Άρθρα με ετικέτες ‘ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ’

h1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

05/07/2013

.

Λαϊκὴ εἰκόνα ποὺ ἀπεικονίζει τὴν μάχη τοῦ Σαγγαρίου.

.

,

Στρατηγικὰ καὶ τακτικὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν Μικρᾶ Ἀσία

 ,

,

Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἀποβιβάσθηκε στὴν Σμύρνη τὸν Μάϊο τοῦ 1919 κατόπιν Συμμαχικῆς συναινέσεως, μὲ ἀποστολὴ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν τάξι στὴν περιοχὴ αὐτὴ καὶ νὰ προστατεύσῃ τὸ πολυπληθὲς Ἑλληνικὸ στοιχεῖο. Τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 1919 μέχρι τὸν Μάϊο τοῦ 1920, χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐπιχειρήσεις τοπικοῦ χαρακτῆρος γιὰ τὴν έκκαθάριση τῆς κατεχομένης περιοχῆς.

Γενικῶς ἦταν μία περίοδος στασιμότητος καὶ ἀναγκαστικῆς ἀναμονῆς γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ, λόγῳ τῶν ἀπαγορευτικῶν διαταγῶν τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων.

Μία κηδεμονία δεσμευτικὴ στὶς ἐνέργειες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, χωρὶς τῆν δυνατότητα ἀντιδράσεως, γεγονὸς ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ χαθῇ πολύτιμος χρόνος εἰς βάρος τῶν Ἑλληνικῶν συμφερόντων.

.

Οἱ ἐπιχειρήσεις πρὸς Φιλαδέλφεια – Προῦσα – Οὐσᾶκ ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 1920, εἶναι οἱ πρῶτες σὲ σχετικὰ μεγάλη κλίμακα ποὺ ἀνέλαβε ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς.

Κατὰ τὶς ἐπιχειρήσεις αὐτὲς οἱ Ἑλληνικὲς δυνάμεις, δὲν μπόρεσαν νὰ πραγματοποιήσουν τὸν στρατηγικὸ τους ἀντικειμενικὸ σκοπὸ. Πέτυχαν μὲ εὐχέρεια καὶ μὲ μικρὲς ἀπώλειες νὰ καταλάβουν τοὺς γεωγραφικοὺς ἀντικειμενικοὺς τους σκοποὺς, ἀλλὰ δὲν πέτυχαν τὴ συντριβὴ καὶ τὴν αἰχμαλωσία τῶν τουρκικῶν δυνάμεων κυρίως διότι ἡ στρατηγικὴ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ ἦταν ἡ ἀποφυγὴ μάχης ἐκ παρατάξεως καὶ ἡ ὑποχώρησις λόγῳ ἀνάγκης σὲ ἀλλη τοποθεσία. Ἡ στρατηγικὴ αὐτὴ ἐφαρμοζόταν μὲ τὴν παραχώρηση μεγάλων ἐδαφικῶν ἐκτάσεων, τὴν καταστροφὴ τῶν συγκοινωνιῶν καὶ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερη ἀπομάκρυνση τοῦ ἀντιπάλου ἀπὸ τὶς βάσεις του.

.
Ἔτσι τὴν περίοδο αὐτὴ, ἡ κατάληψις ἐκτεταμένων περιοχῶν δὲν εἶχε μόνο ὡς συνέπεια τὸ διπλασιασμὸ τοῦ Μικρασιατικοῦ Μετώπου, ποὺ πραγματοποιήθηκε χωρὶς παράλληλη αὔξηση τῆς Ἑλληνικῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως, ἀλλὰ καὶ τὸν διαχωρισμὸ τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων σὲ δύο μέτωπα, μεταξὺ τῶν ὁποίων παρεμβαλλόταν τὸ Μικρασιατικὸ ὁροπέδιο.

Γενικῶς ἡ Διοίκησις τῆς Στρατιᾶς Μ. Ἀσίας σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, διέπονταν ἀπὸ αὐστηρῶς συγκεντρωτικὸ πνεῦμα στὸ ζήτημα τῆς διεξαγωγῆς τους, ἀλλὰ καὶ στὴ διαδικασία τῶν ἀνεφοδιασμῶν καὶ μεταφορῶν, χωρὶς νὰ ἀφήνῃ στὰ ὑφιστάμενα κλιμάκια πρωτοβουλία ἐνεργείας,  ἐπεμβαίνοντας πολλὲς φορὲς καὶ μέχρι τοῦ κλιμακίου τοῦ Συντάγματος.

Ἡ διεξαγωγὴ τῶν ἐπιχειρήσεων γιὰ νὰ ἔχει θετικὸ ἀποτέλεσμα, ἀπαιτοῦσε πρωτοβουλία καὶ τόλμη ἐνεργείας ὄχι μόνο στὸ κλιμάκιο τῆς Στρατιᾶς, ἀλλὰ καὶ στοὺς ὑφισταμένους Σχηματισμοὺς μὲ ταχεῖς ἀποφάσεις καὶ ἄμεση ἐκτέλεσή τους, καθῶς καὶ ἄμεση ἐκμετάλλευση τυχὸν εὐνοϊκῶν καταστάσεων μὲ χρησιμοποίηση ἐφεδρικῶν Μονάδων.

.

Μετὰ τὶς ἐκλογὲς Νοεμβρίου τοῦ 1920, ἡ Στρατιᾶ προέβει σὲ δύο ἐπιθετικὲς ἐνέργειες χωρὶς καμμία ἀριθμητικὴ ἤ ὑλικὴ ἐνίσχυση τῶν μέσων της καὶ ὄχι ἐπαρκῶς πληροφορημένη γιὰ τὴν σημαντικὴ αὔξηση τῶν πολεμικῶν μέσων τῆς κεμαλικῆς τουρκίας.

Ἡ πρώτη ἀπὸ αὐτὲς, ἡ ἐπιθετικὴ ἀναγνώρισις ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1920 στὴν περιοχὴ Ἐσκῆ Σεχῆρ γιὰ τὴ διαπίστωση τῶν ἐχθρικῶν δυνατοτήτων, ἦταν μία λανθασμένη τακτικὴ ἐπιλογὴ, δίνοντας στὸν κεμᾶλ τὴν εὐκαιρία νὰ ὁμιλῇ γιὰ ἦττα τῶν Ἑλλήνων.

Πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι, κατὰ τοὺς σκληροὺς καὶ αἰματηροὺς ἀγῶνες ποὺ διεξήχθησαν Ἀνατολικὰ τοῦ Σαγγαρίου, ὁ Ἕλληνας μαχητὴς, παρὰ τὶς δυσχέρειες καὶ τὰ σφάλματα, ἀναδείχθηκε κυρίαρχος τοῦ πεδίου μάχης.

Καρτερικὸς, λιτοδίαιτος καὶ γενναῖος, ἀνέπτυξε τὸ ἐπιβαλλόμενο ἐπιθετικὸ πνεῦμα καὶ ἀπέσπασε τὸν θαυμασμὸ τοῦ ἀντιπάλου.

Ὑπῆρξε ὁ κύριος συντελεστὴς τῶν ἐπιτυχιῶν στὸ Ταμποὺρ Ὀγλοῦ, Σαπάντζα, Καλὲ Γκρότο, Ἀρντίζ Ντὰγ καὶ Τσὰλ Ντὰγ, ὅπου ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἐπιβλήθηκε τακτικῶς ἐπὶ τοῦ κεμελικοῦ νεοτουρκικοῦ στρατοῦ.

.

Λόγῳ ἀδυναμίας ἀνεφοδιασμοῦ, τμήματά μας τράφηκαν γιὰ μέρες μὲ βραστὸ σιτάρι.

Παρ’ὅλες τὶς κακουχίες ἡ Ψυχὴ τοῦ Ἕλληνος στρατιώτου παρέμεινε Ἀλύγιστος, φτάνοντας νὰ διακωμωδήσῃ ἀκόμα καὶ αὐτὴ του τὴ δυστυχία, καθῶς τὸ φοβερὸ αὐτὸ σιτηρέσιο ὀνομάστηκε ἀπὸ τοὺς φαντάρους μας « τὰ κόλλυβα τοῦ Γούναρη»……….

 .

.

.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἐξαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

Πιθανὸν νὰ ἀντιμετωπίσετε πρόβλημα στὸ ἄνοιγμα τοῦ συνδέσμου μέσω τῆς Google chrome

 .

.

.

Ἀναδημοσίευσις ἐπιβάλλεται μὲ τὴν αὐτονόητη πάντοτε ἀναφορά στὴν πηγὴ

.

.

 [shortlink] : http://wp.me/p12k4g-34D

,

,

h1

ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

02/07/2013

.

οι λεβέντες.

.

.

Ἡ κτηνωδία καὶ ἡ ἀχαλίνωτη ἀγριότητα τῶν στρατευμάτων τοῦ Κεμᾶλ.

.

.

Χάρης Τσιρκινίδης, ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: ἔχω ὅπλο τὴν ἀγχόνη…

 .

.

……Παρὰ τὴ γενικὴ καθοδήγηση τῆς γαλλικῆς κυβέρνησης πρὸς τοὺς Γάλλους ἀξιωματικοὺς καὶ δημοσιογράφους, ν’ ἀποκρύπτουν τὰ ἐγκλήματα τῶν Τούρκων ἤ νὰ τὰ παραποιοῦν, μερικοὶ ἔντιμοι Γάλλοι εἶπαν τὴν ἀλήθεια.

Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς, ὁ Γάλλος Ζουμπὲρ (Joubert), ὑπεύθυνος τοῦ παραρτήματος τῆς τράπεζας «Credit Foncier», στὴ Σμύρνη, ὅταν ἔφτασε στὴ Μασσαλία, μπροστὰ σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους, εἶπε:

«Τὸ βράδυ τῆς ἡμέρας ποὺ ξέσπασε ἡ πυρκαγιᾶ βγῆκα ἀπὸ τὸ σπίτι μου, τὸ ὁποῖο βρισκόταν σὲ μία κάθετο τῆς ὁδοῦ Χατζηστάμου. Πῆγα στὸ δρόμο αὐτὸ γιὰ νὰ πληροφορηθῶ γιὰ τὸ τὶ συνέβαινε…Ἐκεῖ συνάντησα ἕνα τμῆμα διακοσίων – τριακοσίων ὁπλισμένων Τούρκων. Ἀφοῦ τοὺς εἶπα ὅτι εἶμαι Γάλλος τοὺς ρώτησα τὶ ψάχνουν. Μοῦ ἀπάντησαν ψύχραιμα ὅτι εἶχαν διαταγὲς νὰ πυρπολήσουν τὴ συνοικία. Προσπάθησα νὰ τοὺς κάνω ν’ ἀλλάξουν γνῶμη, ἀλλὰ αὐτοὶ ἀπάντησαν: ‘’Εἶναι ἀνώφελο, φύγετε ἐσεῖς, φύγετε’’. Πράγματι, λίγο χρόνο μετὰ ποὺ ἐγκατέλειψα τὸ σπίτι μου, οἱ ἐμπρηστικὲς βόμβες ἄρχισαν νὰ πέφτουν βροχηδὸν πάνω του».

Στὰ ἑλληνικὰ ἀρχεῖα τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἐντοπίσαμε μία προσωπικὴ ἔκθεση τοῦ Ἄγγλου ἱερέα Τσάρλς Ντόμπσον (Charles Dobson), τὴν ὁποῖα συνέταξε, ἐνῶ βρισκόταν στὴ Μάλτα καθ’ ὁδὸν πρὸς τὴν Ἀγγλία. Ἰδοῦ, μερικὰ ἀποσπάσματά της:

«Ἦμουν στὴ Σμύρνη ὅταν τὰ κεμαλικὰ στρατεύματα μπῆκαν στὴν πόλη. Μερικὲς μέρες πρὶν τὴν εἴσοδό τους ὑπῆρξε αὐξημένος φόβος μεταξὺ τῶν κατοίκων. Κλήθηκα ἀπὸ τὸ μητροπολίτη Χρυσόστομο καὶ βρῆκα αὐτὸν, καὶ τοὺς ἄμεσα γύρω του, νὰ φοβοῦνται γιὰ ὑπερβασίες, ὅταν θὰ ἔφταναν οἱ Τοῦρκοι.

Ὁ μητροπολίτης μοῦ ἔδωσε ἕνα μήνυμα, ὑπογεγραμμένο ἀπὸ αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους ἀξιωματούχους, περιλαμβανομένου τοῦ Ἀρμενίου ἀρχιεπισκόπου, παρακαλώντας με νὰ τὸ στείλω μὲ βιασύνη στὸν ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Καντέρμπουρυ. Ἦταν μία ἔκκληση πρὸς ἐκεῖνον νὰ χρησιμοποιήσει τὴν ἐπιρροὴ του στὴ βρετανικὴ κυβέρνηση, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ μία συμφωνία μὲ τὸν Κεμᾶλ ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη ἤ στὸ ἐνδεχόμενο μιᾶς εἰσόδου, νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ προστασία ἤ τουλάχιστον οἱ ζωὲς τοῦ λαοῦ του.

Λυποῦμαι ποὺ ἄφησα αὐτὸ τὸ μήνυμα κρυμμένο στὸ γραφεῖο μου. Θὰ ἦταν κακὸ ἄν κατασχόταν σὲ αὐτὲς τὶς τραγικὲς ἡμέρες. Ἡ τελευταῖα φράση ἦταν μία ἔκκληση: “Στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ βιαστεῖτε, ἐνόψει τῆς ἐπικείμενης συμφορᾶς”.

Ἀπὸ κοινοῦ μὲ ὅλους τοὺς Βρετανοὺς, τοὺς ὁποίους συμβουλεύτηκα, δὲν νομίσαμε ὅτι οἱ Τοῦρκοι θὰ συμπεριφέρονταν μὲ τέτοιο τρόπο ὅπως δικαιολογοῦσαν οἱ φόβοι τοῦ μητροπολίτη.

Ἐντούτοις, ἔδωσα τὸ μήνυμα στὸ σὲρ Ἄρμοντ ντὲ Μπωβουᾶρ Μπρὸκ (Armond de Bauvoir Brock) ἀνώτατο ναυτικὸ διοικητὴ…

…Μὲ συμβούλευσε νὰ χρησιμοποιήσω τὴ διακριτικότητά μου καλώντας τὸν ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Καντέρμπουρυ. Ἀλλὰ σὲ κάθε τηλεγράφημα ποὺ θὰ ἔστελνα νὰ πρόσθετα ὅτι ὁ Βρετανὸς ναύαρχος εἶχε δεῖ τὸ μήνυμα. Στὸ ἐνδεχόμενο διατάραξης τῆς τάξης, ἦταν προετοιμασμένος νὰ δώσει, μὲ τὴ δύναμή του, προστασία σὲ ὅλα τὰ τμήματα τῆς Κοινότητας…

…Ζήτησα ἀπὸ τὸ ναύαρχο ἐξουσιοδότηση νὰ δημοσιεύσω, στὸ ὄνομά του, ἕνα μήνυμα στὸν τύπο. Εἶπε ὅτι θὰ μποροῦσα νὰ πῶ τὴ γνώμη του, ὅτι ὁποιαδήποτε κατάληψη θὰ γίνει μὲ τάξη καὶ ὅτι συμβούλευε τὸν καθένα νὰ κοιτάξει τοὺς πρόσφυγες ποὺ ἔχουν ἐπισσωρευτεῖ στὴν πόλη καὶ ν’ ἀποφύγει νὰ δώσει ὁποιαδήποτε πρόκληση.

Πῆγα τὸ μήνυμα τοῦ ναύαρχου σὲ μία συνεδρίαση ἔξι μελῶν μὲ ἐπιρροή, στὸ Ἀρχηγεῖο τῆς “Μικρασιατικῆς Ἄμυνας”… Ἔμαθα ὅτι ὑπῆρχε ἀκόμη ἐλπίδα, ὅτι μία ἀξιόλογη μερίδα τοῦ ὑποχωροῦντος στρατοῦ, βοηθούμενη ἀπὸ ἐθελοντὲς πολίτες, θὰ ἦταν ἱκανὴ νὰ κρατήσει τὴν πόλη καὶ τὰ περίχωρά της, μέχρι τὸ χρόνο ποὺ οἱ σύμμαχοι θὰ ἐπενέβαιναν γιὰ νὰ  διευθετηθεῖ μία ἀνακωχὴ. Ἔγραψα τὸ μήνυμα τοῦ ναυάρχου καὶ τὸ παράδωσα, μαζὶ μὲ πέντε μέλη τοῦ Συνδέσμου στὸν Τύπο. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ μὲ συνόδευσε νὰ πᾶμε στὸ μητροπολίτη. Τὰ μέλη μοῦ ζήτησαν νὰ διευκολύνω νὰ ἔχουν μία συνέντευξη μὲ τὸ ναύαρχο, καθῶς εἶχαν πληροφορίες γιὰ τουρκικὴ συνωμοσία στὴν πόλη…

Βρῆκα τὸ μητροπολίτη γεμᾶτο ἀπὸ ὀδυνηρὴ ἀνησυχία σχετικὰ μὲ τὸ λαὸ του καὶ μὴ καθησυχασμένο ἀπόλυτα ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ ναυάρχου, καθῶς ὁ ἴδιος αἰσθανόταν ὅτι γνώριζε τοὺς Τούρκους καλύτερα ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους ἀξιωματικοὺς.

Αὐτὴ ἦταν ἡ τελευταῖα φορὰ ποὺ εἶδα τὸ μητροπολίτη. Ἦταν, ἀληθινὰ, ἕνας μάρτυρας, ὁ ὁποῖος πέθανε παραμένοντας στὸ μέσο τοῦ λαοῦ του…

.

.

.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ συγκλονιστικὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

Πιθανὸν νὰ ἀντιμετωπίσετε πρόβλημα στὸ ἄνοιγμα τοῦ συνδέσμου μέσω τῆς Google chrome

.

.

.

Ἀναδημοσίευσις ἐπιβάλλεται μὲ τὴν αὐτονόητη πάντοτε ἀναφορᾶ στὴν πηγῆ

 .

.

.

h1

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΕΚ ΤΑΥΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΙ

17/06/2013

.

Παιδιὰ σὲ καταυλισμὸ προσφύγων στὴν Ἀθήνα

.

.

Διάλεξις δοθεῖσα ὑπὸ Νικολάου Λαῒου τῇ 09/04/1927

 .

Ἡ παροῦσα διάλεξις θὰ δώση ἐν συνόψει τὴν εἰκόνα τῆς ὅλης προσφυγικῆς ὑποθέσεως  ἤτις ἔσχε σπουδαῖον ἀντίκτυπον ἐπὶ τῆς πολιτικῆς, κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς ζωῆς τῆς χώρας, θὰ ὤφειλαν δὲ ἴσως πάντες οἱ ὁπωσδήποτε τὰ οἰκονομικὰ ἀσχολούμενοι νὰ ἔχωσι μίαν ἰδέαν τῶν γενικῶν ὅρων τοῦ προβλήματος, ὁποῖον ἐτέθη πρὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.

.

Κατὰ τὸ φθινόπωρον τοῦ 1922, ἐν μία ἡμέρα δυστυχίας κατεβάλλετο, ἐξεμηδενίζετο καὶ ἐξεριζοῦτο ἀπὸ τὰ βάθη καὶ τὰ παράλια τῆς Μ. Ασίας ἕνας ὁλόκληρος ὅγκος Ἑλληνικοῦ Πληθυσμοῦ, 1.400.000 περίπου προσφύγων, γυμνῶν, ρακενδύτων, πεινώντων καὶ ὅστις στιβαζόμενος ἐντὸς τῶν πλοίων μεταφέρετο εἰς τὴν Ἑλληνικὴν πατρίδα διὰ νὰ διαιτᾶται κατόπιν καὶ ἐπὶ μακρῶν, εἰς τὰ πεζοδρόμια τῶν πόλεων, τὰ λιθόστρωτα τῶν ὀδῶν, ἄνευ στέγης , ἄνευ ἐπαρκοὺς περιθάλψεως, συγκεντρωμένος ὑπὸ τὰ ὑπόστεγα Σιδ.Σταθμῶν ἐν μέσω χειμῶνος..

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

Πιθανὸν νὰ ἀντιμετωπίσετε πρόβλημα στὸ ἄνοιγμα τοῦ συνδέσμου μέσω τῆς Google chrome

 .

.

Ἀναδημοσίευσις ἐπιβάλλεται μὲ τὴν αὐτονόητη πάντοτε ἀναφορᾶ στὴν πηγῆ

 .

.

.

h1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

20/05/2013

.

Άντε να σωθείς από αυτούς...

.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Ἱστορικὴ  Ἀνάλυση)

[γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ]

.

.

<<Τὸ τουρκικὸ ἔθνος εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ὑπερήφανα ἔθνη, μὲ τὰ ὁποῖα δὲν ὑπάρχει καμμία ἐλπίς νὰ ἐπιτύχετε κάτι διὰ τῶν ἀπειλῶν.>>

Ἐλ. Βενιζέλος, Βουλὴ, 25 Ἰουνίου 1930

 .

.

Ποιὸς ἡγέτης βαδίζει γιὰ τὸ Ἐσκὶ Σεχίρ καὶ τὴν Ἄγκυρα καὶ γνωρίζει, ὅτι πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέτωπο ὑπάρχει ἀντάρτικο Ἑλληνικὸ, στὰ μετόπισθεν τοῦ ἀντιπάλου καὶ δὲν θέλει νὰ τὸ χρησιμοποιήσει;

Ποιὸς ἡγέτης δὲν θὰ ἤθελε νὰ χρησιμοποίηση τὸ δυναμικὸ 700.000 χριστιανῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ποὺ ζοῦσαν στὰ μετόπισθεν τοῦ ἐχθροῦ;

Αὐτό τὸ ἐρώτημα θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀπαντήσει κάθε Ἕλληνας, μόνος, στὸν ἐαυτὸ του.

Τὸ ἐρώτημα εἶναι, ἐάν ὁ Βενιζέλος τῆς ὁρμῆς καὶ τῆς ἀποφασιστικότητας, τῆς ὀξυδέρκειας καὶ τῆς διπλωματικότητας, γνώριζε ἤ δὲν γνώριζε;

 

Κανεὶς δὲν  μπορεῖ ν’ ἀρνηθεῖ ὅτι ὁ Βενιζέλος συνέδεσε τὴν πολιτικὴ του μοῖρα, ἄρα καὶ τὴν μοῖρα τῆς Ἑλλάδας, μὲ τὰ συμφέροντα τῆς Ἐγκάρδιας Συμμαχίας καὶ ἰδιαίτερα τῆς Ἀγγλίας. Ἀντίθετα, τὸ βασιλικὸ στρατόπεδο συνέδεσε τὴν μοῖρα του, καὶ πίστευε, ὅτι ἔτσι ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδας, μὲ τὴν πορεῖα τοῦ Ἄξονα καὶ ἰδίως τῆς Γερμανίας. Ἡ διαμάχη, αὐτὴ τελικὰ δίχασε ἀνεπανόρθωτα τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ.

.

Ἡ ἀπόδοση τῆς Μακεδονίας στὴν Ἑλλάδα…..ἀποδείχτηκε ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅτι ἔγινε μὲ συνοδεία ἕνα βαρὺ γραμμάτιο, ποὺ τὸ ἔθνος μας ἀναγκάστηκε νὰ ἐξαργυρώσει ἀργότερα καὶ μέχρι σήμερα πολὺ ἀκριβὰ.

.

Ὁ Βενιζέλος  κλύθηκε ἀπό τοὺς φίλους τῆς Ἑλλάδας νὰ ἐξαργυρώσει τὸ μακεδονικὸ γραμμάτιο μὲ δύο ἐνέργειες οἱ ὁποῖες  καὶ ἔκριναν τὰ πάντα μέχρι τὶς ἡμέρες μας.

Read the rest of this entry ?

h1

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

19/05/2013

.

Το κοκκινο ποταμι.

.

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Διδακτικὸ ἐγχειρίδιο 

.

.

Μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου τὸ 1914, ἡ Τουρκία ἐνώθηκε μὲ τὶς Κεντρικές δυνάμεις ποὺ ὀδηγούνταν ἀπὸ τὴ Γερμανία καὶ ἔτσι πολεμοῦσε τοὺς Συμμάχους, περιλαμβανομένης τῆς Ρωσίας. Ὅταν ἄρχισε ἡ Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων τὸ 1915, οἱ διώξεις κατὰ τῶν Ποντίων Ἑλλήνων αὐξήθηκαν δραματικὰ. Ἡ κυβέρνηση ὁργάνωσε  ἀποκλεισμὸ τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ ἐνθάρρυνε τὶς ἐπιθέσεις τῶν τουρκικῶν ἀτάκτων ὀμάδων καὶ τῶν τούρκων γειτόνων κατὰ τῶν Ἑλλήνων κατοίκων.

Μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι ἡ νότια ἀκτὴ τῆς Μαύρης Θάλασσας ἦταν εὐάλωτη σὲ ρωσικὴ ἐπίθεση, ἡ κυβέρνηση διέταξε μαζικοὺς ἐκτοπισμοὺς, ἀναγκάζοντας πολλοὺς νὰ ταξιδεύουν μὲ τὰ πόδια στὴ μέση τοῦ χειμώνα, νότια ἔως τὴν Συριακὴ ἔρημο. Δεκάδες χιλιάδες πέθαναν. Τουρκική άστυνομία καὶ ἄτακτες συμμορίες καὶ πάλι μὲ τὸ πρόσχημα τῆς καταδίωξης λιποτακτῶν, ἀπέκτησαν τὸ δικαίωμα νὰ κλέβουν, νὰ βιάζουν καὶ νὰδολοφονοῦν.

 

Μεταξὺ 1914 -1918, περισσότεροι ἀπὸ 100.000 ἄοπλοι Ἕλληνες Πόντιοι ἐκτοπίστηκαν, οἱ περισσότεροι δὲ, πέθαναν. Λίγες Ποντιακὲς ἀνταρτικὲς ὀμάδες, ἀποκαλούμενοι «Ἀντάρτες»,σχημάτισαν ὀμάδες ἀντίστασης στὰ βουνὰ γιὰ νὰ προστατέψουν τὶς οἰκογένειες καὶ τοὺς ἐαυτοὺς τους, ἀλλὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν ἐλάχιστα γιὰ νὰ σταματήσουν αὐτές τὶς μαζικὲς δολοφονίες.

.

.

 Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

 

.

Ἀναδημοσίευσις  τοῦ ἄρθρου ἐπιβάλλεται, μὲ τὴν αὐτονόητη πάντoτε ἀναφορὰ στὴν πηγὴ

,

,

,

h1

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ

17/05/2013

.

Ὁ Ἐλ. Βενιζέλος καὶ ὁ Ἰσμέτ Ἰνονοῦ. Οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ συμφώνου φιλίας.....

Ὁ Ἐλ. Βενιζέλος καὶ ὁ Ἰσμέτ Ἰνονοῦ. Οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ συμφώνου φιλίας……

..

..

Μὲ ἀφορμή τὴν θλιβερὴ ἐπέτειο  τῆς 19ης/5ου , γιὰ τὴν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου  – ἡ ὁποῖα σημειωτέον ψηφίστηκε μὲ πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ (;) κοινοβούλιο  τὸ 1994..Χρέος τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ  γιὰ τὰ ἐκατομμύρια τῶν γενοκτονηθέντων Ἑλλήνων εἶναι, νὰ ἐρευνήση μὲ ξεκάθαρη καὶ ἀμερόληπτη ματιὰ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀναδεικνύουν τὴν εὐθύνη ποὺ φέρει ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος στὸ τραγικὸ αὐτὸ γεγονός.

Ἐπιτρέψατέ μου μία μικρὴ παρένθεση σχετικῶς μὲ τὸν τρόπο «ἐορτασμοῦ» ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ Κράτος τῆς θλιβερῆς ἐπετείου.

Χαρακτηριστικὸ τοῦ «σεβασμοῦ» ποὺ ἔχει δείξει μέχρι τώρα τὸ ἑλληνικὸ…κράτος, εἶναι ὅτι,

α) ὁ τρόπος «ἐορτασμοῦ» τῆς ἐπετείου τῆς  Γενοκτονίας , ( ὅπως αὐτὸς περιγράφεται στὸ Προεδρικὸ Διάταγμα ), εἶναι πιστὴ ἀντιγραφὴ τοῦ ἐορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου! καὶ  περιλαμβάνει : Γενικὸ Σημαιοστολισμὸ, φωταγώγηση, δοξολογίες, πανηγυρικὸ,  ( ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ τιμηθῆ ἡ Γενοκτονία ) καὶ

β) οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους, κατὰ τὴν διάρκεια ἐπισκέψεών τους στὴν τουρκία, καταθέτουν στεφάνια στὸν σφαγὲα κεμὰλ, ἐνῶ θὰ μποροῦσε τὸ Διπλωματικὸ Γραφεῖο γιὰ λόγους ἐσωτερικοῦ Ἐθνικοῦ καὶ πρωτίστως ΗΘΙΚΟΥ δικαίου νὰ ἀρνηθῆ.

.

Στὸ θέμα μας ὅμως..

.

  Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ

Ὁ Βενιζέλος… ἔχει στοιχεῖα στὴν πολιτικὴ του ἱστορία, τὰ ὁποῖα θὰ ἔπρεπε νὰ κάνουν περισσότερο σκεπτικὸ τὸν Ἕλληνα πολίτη. Ἡ εἰκόνα ποὺ καλλιεργεῖται γι’αὐτόν τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει περισσότερο τὰ στοιχεῖα τῆς ἀγιογράφησης ἑνός ἡγέτη, παρὰ τῆς ἀντικειμενικῆς παρουσίασης ὅλων τῶν πλευρῶν τῆς πολιτικῆς ποὺ ἀκολούθησε.

Ὁ Βενιζέλος τῆς ἦττας ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα σύνολο ἀποφάσεων καὶ πράξεων, ποὺ αὔξησαν τὶς προϋποθέσεις τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς καὶ ὁδήγησαν στὴν περιθωριοποίηση τῶν Ἑλληνικῶν προσφυγικῶν πληθυσμῶν.

 

Ξεκινώντας τὸ μικρασιατικὸ ἐγχείρημα, ὁ Βενιζέλος ἔκανε δύο βασικά λάθη: τοποθέτησε κατ΄ἀρχὰς ὡς ἀρμοστὴ στὴ Σμύρνη τὸν Στεργιάδη….. καὶ τὸ δεύτερο βασικὸ λάθος του ὑπῆρξε ἡ ὑποτίμηση τοῦ ποντιακοῦ κινήματος, ἑνὸς δυναμικότατου Ἑλληνικοῦ ἐνόπλου καὶ πολιτικοῦ κινήματος ποὺ δροῦσε στὴ βόρεια Μικρὰ Ἀσία καὶ ἀπειλοῦσε ἄμεσα τὶς γραμμὲς ἐφοδιασμοῦ τῶν Κεμαλικῶν.

Read the rest of this entry ?

h1

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-Η ΑΠΟΣΙΩΠΗΜΕΝΗ ΘΥΣΙΑ

02/05/2013

.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

.

.

Χρυσόστομος Σμύρνης

ἡ ἀποσιωπημένη θυσία

.

 

Ἡ ἀνάμνηση τῆς ὑπέροχης αὐτοθυσίας του, ἑνὸς μαρτυρικοῦ τέλους, ποὺ μόνο ὁ Χρυσόστομος μποροῦσε νὰ ὑπομείνει, δὲν ἀφήνει τὴν πληγὴ νὰ κλείσει, τὴ λήθη νὰ σβήσει τὸ παρελθόν.

Ὁ Χρυσόστομος ἦταν ὁ Παλαιολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας κι ἀκόμη πιὸ μεγάλος. Ὁ τελευταῖος τῆς στρατιᾶς τοῦ μαχόμενου Κλήρου μας· κι ἔπεσε στὶς ἐπάλξεις – στὴν πύλη τοῦ Ρωμανοῦ.

 

Ἑκουσίως παρεδόθη «ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν», μὴ στέρξας νὰ ἐγκαταλείψη, ὡς θὰ ἠδύνατο, τὴν Σμύρνην ἐν ὄψει τῆς βεβαίας θανατώσεώς του, ἀλλὰ «μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ», ὡς ὀφείλει νὰ πράττη ὁ καλὸς ποιμήν. Αὐτὴ ἦτο ἡ ἀπάντησίς του εἰς τὴν προταθεῖσαν «διευκόλυνσιν» τῆς ἀσφαλοῦς ἀποχωρήσεώς του.

«Παράδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ κλήρου, ἀλλὰ καὶ καθῆκον τοῦ καλοῦ ποιμένος, εἶναι νὰ παραμείνη μὲ τὸ ποίμνιόν του».  

«Ζητῶ Σταυρόν, μεγάλον Σταυρόν, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ δοκιμάσω τὴν εὐχαρίστησιν καθηλούμενος καὶ μὴ ἔχων τί νὰ δώσω πρὸς σωτηρίαν τῆς ἡμετέρας λατρευτῆς πατρίδος νὰ δώσω τὸ αἷμά μου. Οὕτως ἐννοῶ τὸ ἐπ’ ἐμοὶ τὴν ζωὴν καὶ τὴν ἀρχιερωσύνην».

Read the rest of this entry ?

h1

ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΩΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

11/04/2013

.

Γεννοκτονηθέντες ὑπὸ τῶν τοῦρκων, Ἕλληνες

Γεννοκτονηθέντες ὑπὸ τῶν τοῦρκων, Ἕλληνες

.

.

Τουρκικοὶ ἱσχυρισμοὶ γιὰ ὡμότητες Ἑλλήνων κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας

  Χάρη Τσιρκινίδη

.

Οἱ Τοῦρκοι, γιὰ ν’ ἀντιμετωπίσουν τὴ γενικὴ διεθνὴ κατακραυγὴ τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων γιὰ τὰ ἐγκλήματα γενοκτονίας σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν, τὰ ὁποῖα τὸ 1921 ἔφτασαν στὸ ζενίθ τῆς βαρβαρότητας καὶ παρουσιάζονταν μὲ τὰ μελανότερα χρώματα στὶς ξένες ἐφημερίδες καὶ στὶς διάφορες ἀναφορές διπλωματῶν, στρατιωτικῶν καὶ προπάντων στὶς ἀναφορὲς ὑπαλλήλων τῆς Ἀμερικανικῆς Ὑπηρεσίας Βοήθειας Ἑγγὺς Ἀνατολῆς, κατέφυγαν στὴν προαιώνια δοκιμασμένη τακτικὴ τους:

πέρασαν στὴν ἀντεπίθεση, παρουσιάζοντας τοὺς ἐαυτοὺς τους γιὰ θύματα καὶ τοὺς Ἕλληνες στρατιῶτες γιὰ θύτες….

..

.

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια τοῦ ἄρθρου στὸ : e-istoria.com

Πιθανὸν νὰ ἀντιμετωπίσετε πρόβλημα στὸ ἄνοιγμα τοῦ συνδέσμου μέσω τῆς Google chrome

.

.

 Ἀναδημοσίευσις ἐπιβάλλεται μὲ τὴν αὐτονόητη πάντοτε ἀναφορᾶ στὴν πηγῆ

.

.

.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 47 other followers