήτριου Τσιρόγλου από τις εκδόσεις Σαβάλας.

.

.

.

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 97 ακόμα followers